# Galician translation of RealTimeBattle. # Copyright (C) 2000 Jesús Bravo Álvarez. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # # First Version: 2000-02-09 22:17+0100 # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: RealTimeBattle 1.0.5\n" "POT-Creation-Date: 2000-10-01 14:34+0200\n" "PO-Revision-Date: 2001-01-31 23:45+0100\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: src/ArenaBase.cc:118 msgid "*Starting robots*" msgstr "*Iniciando robots*" #: src/ArenaBase.cc:121 msgid "*Shutting down robots*" msgstr "*Desconectando robots*" #: src/ArenaBase.cc:125 msgid "*Running*" msgstr "*Executándose*" #: src/ArenaBase.cc:127 msgid "*Pausing after game*" msgstr "*Pausa tralo xogo*" #: src/ArenaBase.cc:131 msgid "*Paused*" msgstr "*Parado*" #: src/ArenaBase.cc:134 msgid "*Exiting*" msgstr "*Saíndo*" #: src/ArenaBase.cc:137 msgid "*Finished*" msgstr "*Rematado*" #: src/ArenaWindow.cc:83 msgid " No Zoom " msgstr " Sen Zoom " #: src/ArenaWindow.cc:85 msgid " Zoom In " msgstr " Achegar " #: src/ArenaWindow.cc:87 msgid " Zoom Out " msgstr " Afastar " #: src/ArenaWindow.cc:158 msgid "Arena" msgstr "Arena" #: src/ArenaRealTime.cc:767 #, c-format msgid "Game %d of sequence %d begins on arena" msgstr "O xogo %d da secuencia %d comeza na arena" #: src/ArenaRealTime.cc:944 #, c-format msgid "Robot with filename %s has not given any name" msgstr "O robot do ficheiro %s non indicou o seu nome" #: src/ArenaReplay.cc:121 #, c-format msgid "Game %d of sequence %d" msgstr "Xogo %d da secuencia %d" #: src/ControlWindow.cc:78 msgid " New Tournament " msgstr " Novo Torneo " #: src/ControlWindow.cc:80 msgid " Replay Tournament " msgstr " Reproducir un Torneo " #: src/ControlWindow.cc:82 msgid " Pause " msgstr " Parar " #: src/ControlWindow.cc:84 msgid " End " msgstr " Rematar " #: src/ControlWindow.cc:86 msgid " Options " msgstr " Opcións " #: src/ControlWindow.cc:88 msgid " Statistics " msgstr " Estatísticas " #: src/ControlWindow.cc:90 msgid " Quit " msgstr " Saír " #: src/ControlWindow.cc:116 msgid "Show arena window" msgstr "Amosar a fiestra da arena" #: src/ControlWindow.cc:118 msgid "Show message window" msgstr "Amosar a fiestra das mensaxes" #: src/ControlWindow.cc:120 msgid "Show score window" msgstr "Amosar a fiestra das puntuacións" #: src/ControlWindow.cc:203 msgid " Step " msgstr " Paso a Paso " #: src/ControlWindow.cc:205 msgid " End Game " msgstr " Rematar o Xogo " #: src/ControlWindow.cc:207 msgid " Kill Marked Robot " msgstr " Matar o Robot Seleccionado " #: src/ControlWindow.cc:235 msgid " Debug Level: " msgstr " Nivel de Depuración: " #: src/ControlWindow.cc:336 msgid " Step forward " msgstr " Paso para adiante " #: src/ControlWindow.cc:340 msgid " Step backward " msgstr " Paso para atrás " #: src/ControlWindow.cc:344 msgid " Next Game " msgstr " Xogo Seguinte " #: src/ControlWindow.cc:348 msgid " Prev Game " msgstr " Xogo Anterior " #: src/ControlWindow.cc:352 msgid " Next Seq " msgstr " Sec Seguinte " #: src/ControlWindow.cc:356 msgid " Prev Seq " msgstr " Sec Anterior " #: src/ControlWindow.cc:515 src/ControlWindow.cc:664 src/Gui.cc:153 msgid "" "This action will kill the current tournament.\n" "Do you want to do that?" msgstr "" "Esta acción finalizará o torneo actual.\n" "¿Está seguro?" #: src/ControlWindow.cc:518 src/ControlWindow.cc:667 msgid "Yes" msgstr "Si" #: src/ControlWindow.cc:519 src/ControlWindow.cc:668 msgid "No" msgstr "Non" #: src/ControlWindow.cc:532 msgid "Choose a log file to replay" msgstr "Escolla un ficheiro de rexistro para reproducir" #: src/MessageWindow.cc:82 msgid " Clear all messages " msgstr " Baleirar tódalas mensaxes " #: src/MessageWindow.cc:84 msgid " Show only marked robot " msgstr " Amosar só o robot seleccionado " #: src/MessageWindow.cc:86 msgid " Show all " msgstr " Amosar todos " #: src/MessageWindow.cc:114 src/StatisticsWindow.cc:94 msgid " Robot " msgstr " Robot " #: src/MessageWindow.cc:114 msgid " Message " msgstr " Mensaxe " #: src/MessageWindow.cc:187 msgid "Messages" msgstr "Mensaxes" #: src/MessageWindow.cc:191 msgid " All " msgstr " Todos " #: src/Options.cc:67 msgid "Gravitational Constant" msgstr "Constante de Gravitación" #: src/Options.cc:71 msgid "Air resistance" msgstr "Resistencia do ar" #: src/Options.cc:75 msgid "Roll friction" msgstr "Fricción ó rodar" #: src/Options.cc:80 msgid "Slide/brake friction" msgstr "Fricción de derrapaxe/freo" #: src/Options.cc:85 msgid "Send robot coordinates" msgstr "Enviar as coordenadas do robot" #: src/Options.cc:90 msgid "Robot max acceleration" msgstr "Máxima aceleración do robot" #: src/Options.cc:95 msgid "Robot min acceleration" msgstr "Mínima aceleración do robot" #: src/Options.cc:99 msgid "Robot radius" msgstr "Radio do robot" #: src/Options.cc:103 msgid "Robot mass" msgstr "Masa do robot" #: src/Options.cc:108 msgid "Robot bounce coefficient" msgstr "Coeficiente de rebote do robot" #: src/Options.cc:113 msgid "Robot hardness coefficient" msgstr "Coeficiente de dureza do robot" #: src/Options.cc:118 msgid "Robot protection coefficient" msgstr "Coeficiente de protección do robot" #: src/Options.cc:123 msgid "Robot frontsize [radians]" msgstr "Tamaño da fronte do robot [radiáns]" #: src/Options.cc:128 msgid "Robot front bounce coefficient" msgstr "Coeficiente de rebote da fronte do robot" #: src/Options.cc:133 msgid "Robot front hardness coefficient" msgstr "Coeficiente de dureza da fronte do robot" #: src/Options.cc:138 msgid "Robot front protection coefficient" msgstr "Coeficiente de protección da fronte do robot" #: src/Options.cc:143 msgid "Robot start energy" msgstr "Enerxía inicial do robot" #: src/Options.cc:148 msgid "Robot max energy" msgstr "Máxima enerxía do robot" #: src/Options.cc:154 msgid "Robot max rotate speed [rad/s]" msgstr "Máxima velocidade de rotación do robot [rad/s]" #: src/Options.cc:160 msgid "Robot cannon max rotate speed [rad/s]" msgstr "Máxima velocidade de rotación do cañón do robot [rad/s]" #: src/Options.cc:166 msgid "Robot radar max rotate speed [rad/s]" msgstr "Máxima velocidade de rotación do radar do robot [rad/s]" #: src/Options.cc:171 msgid "Process check interval" msgstr "Intervalo de verificación dos procesos" #: src/Options.cc:175 msgid "Robot energy levels" msgstr "Niveis de enerxía dos robots" #: src/Options.cc:179 msgid "Shot radius" msgstr "Radio do disparo" #: src/Options.cc:183 msgid "Shot speed" msgstr "Velocidade do disparo" #: src/Options.cc:188 msgid "Shooting penalty (times shot energy)" msgstr "Penalización por disparar (veces a enerxía de disparo)" #: src/Options.cc:192 msgid "Shot min energy" msgstr "Mínima enerxía do disparo" #: src/Options.cc:196 msgid "Shot max energy" msgstr "Máxima enerxía do disparo" #: src/Options.cc:201 msgid "Shot energy increase speed [energy/s]" msgstr "Velocidade de incremento da enerxía do disparo [enerxía/s]" #: src/Options.cc:205 msgid "Background colour" msgstr "Cor do fondo" #: src/Options.cc:209 msgid "Foreground colour" msgstr "Cor do primeiro plano" #: src/Options.cc:214 msgid "Colour for RTB messages" msgstr "Cor para as mensaxes do RTB" #: src/Options.cc:218 msgid "Cookie max energy" msgstr "Máxima enerxía das galletas" #: src/Options.cc:222 msgid "Cookie min energy" msgstr "Mínima enerxía das galletas" #: src/Options.cc:227 msgid "Cookie frequency [cookies per second]" msgstr "Frecuencia das galletas [galletas por segundo]" #: src/Options.cc:231 msgid "Cookie radius" msgstr "Radio das galletas" #: src/Options.cc:235 msgid "Cookie colour" msgstr "Cor das galletas" #: src/Options.cc:239 msgid "Mine max energy" msgstr "Máxima enerxía das minas" #: src/Options.cc:243 msgid "Mine min energy" msgstr "Mínima enerxía das minas" #: src/Options.cc:248 msgid "Mine frequency [mines per second]" msgstr "Frecuencia das minas [minas por segundo]" #: src/Options.cc:252 msgid "Mine radius" msgstr "Radio das minas" #: src/Options.cc:256 msgid "Mine colour" msgstr "Cor das minas" #: src/Options.cc:260 msgid "Arena scale" msgstr "Escala da arena" #: src/Options.cc:265 msgid "Fast forward factor" msgstr "Factor de avance rápido" #: src/Options.cc:269 msgid "Timeout [s]" msgstr "Tempo máximo [s]" #: src/Options.cc:273 msgid "Max timestep" msgstr "Máximo intervalo entre actualizacións" #: src/Options.cc:277 msgid "Timescale" msgstr "Escala temporal" #: src/Options.cc:282 msgid "Update interval [s]" msgstr "Intervalo de actualización [s]" #: src/Options.cc:287 msgid "Robot startup time [s]" msgstr "Tempo de inicialización dos robots [s]" #: src/Options.cc:291 msgid "Start CPU time [s]" msgstr "Tempo de CPU inicial [s]" #: src/Options.cc:295 msgid "Extra CPU time [s]" msgstr "Tempo de CPU extra [s]" #: src/Options.cc:300 msgid "Extra CPU period [s]" msgstr "Período de CPU extra [s]" #: src/Options.cc:305 msgid "CPU time warning percentage" msgstr "Porcentaxe de tempo de CPU para aviso" #: src/Options.cc:310 msgid "Logging frequency [Each n:th update interval]" msgstr "Frecuencia de rexistro [Cada n intervalos de actualización]" #: src/Options.cc:315 msgid "Max robots allowed simultaneously" msgstr "Máximo nº de robots permitidos ó mesmo tempo" #: src/Options.cc:319 msgid "Robot search path" msgstr "Camiño de busca dos robots" #: src/Options.cc:323 msgid "Arena search path" msgstr "Camiño de busca das arenas" #: src/Options.cc:328 msgid "Directory for temporary files" msgstr "Directorio para os ficheiros temporais" #: src/Options.cc:333 msgid "Initial Arena window width" msgstr "Anchura inicial da fiestra da arena" #: src/Options.cc:338 msgid "Initial Arena window height" msgstr "Altura inicial da fiestra da arena" #: src/Options.cc:343 msgid "Initial Arena window x position" msgstr "Posición x inicial da fiestra da arena" #: src/Options.cc:348 msgid "Initial Arena window y position" msgstr "Posición y inicial da fiestra da arena" #: src/Options.cc:353 msgid "Initial Control window x position" msgstr "Posición x inicial da fiestra de control" #: src/Options.cc:358 msgid "Initial Control window y position" msgstr "Posición y inicial da fiestra de control" #: src/Options.cc:363 msgid "Initial Message window width" msgstr "Anchura inicial da fiestra de mensaxes" #: src/Options.cc:368 msgid "Initial Message window height" msgstr "Altura inicial da fiestra de mensaxes" #: src/Options.cc:373 msgid "Initial Message window x position" msgstr "Posición x inicial da fiestra de mensaxes" #: src/Options.cc:378 msgid "Initial Message window y position" msgstr "Posición y inicial da fiestra de mensaxes" #: src/Options.cc:383 msgid "Initial Score window width" msgstr "Anchura inicial da fiestra de puntuacións" #: src/Options.cc:388 msgid "Initial Score window height" msgstr "Altura inicial da fiestra de puntuacións" #: src/Options.cc:393 msgid "Initial Score window x position" msgstr "Posición x inicial da fiestra de puntuacións" #: src/Options.cc:398 msgid "Initial Score window y position" msgstr "Posición y inicial da fiestra de puntuacións" #: src/Options.cc:403 msgid "Initial Statistics window width" msgstr "Anchura inicial da fiestra de estatísticas" #: src/Options.cc:408 msgid "Initial Statistics window height" msgstr "Altura inicial da fiestra de estatísticas" #: src/OptionsWindow.cc:50 msgid "Options" msgstr "Opcións" #: src/OptionsWindow.cc:76 msgid "Environment" msgstr "Ambiente" #: src/OptionsWindow.cc:76 msgid "Robot" msgstr "Robot" #: src/OptionsWindow.cc:76 msgid "Shot" msgstr "Disparo" #: src/OptionsWindow.cc:77 msgid "Extras" msgstr "Extras" #: src/OptionsWindow.cc:77 src/ScoreWindow.cc:157 msgid "Time" msgstr "Tempo" #: src/OptionsWindow.cc:77 msgid "Window sizes" msgstr "Tamaños das fiestras" #: src/OptionsWindow.cc:78 msgid "Misc" msgstr "Varios" #: src/OptionsWindow.cc:135 src/OptionsWindow.cc:172 #: src/StartTournamentWindow.cc:300 msgid " Min " msgstr " Mín " #: src/OptionsWindow.cc:137 src/OptionsWindow.cc:174 src/OptionsWindow.cc:199 msgid " Def " msgstr " Def " #: src/OptionsWindow.cc:139 src/OptionsWindow.cc:176 #: src/StartTournamentWindow.cc:334 msgid " Max " msgstr " Máx " #: src/OptionsWindow.cc:225 msgid " Grab sizes and positions from present windows " msgstr " Capturar os tamaños e posicións das fiestras actuais " #: src/OptionsWindow.cc:246 msgid " Default " msgstr " Predeterminado " #: src/OptionsWindow.cc:248 msgid " Load options " msgstr " Cargar opcións " #: src/OptionsWindow.cc:250 msgid " Save options " msgstr " Gardar opcións " #: src/OptionsWindow.cc:252 msgid " Save as default " msgstr " Gardar como predeterminado " #: src/OptionsWindow.cc:254 msgid " Apply " msgstr " Aplicar " #: src/OptionsWindow.cc:256 src/StartTournamentWindow.cc:574 #: src/StartTournamentWindow.cc:723 src/StartTournamentWindow.cc:862 msgid " Ok " msgstr " Aceptar " #: src/OptionsWindow.cc:258 src/StartTournamentWindow.cc:384 msgid " Cancel " msgstr " Cancelar " #: src/OptionsWindow.cc:425 msgid "Choose an options file to load" msgstr "Escolla o ficheiro de opcións para cargar" #: src/OptionsWindow.cc:449 msgid "Choose an options file to save" msgstr "Escolla o ficheiro de opcións para gardar" #: src/RealTimeBattle.cc:97 msgid " Usage: RealTimeBattle [options] " msgstr " Uso: RealTimeBattle [opcións] " #: src/RealTimeBattle.cc:98 msgid " Options:" msgstr " Opcións:" #: src/RealTimeBattle.cc:99 msgid " --debug_mode, -d debug mode" msgstr " --debug_mode, -d modo de depuración" #: src/RealTimeBattle.cc:100 msgid "" " --debug_level [0-5], -D sets the initial debug level. Implies " "-d" msgstr "" " --debug_level [0-5], -D establece o nivel inicial de\n" " depuración. Implica -d" #: src/RealTimeBattle.cc:101 msgid " --normal_mode, -n normal mode (default)" msgstr " --normal_mode, -n modo normal (por defecto)" #: src/RealTimeBattle.cc:102 msgid " --competition_mode, -c competition mode" msgstr " --competition_mode, -c modo de competición" #: src/RealTimeBattle.cc:104 msgid " --no_graphics, -g no graphics will be displayed" msgstr " --no_graphics, -g non amosar gráficos" #: src/RealTimeBattle.cc:105 msgid "" " --option_file [file], -o selects option-file (default: " "$HOME/.rtbrc)" msgstr "" " --option_file [ficheiro], -o seleccionar o ficheiro de opcións\n" " (por defecto: $HOME/.rtbrc)" #: src/RealTimeBattle.cc:107 msgid "" " --log_file [file], -l make log file, if 'file' is '-'\n" " the log is sent to STDOUT" msgstr "" " --log_file [ficheiro], -l crear un ficheiro de rexistro, se\n" " 'ficheiro' é '-', o rexistro envíase\n" " á saída estándar" #: src/RealTimeBattle.cc:110 msgid "" " --tournament_file [file], -t specify a tournament file to\n" " autostart a tournament" msgstr "" " --tournament_file [ficheiro], -t indicar un ficheiro de torneo para\n" " iniciar automaticamente un torneo" #: src/RealTimeBattle.cc:113 msgid "" " --statistics_file [file], -s file to print the statistics to\n" " when autostarting" msgstr "" " --statistics_file [ficheiro], -s ficheiro no que escribir as " "estatísticas\n" " ó iniciar automaticamente" #: src/RealTimeBattle.cc:116 msgid "" " --message_file [file], -m redirect messages to 'file'.\n" " With '-' as 'file', STDOUT is used.\n" " If both log and messages are sent\n" " to STDOUT, '-m' will be ignored" msgstr "" " --message_file [ficheiro], -m redirixir as mensaxes a 'ficheiro'.\n" " Con '-' como 'ficheiro', úsase " "STDOUT.\n" " Se o rexistro e as mensaxes se " "envían\n" " a STDOUT, '-m' é ignorada" #: src/RealTimeBattle.cc:121 msgid "" " --replay [file] -r a log file to replay.\n" " if '-' is specified as file,\n" " input is taken from STDIN" msgstr "" " --replay [ficheiro] -r ficheiro de rexistro para " "reproducir.\n" " se se indica '-' como ficheiro, a\n" " entrada cóllese de STDIN" #: src/RealTimeBattle.cc:125 msgid " --help, -h prints this message" msgstr " --help, -h amosar esta mensaxe" #: src/RealTimeBattle.cc:126 msgid " --version, -v prints the version number" msgstr " --version, -v amosar o número de versión" #: src/ScoreWindow.cc:75 src/StatisticsWindow.cc:228 #: src/StatisticsWindow.cc:394 msgid "Name" msgstr "Nome" #: src/ScoreWindow.cc:75 msgid "Energy" msgstr "Enerxía" #: src/ScoreWindow.cc:75 msgid "Place" msgstr "Posición" #: src/ScoreWindow.cc:76 msgid "Last" msgstr "Último" #: src/ScoreWindow.cc:76 src/ScoreWindow.cc:150 msgid "Score" msgstr "Puntuación" #: src/ScoreWindow.cc:151 msgid " Seq: " msgstr " Sec: " #: src/ScoreWindow.cc:154 src/StatisticsWindow.cc:91 #: src/StatisticsWindow.cc:413 src/StatisticsWindow.cc:525 msgid "Game" msgstr "Xogo" #: src/StatisticsWindow.cc:46 msgid "Statistics" msgstr "Estatísticas" #: src/StatisticsWindow.cc:83 msgid " Close " msgstr " Pechar " #: src/StatisticsWindow.cc:85 msgid " Save Statistics " msgstr " Gardar Estatísticas " #: src/StatisticsWindow.cc:87 msgid " Total " msgstr " Total " #: src/StatisticsWindow.cc:89 msgid " Sequence Total " msgstr " Total da Secuencia " #: src/StatisticsWindow.cc:228 msgid "Position" msgstr "Posición" #: src/StatisticsWindow.cc:228 msgid "Points" msgstr "Puntos" #: src/StatisticsWindow.cc:229 src/StatisticsWindow.cc:371 msgid "Games" msgstr "Xogos" #: src/StatisticsWindow.cc:229 msgid "Survival Time" msgstr "Tempo de sobrevivencia" #: src/StatisticsWindow.cc:229 msgid "Total Points" msgstr "Puntos Totais" #: src/StatisticsWindow.cc:320 msgid "Choose a statistics file to save" msgstr "Escolla o ficheiro de estatísticas para gravar" #: src/StatisticsWindow.cc:412 msgid "Seq" msgstr "Sec" #: src/StatisticsWindow.cc:509 msgid " Grand Total " msgstr " Total Absoluto " #: src/StatisticsWindow.cc:512 msgid " Sequence " msgstr " Secuencia " #: src/StatisticsWindow.cc:524 msgid " Sequence: " msgstr " Secuencia: " #: src/StartTournamentWindow.cc:73 msgid "Start New Tournament" msgstr "Iniciar un novo Torneo" #: src/StartTournamentWindow.cc:122 msgid "Robots in Tournament" msgstr "Robots no Torneo" #: src/StartTournamentWindow.cc:123 msgid "Robots in Directory" msgstr "Robots no Directorio" #: src/StartTournamentWindow.cc:132 msgid "Arenas in Tournament" msgstr "Arenas no Torneo" #: src/StartTournamentWindow.cc:133 msgid "Arenas in Directory" msgstr "Arenas no Directorio" #: src/StartTournamentWindow.cc:150 msgid " Remove " msgstr " Eliminar " #: src/StartTournamentWindow.cc:150 src/StartTournamentWindow.cc:152 msgid " Select All " msgstr " Seleccionar todos " #: src/StartTournamentWindow.cc:151 src/StartTournamentWindow.cc:152 msgid " Unselect All " msgstr " Deseleccionar todos " #: src/StartTournamentWindow.cc:151 msgid " Add " msgstr " Engadir " #. Choose Number of games per sequence, Number of robots per sequence #. and Number of sequences #: src/StartTournamentWindow.cc:242 msgid "Games per sequence" msgstr "Xogos por secuencia" #: src/StartTournamentWindow.cc:242 msgid "Robots per sequence" msgstr "Robots por secuencia" #: src/StartTournamentWindow.cc:243 msgid "Number of sequences" msgstr "Número de secuencias" #: src/StartTournamentWindow.cc:312 msgid " All Arenas " msgstr " Tódalas Arenas " #: src/StartTournamentWindow.cc:324 msgid " Full Round " msgstr " Ronda Completa " #: src/StartTournamentWindow.cc:362 msgid " Load tournament " msgstr " Cargar torneo " #: src/StartTournamentWindow.cc:362 msgid " Save tournament " msgstr " Gardar torneo " #: src/StartTournamentWindow.cc:384 msgid " Start " msgstr " Comezar " #: src/StartTournamentWindow.cc:494 msgid "Choose a tournament file to load" msgstr "Escolla o ficheiro co torneo para cargar" #: src/StartTournamentWindow.cc:528 msgid "Choose file to save tournament into" msgstr "Escolla o ficheiro para gardar o torneo" #: src/StartTournamentWindow.cc:572 msgid "Error in specified tournament file." msgstr "Erro no ficheiro de torneo indicado." #: src/StartTournamentWindow.cc:575 msgid "Tournament could not be loaded." msgstr "Non foi posible cargar o torneo." #: src/StartTournamentWindow.cc:713 msgid "There are too few robots in the tournament." msgstr "Hai moi poucos robots no torneo." #: src/StartTournamentWindow.cc:715 src/StartTournamentWindow.cc:857 msgid "There are no arenas in the tournament." msgstr "Non hai arenas neste torneo." #: src/StartTournamentWindow.cc:718 msgid "Could not open file." msgstr "Non foi posible abrir o ficheiro." #: src/StartTournamentWindow.cc:724 msgid "Tournament could not be saved." msgstr "Non foi posible gardar o torneo." #: src/StartTournamentWindow.cc:855 msgid "There must be at least two robots in the tournament." msgstr "Ten que haber polo menos dous robots no torneo." #: src/StartTournamentWindow.cc:863 msgid "Tournament could not be started." msgstr "Non foi posible iniciar o torneo." #: src/Various.cc:71 msgid "Error in" msgstr "Erro en" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:290 msgid "Brakes locked: Robot found and at distance" msgstr "Freos bloqueados: Robot avistado e ó alcance" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:347 msgid "Acceleration" msgstr "Aceleración" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:348 msgid "Brake" msgstr "Freo" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:351 msgid "Modular angle, Angle" msgstr "Módulo do ángulo, Ángulo" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:369 msgid "Cookie found at" msgstr "Atopouse unha galleta en" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:373 #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:397 msgid "I am at" msgstr "Estou en" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:375 #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:399 msgid "at angle" msgstr "co ángulo" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:393 msgid "Mine found at" msgstr "Atopouse unha mina en" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:503 msgid "New rotation" msgstr "Nova rotación" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:504 msgid "New acceleration" msgstr "Nova aceleración" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:507 msgid "Hit too many times! Flee!" msgstr "¡Alcanzado demasiadas veces! ¡Bule!" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:521 msgid "Cookie eaten!" msgstr "¡Comeuse unha galleta!" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:528 msgid "Oh no! A mine" msgstr "¡Oh, non, unha mina!" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:541 msgid "Unknown message: " msgstr "Mensaxe descoñecida: " #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:544 msgid "Process time low: " msgstr "Tempo de proceso baixo: " #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:547 msgid "Message sent in illegal state: " msgstr "Mensaxe enviada nun estado ilegal: " #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:550 msgid "Unknown option: " msgstr "Opción descoñecida: " #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:553 msgid "Obsolete Keyword: " msgstr "Palabra chave obsoleta: " #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:577 msgid "Shutting down and leaving" msgstr "Desconectando e saíndo" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:591 msgid "New" msgstr "Novo" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:676 msgid "Unknown Object seen!" msgstr "¡Avistado obxecto descoñecido!" #: Robots/rotate_and_fire/rotate_and_fire.cc:751 msgid "Collided with Unknown Object!" msgstr "¡Colisión cun obxecto descoñecido!"