T__CHAR_SET, "ISO-8859-1", T__LANGUAGE, "Galician", T_BAD_NUMBER, "Número inválido", T_NUMBER_EXPECTED, "Agardábase un número no campo", T_CANCEL, "Cancelar", T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Número fora de rango", T_BAD_STRING, "Cadea inválida", T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Non se permite unha cadea baleira", T_CONFIG_ERROR, "Erro de configuración", T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Non se puido escribir no ficheiro de configuración", T_ABOUT, "Acerca de", T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nNavegador WWW en modo texto similar a Lynx", T_OK, "Aceptar", T_KEYS, "Teclas", T_KEYS_DESC, "ESC Mostrar menú\n^C, q Sair\n^P, ^N Desprazar arriba, abaixo\n[, ] Desprazar esquerda, dereita\narriba/abaixo Seleccionar ligazón\n-> Seguir ligazón\n<- Voltar atrás\ng Ir a URL\nG Ir a URL a partir da actual\n/ Buscar\n? Buscar hacia atrás\nn Atopar seguinte\nN Atopar anterior\n= Info do documento\n| Info das cabeceiras\n\\ Fonte do documento\nd Descargar", T_COPYING, "Licencia", T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n(C) 1999 - 2001 Mikulas Patocka\n\nEste programa é software libre; pode redistribuílo e/ou modificalo baixo os termos da Licencia Xeral Pública GNU publicada pola Free Software Foundation; tanto a versión 2 da Licencia, ou (á súa elección) calqueira versión posterior.", T_RESOURCES, "Recursos", T_HANDLES, "handles", T_TIMERS, "temporizadores", T_CONNECTIONS, "Conexións", T_cONNECTIONS, "conexións", T_CONNECTING, "conectando", T_tRANSFERRING, "transferindo", T_KEEPALIVE, "keepalive", T_MEMORY_CACHE, "Caché en memoria", T_BYTES, "bytes", T_FILES, "ficheiros", T_LOCKED, "bloqueado", T_LOADING, "cargando", T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Caché de documentos con formato", T_DOCUMENTS, "documentos", T_CACHE_INFO, "Información de caché", T_CACHE_CONTENT, "Contido da caché", T_MEMORY_ALLOCATED, "bytes de memoria reservados", T_LAST, "último", T_DIFFERENCE, "diferencia", T_DIFFERENCES, "Diferencias", T_NO_DIFFERENCES, "Non hai diferencias", T_NEW_ADDRESSES, "Novas direccións", T_NO_NEW_ADDRESSES, "Non hai direccións novas", T_MEMORY_INFO, "Información da memoria", T_MARK, "Marcar", T_NO_HISTORY, "Sen historial", T_NO_DOWNLOADS, "Sen descargas", T_NO_FRAMES, "Sen marcos", T_VT_100_FRAMES, "Marcos VT 100", T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Marcos Linux ou OS/2", T_KOI8R_FRAMES, "Marcos KOI8-R", T_USE_11M, "Usar ^[[11m", T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Restrinxir marcos en cp850/852", T_BLOCK_CURSOR, "Cursor de bloque", T_COLOR, "Cor", T_TERMINAL_OPTIONS, "Opcións de terminal", T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "Proxy HTTP (máquina:porto)", T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "Proxy FTP (máquina:porto)", T_NOPROXY_LIST, "Dominios de acceso directo (sen proxy; separados por comas)", T_MAX_CONNECTIONS, "Máximo de conexións", T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Máximo de conexións a unha máquina", T_RETRIES, "Reintentos", T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Prazo de recepción (seg)", T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Prazo se non é rearrancable", T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Búsqueda DNS asíncrona", T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Establecer data dos ficheiros descargados", T_NETWORK_OPTIONS, "Opcións de rede", T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Tamaño da caché en memoria (kB)", T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Número de documentos formateados", T_CACHE_OPTIONS, "Opcións da caché", T_DISPLAY_TABLES, "Mostrar táboas", T_DISPLAY_FRAMES, "Mostrar marcos", T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Mostrar ligazóns ás imaxes", T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Mover por columnas nas táboas", T_NUMBERED_LINKS, "As ligazóns están numeradas", T_TEXT_MARGIN, "Marxe de texto", T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignorar a información de xogo de caracteres do servidor", T_HTML_OPTIONS, "Opcións HTML", T_DEFAULT_CODEPAGE, "Táboa de códigos por defecto", T_GOTO_URL, "Ir a URL", T_GO_BACK, "Voltar atrás", T_HISTORY, "Historial", T_RELOAD, "Recargar", T_SAVE_AS, "Gardar como", T_SAVE_URL_AS, "Gardar URL como", T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Gardar documento formateado", T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Eliminar conexións en segundo plano", T_FLUSH_ALL_CACHES, "Baleirar tódalas cachés", T_RESOURCE_INFO, "Información de recursos", T_OS_SHELL, "Intérprete de comandos do S.O.", T_EXIT, "Sair", T_SEARCH, "Buscar", T_SEARCH_BACK, "Buscar hacia atrás", T_FIND_NEXT, "Atopar seguinte", T_FIND_PREVIOUS, "Atopar anterior", T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Cambiar HTML/texto plano", T_DOCUMENT_INFO, "Información do documento", T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Marco en pantalla completa", T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Gardar opcións de HTML", T_ADD, "Engadir", T_MODIFY, "Modificar", T_DELETE, "Borrar", T_CHARACTER_SET, "Xogo de caracteres", T_CACHE, "Caché", T_MAIL_AND_TELNEL, "Correo e telnet", T_ASSOCIATIONS, "Asociacións", T_FILE_EXTENSIONS, "Extensións de ficheiros", T_SAVE_OPTIONS, "Gardar opcións", T_FILE, "Ficheiro", T_VIEW, "Ver", T_LINK, "Ligazón", T_DOWNLOADS, "Descargas", T_SETUP, "Configuración", T_HELP, "Axuda", T_ENTER_URL, "Introducir URL", T_SAVE_URL, "Gardar URL", T_DOWNLOAD, "Descargar", T_SAVE_TO_FILE, "Gardar ó ficheiro", T_SEARCH_FOR_TEXT, "Buscar texto", T_WAITING_IN_QUEUE, "Agardando na cola", T_LOOKING_UP_HOST, "Buscando máquina", T_MAKING_CONNECTION, "Establecendo conexión", T_REQUEST_SENT, "Petición enviada", T_GETTING_HEADERS, "Obtendo as cabeceiras", T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "O servidor está procesando a petición", T_TRANSFERRING, "Transferindo", T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Agardando pola confirmación da redirección", T_INTERRUPTED, "Interrumpido", T_SOCKET_EXCEPTION, "Excepción de socket", T_INTERNAL_ERROR, "Erro interno", T_OUT_OF_MEMORY, "Sen memoria", T_HOST_NOT_FOUND, "Non se atopou a máquina", T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Erro escribindo nun socket", T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Erro lendo dun socket", T_DATA_MODIFIED, "Datos modificados", T_BAD_URL_SYNTAX, "Sintaxe de URL incorrecta", T_RECEIVE_TIMEOUT, "Prazo de recepción sobrepasado", T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "A petición debe ser reiniciada", T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Non se puido saber o estado do socket", T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Resposta HTTP incorrecta", T_HTTP_100, "HTTP 100 (???)", T_NO_CONTENT, "Non hai contido", T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Tipo de ficheiro descoñecido", T_ERROR_OPENING_FILE, "Erro abrindo ficheiro", T_BAD_FTP_RESPONSE, "Resposta FTP incorrecta", T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "O servicio FTP non está dispoñible", T_BAD_FTP_LOGIN, "Login FTP erróneo", T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "Fallou o comando FTP PORT", T_FILE_NOT_FOUND, "Non se atopou o ficheiro", T_FTP_FILE_ERROR, "Erro FTP de ficheiro", T_UNKNOWN_ERROR, "Erro descoñecido", T_RECEIVED, "Recibidos", T_OF, "de", T_AVG, "media", T_CUR, "actuais", T_AVERAGE_SPEED, "Velocidade media", T_SPEED, "Velocidade", T_CURRENT_SPEED, "velocidade actual", T_ELAPSED_TIME, "Tempo transcorrido", T_ESTIMATED_TIME, "tempo estimado", T_BACKGROUND, "2º plano", T_ABORT, "Cancelar", T_YES, "Sí", T_NO, "Non", T_DOWNLOAD_ERROR, "Erro de descarga", T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Non se puido crear o ficheiro", T_ERROR_DOWNLOADING, "Erro descargando", T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Non se puido crear o ficheiro", T_UNKNOWN_TYPE, "Tipo descoñecido", T_CONTEN_TYPE_IS, "O tipo de contido é", T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "¿Quere gardar ou mostrar este ficheiro?", T_SAVE, "Gardar", T_DISPLAY, "Mostrar", T_WHAT_TO_DO, "¿Qué fago?", T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "¿Quere abrir este ficheiro con", T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "gardalo ou mostralo?", T_OPEN, "Abrir", T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Quere seguir a redirección e enviar os datos do formulario á url", T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Quere enviar os datos do formulario á url", T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Quere volver a enviar os datos do formulario á url", T_WARNING, "Aviso", T_ERROR, "Erro", T_WELCOME, "Benvido", T_WELCOME_TO_LINKS, "Benvido a links!", T_BASIC_HELP, "Pulse ESC para o menú. Escolla Axuda->Manual no menú para o manual de usuario.", T_LABEL, "Etiqueta", T_CONTENT_TYPES, "Tipo(s) de contido", T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Programa ('%' é remprazado polo nome do ficheiro)", T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Bloquear terminal mentres o programa se está executando", T_RUN_ON_TERMINAL, "Executar en terminal", T_RUN_IN_XWINDOW, "Executar en X-Window", T_ASK_BEFORE_OPENING, "Preguntar antes de abrir", T_DELETE_ASSOCIATION, "Eliminar asociación", T_ASSOCIATION, "Asociación", T_EXTENSION_S, "Extensión(s)", T_CONTENT_TYPE, "Tipo de contido", T_NO_ASSOCIATIONS, "Sen asociacións", T_DELETE_EXTENSION, "Eliminar extensión", T_EXTENSION, "Extensión", T_NO_EXTENSIONS, "Sen extensións", T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Erro durante o envío do formulario", T_COULD_NOT_GET_FILE, "Non se puido obter o ficheiro", T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Non hai búsqueda anterior", T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Non se atopou a cadea de búsqueda", T_SAVE_ERROR, "Erro ó gardar", T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Erro escribindo a ficheiro", T_DISPLAY_USEMAP, "Mostrar Usemap", T_FOLLOW_LINK, "Seguir ligazón", T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Abrir en nova fiestra", T_DOWNLOAD_LINK, "Descargar ligazón", T_RESET_FORM, "Restablecer formulario", T_SUBMIT_FORM, "Enviar formulario", T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Enviar formulario e abrir nunha fiestra nova", T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Enviar formulario e descargar", T_VIEW_IMAGE, "Ver imaxe", T_DOWNLOAD_IMAGE, "Descargar imaxe", T_NO_LINK_SELECTED, "Non hai ningunha ligazón seleccionada", T_IMAGE, "Imaxe", T_USEMAP, "Usemap", T_SUBMIT_FORM_TO, "Enviar formulario a", T_POST_FORM_TO, "Enviar (por Post) formulario a", T_RADIO_BUTTON, "Botón radial", T_CHECKBOX, "Caixa de selección", T_SELECT_FIELD, "Campo de selección", T_TEXT_FIELD, "Campo de texto", T_TEXT_AREA, "Area de texto", T_FILE_UPLOAD, "Enviar ficheiro", T_PASSWORD_FIELD, "Campo de contrasinal", T_NAME, "nome", T_VALUE, "valor", T_HIT_ENTER_TO, "pulse ENTER para", T_SUBMIT_TO, "enviar a", T_POST_TO, "enviar (por Post) a", T_INFO, "Información", T_HEADER_INFO, "Información das cabeceiras", T_YOU_ARE_NOWHERE, "¡Vostede non está en ningunha parte!", T_URL, "URL", T_SIZE, "Tamaño", T_INCOMPLETE, "incompleto", T_CODEPAGE, "Táboa de códigos", T_ASSUMED, "asumido", T_IGNORING_SERVER_SETTING, "ignorando configuración do servidor", T_SERVER, "Servidor", T_DATE, "Data", T_LAST_MODIFIED, "Ultima modificación", T_LANGUAGE, "Lingua", T_XTERM, "Xterm", T_SCREEN, "Pantalla", T_WINDOW, "Fiestra", T_FULL_SCREEN, "Pantalla completa", T_BEOS_TERMINAL, "Terminal de BeOS", T_NEW_WINDOW, "Nova fiestra", T_GO_TO_LINK, "Ir a ligazón", T_ENTER_LINK_NUMBER, "Introduce nº de ligazón", T_RESIZE_TERMINAL, "Redimensionar terminal", T_COLUMNS, "Columnas", T_ROWS, "Filas", T_BOOKMARKS, "Marcadores", T_ADD_BOOKMARK, "Engadir marcador", T_GOTO, "Ir a", T_EDIT, "Editar", T_CLOSE, "Pechar", T_BOOKMARK_TITLE, "Título do marcador", T_EDIT_BOOKMARK, "Editar marcador", T_DELETE_BOOKMARK, "Borrar marcador", T_BOOKMARK_MANAGER, "Xestor de marcadores", T_url, "url", T_NNAME, "Nome", T_EXIT_LINKS, "Sair de Links", T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "¿Realmente quere sair de Links?", T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "¿Realmente quere sair de Links (e rematar tódalas descargas)?", T_HTTP_OPTIONS, "Opcións HTTP", T_FTP_OPTIONS, "Opcións FTP", T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Correcións de fallos HTTP", T_USE_HTTP_10, "Usar HTTP/1.0", T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Permitir lista negra de servidores defectuosos", T_BROKEN_302_REDIRECT, "Redirección 302 incorrecta (viola o RFC, pero é compatible con Netscape)", T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Non manter viva a conexión tras unha petición POST (algunhas bases de datos PHP defectuosas necesitan esto)", T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Contrasinal para o login anónimo", T_MANUAL, "Manual de usuario", T_MAILTO_PROG, "Programa de correo (% é remprazado pola dirección)", T_TELNET_PROG, "Programa de telnet (% é remprazado por \"máquina\" ou \"máquina porto\")", T_TN3270_PROG, "Programa de Tn3270 (% é remprazado por \"máquina\" ou \"máquina porto\")", T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Programas de correo e telnet", T_NO_PROGRAM, "Sen programa", T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Sen programa especificado para", T_MAIL, "correo", T_TELNET, "telnet", T_TN3270, "tn3270", T_BAD_MAILTO_URL, "URL mailto errónea", T_BAD_TELNET_URL, "URL telnet errónea", T_BAD_TN3270_URL, "URL tn3270 errónea", T_USERID, "ID de usuario", T_PASSWORD, "Contrasinal", T_ENTER_USERNAME, "Introduza o nome de usuario para ", T_AT, " en ", T_SSL_ERROR, "erro SSL", T_NO_SSL, "Esta versión de Links non contén soporte de SSL/TSL", T_HK_ADD_BOOKMARK, "E", T_HK_BOOKMARKS, "M", T_HK_GOTO_URL, "I", T_HK_GO_BACK, "V", T_HK_HISTORY, "H", T_HK_RELOAD, "R", T_HK_SAVE_AS, "G", T_HK_SAVE_URL_AS, "U", T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "F", T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "L", T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "B", T_HK_RESOURCE_INFO, "N", T_HK_CACHE_INFO, "C", T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "O", T_HK_MEMORY_INFO, "O", T_HK_OS_SHELL, "C", T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T", T_HK_EXIT, "S", T_HK_SEARCH, "B", T_HK_SEARCH_BACK, "T", T_HK_FIND_NEXT, "S", T_HK_FIND_PREVIOUS, "A", T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "C", T_HK_DOCUMENT_INFO, "I", T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "M", T_HK_HTML_OPTIONS, "O", T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "G", T_HK_ABOUT, "A", T_HK_KEYS, "T", T_HK_COPYING, "L", T_HK_MANUAL, "M", T_HK_ADD, "A", T_HK_MODIFY, "M", T_HK_DELETE, "D", T_HK_LANGUAGE, "L", T_HK_CHARACTER_SET, "X", T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T", T_HK_NETWORK_OPTIONS, "R", T_HK_CACHE, "C", T_HK_ASSOCIATIONS, "A", T_HK_FILE_EXTENSIONS, "E", T_HK_SAVE_OPTIONS, "G", T_HK_FILE, "F", T_HK_VIEW, "V", T_HK_LINK, "L", T_HK_DOWNLOADS, "D", T_HK_SETUP, "S", T_HK_HELP, "H", T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U", T_HK_FOLLOW_LINK, "S", T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W", T_HK_DOWNLOAD_LINK, "L", T_HK_RESET_FORM, "R", T_HK_SUBMIT_FORM, "S", T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W", T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "D", T_HK_VIEW_IMAGE, "V", T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "I", T_HK_XTERM, "X", T_HK_SCREEN, "S", T_HK_WINDOW, "W", T_HK_FULL_SCREEN, "F", T_HK_BEOS_TERMINAL, "B", T_HK_NEW_WINDOW, "N",