<?php
/* $Id: phpmyadmin-galician.inc.phps,v 1.1 2001/08/30 17:34:48 suso Exp $ */

$charset = 'iso-8859-1';
$left_font_family = 'verdana, helvetica, arial, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'helvetica, arial, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = '.';
$number_decimal_separator = ',';
$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB');


$strAccessDenied = 'Acceso Negado';
$strAction = 'Acción';
$strAddNewField = 'Adicionar un novo campo';
$strAddPriv = 'Adicionar un novo Privilexio';
$strAddPrivMessage = 'Privilexio adicionado.';
$strAddSearchConditions = 'Condición da Pesquisa (Complemento da cláusula "WHERE"):';
$strAddUser = 'Adicionar un novo usuario';
$strAddUserMessage = 'Usuario adicionado.';
$strAfter = 'Despois de';
$strAll = 'Todos';
$strAlterOrderBy = 'Ordenada a tabela por';
$strAnalyzeTable = 'Analizar tabela';
$strAnd = 'E';
$strAnIndex = 'Un índice foi adicionado na ';
$strAny = 'Calquer';
$strAnyColumn = 'Calquer columna';
$strAnyDatabase = 'Calquer banco de datos';
$strAnyHost = 'Calquer servidor';
$strAnyTable = 'Calquer tabela';
$strAnyUser = 'Calquer usuario';
$strAPrimaryKey = 'Chave primaria acrecentada na ';
$strAscending = 'Ascendente';
$strAtBeginningOfTable = 'No comezo da tabela';
$strAtEndOfTable = 'Ao final da tabela';
$strAttr = 'Atributos';

$strBack = 'Voltar';
$strBinary = ' Binario ';
$strBinaryDoNotEdit= ' Binario - non editar ';
$strBookmarkLabel = 'Nome';
$strBookmarkQuery = 'A procura de SQL foi gardada';
$strBookmarkThis = 'Gardar esta procura de SQL';
$strBookmarkView = 'Só visualizar';
$strBrowse = 'Visualizar';
$strBzip = 'comprimido ("bzipped")';

$strCantLoadMySQL = 'Non foi posible carregar extensión do MySQL;<br> por favor comprobe a configuración do PHP.';
$strCarriage = 'Caracter de retorno: \\r';
$strChange = 'Mudar';
$strCheckAll = 'Comprobar todo (Check All)';
$strCheckDbPriv = 'Verificar Privilexios do Banco de Datos';
$strCheckTable = 'Verificar tabela';
$strColumn = 'Columna';
$strColumnEmpty = 'Os nomes das columnas están vacíos!';
$strColumnNames = 'Nomes das Columnas';
$strCompleteInserts = 'Insercións Completas';
$strConfirm = 'Está seguro/a?';
$strCopyTable = 'Copiar a tabela para';
$strCopyTableOK = 'Tabela \$table copiada para \$new_name.';
$strCreate = 'Crear';
$strCreateNewDatabase = 'Crear un novo banco de datos';
$strCreateNewTable = 'Crear unha nova tabela no banco de datos ';
$strCriteria = 'Criterio';

$strData = 'Datos';
$strDatabase = 'Banco de Datos ';
$strDatabases = 'Banco de Datos';
$strDataOnly = 'Só os datos';
$strDbEmpty = 'O nome do banco de datos está vacío!';
$strDefault = 'Padrón';
$strDelete = 'Borrar';
$strDeleted = 'Rexistro eliminado';
$strDeleteFailed = 'Non foi posible eliminar!';
$strDeletePassword = 'Borrar o contrasinal';
$strDeleteUserMessage = 'Eliminou o usuario';
$strDelPassMessage = 'Eliminou o contrasinal de';
$strDescending = 'Descendente';
$strDisableMagicQuotes = '<b>Atención:</b> Acaba de activar magic_quotes_gpc na configuración do PHP. Esta versión de PhpMyAdmin non traballa ben con el. Mire na sección de configuración do manual do PHP información sobre como desactivá-lo.';
$strDisplay = 'Mostrar';
$strDoAQuery = 'Faga unha "procura por exemplo" (o comodín é "%")';
$strDocu = 'Documentación';
$strDoYouReally = 'Seguro? : ';
$strDrop = 'Eliminar';
$strDropDB = 'Elimina o banco de datos: ';
$strDumpingData = 'Extraindo datos da tabela';
$strDynamic = 'dinámico';

$strEdit = 'Modificar';
$strEditPrivileges = 'Modificar Privilexios';
$strEffective = 'Efectivo';
$strEmpty = 'Borrar';
$strEmptyResultSet = 'MySQL retornou um conxunto vacío (ex. cero rexistros).';
$strEnableMagicQuotes = '<b>Atención:</b> Non se activou magic_quotes_gpc na configuración do PHP. PhpMyAdmin necesita-o para traballar ben. Por favor mira na sección de configuración do manual do PHP a información sobre como activá-lo.';
$strEnclosedBy = 'delimitados por';
$strEnd = 'Fin';
$strEnglishPrivileges = ' Nota: os nomes de privilexios do MySQL están en inglés ';
$strError = 'Erro';
$strEscapedBy = 'escapados por';
$strExtra = 'Extra';

$strField = 'Campo';
$strFields = 'Campos';
$strFixed = 'fixo';
$strFormat = 'Formato';
$strFunction = 'Funcións';

$strGenTime = 'Tempo de Xeneración';
$strGo = 'Executar';
$strGrants = 'Conceder';
$strGzip = 'comprimido ("gzipped")';

$strHasBeenAltered = 'foi alterado.';
$strHasBeenCreated = 'foi creado.';
$strHasBeenDropped = 'foi eliminado.';
$strHasBeenEmptied = 'foi esvaciado.';
$strHome = 'Base ("Home")';
$strHomepageOfficial = 'Páxina Oficial do phpMyAdmin';
$strHomepageSourceforge = 'Nova Páxina do phpMyAdmin';
$strHost = 'Servidor';
$strHostEmpty = 'O nome do servidor está vacío!';

$strIfYouWish = 'Para carregar só algunhas columnas da tabela, faga unha lista separada por vírgulas.';
$strIndex = 'Índice';
$strIndexes = 'Índices';
$strInsert = 'Inserir';
$strInsertAsNewRow = 'Inserir unha nova columna';
$strInsertIntoTable = 'Inserir na tabela';
$strInsertNewRow = 'Inserir un novo rexistro';
$strInsertTextfiles = 'Inserir un arquivo de texto na tabela';
$strInUse = 'en uso';

$strKeyname = 'Nome chave';
$strKill = 'Matar (kill)';

$strLength = 'Tamaño';
$strLengthSet = 'Tamaño/Definir*';
$strLimitNumRows = 'rexistros por páxina';
$strLineFeed = 'Caracter de Alimentación de Liña: \\n';
$strLines = 'Liñas';
$strLocationTextfile = 'Localización do arquivo de texto';
$strLogin = ''; //to translate, but its not in use ...
$strLogout = 'Sair';

$strModifications = 'As modificacións foron gardadas';
$strModify = 'Modificar';
$strMySQLReloaded = 'MySQL reiniciado.';
$strMySQLSaid = 'Mensaxes do MySQL : ';
$strMySQLShowProcess = 'Mostrar os Procesos';
$strMySQLShowStatus = 'Mostrar información de tempo de execución do MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Mostrar variables de sistema do MySQL';

$strName = 'Nome';
$strNbRecords = 'Número de rexistros';
$strNext = 'Próximo';
$strNo = 'Non';
$strNoPassword = 'Sen Contrasinal';
$strNoPrivileges = 'Sen Privilexios';
$strNoRights = 'Non ten direitos suficientes para estar aquí agora!';
$strNoTablesFound = 'Non se achou nengunha table no banco de datos';
$strNotNumber = 'Non é un número!';
$strNotValidNumber = ' non é un número válido para unha fila!';
$strNoUsersFound = 'Nengum usuario(s) encontrado.';
$strNull = 'Nulo';
$strNumberIndexes = ' Número de índices avanzados ';

$strOftenQuotation = 'En xeral aspas. OPCIONAL significa que só os campos de caracteres son delimitados por caracteres "delimitadores"';
$strOptimizeTable = 'Optimizar tabela';
$strOptionalControls = 'Opcional. Controla como se han de ler e escreber os caracteres especiais.';
$strOptionally = 'OPCIONAL';
$strOr = 'ou';
$strOverhead = 'Overhead';

$strPassword = 'Contrasinal';
$strPasswordEmpty = 'O contrasinal está vacío!';
$strPasswordNotSame = 'Os contrasinais non son os mesmos!';
$strPHPVersion = 'Versión do PHP';
$strPos1 = 'Inicio';
$strPrevious = 'Anterior';
$strPrimary = 'Primaria';
$strPrimaryKey = 'Chave Primaria';
$strPrinterFriendly = 'Versión da tabela superior xa preparada para a impresora';
$strPrintView = 'Visualización previa da Impresión';
$strPrivileges = 'Privilexios';
$strProducedAnError = 'produciu un erro.';
$strProperties = 'Propiedades';

$strQBE = 'Procurar por Exemplo ("QBE")';

$strReadTheDocs = 'Lea a documentación';
$strRecords = 'Rexistros';
$strReloadFailed = 'A reinicialización do MySQL fallou.';
$strReloadMySQL = 'Reinicializar o MySQL';
$strRememberReload = 'Lembre-se recarregar o servidor.';
$strRenameTable = 'Renomear a tabela para';
$strRenameTableOK = 'Tabela \$table renomeada para \$new_name';
$strRepairTable = 'Reparar tabela';
$strReplace = 'Substituir';
$strReplaceTable = 'Substituir os datos da tabela polos do ficheiro';
$strReset = 'Resetear';
$strReType = 'Re-escreber';
$strRevoke = 'Revogar';
$strRevokeGrant = 'Revogar Privilexio de Conceder';
$strRevokeGrantMessage = 'Revogou o privilexio de Conceder para';
$strRevokeMessage = 'Revogou os privilexios para';
$strRevokePriv = 'Revogar Privilexios';
$strRowLength = 'Tamaño da Fila';
$strRows = 'Filas';
$strRowsFrom = 'Filas comezando de';
$strRowSize= ' Tamaño da Fila ';
$strRowsStatistic = 'Estatistícas da Fila';
$strRunning = 'a rodar en ';
$strRunSQLQuery = 'Executar comando SQL no banco de datos ';

$strSave = 'Gardar';
$strSelect = 'Procurar';
$strSelectFields = 'Selecione os campos (mínimo 1)';
$strSend = 'Enviar';
$strSequence = 'Secuencia';
$strServerVersion = 'Versión do Servidor';
$strShow = 'Mostrar';
$strShowingRecords = 'Mostrando rexistros ';
$strShowThisQuery = ' Mostrar esta procura aquí outra vez ';
$strSingly = 'a refacer logo de insercións e destrucións (singly)';
$strSize = 'Tamaño';
$strSpaceUsage = 'Uso do espazo';
$strSQLQuery = 'comando SQL';
$strStatement = 'Informacións';
$strStrucCSV = 'Datos CSV';
$strStrucData = 'Estructura e datos';
$strStrucDrop = 'Adicionar \'Sobrescreber\'';
$strStrucOnly = 'Só a estructura';
$strSubmit = 'Submete';
$strSuccess = 'O seu comando SQL foi executado com éxito';
$strSum = 'Suma';

$strTable = 'tabela ';
$strTableComments = 'Comentarios da tabela';
$strTableEmpty = 'O Nome da Tabela está vacío!';
$strTableMaintenance = 'Tabela de Manutención';
$strTableStructure = 'Estructura da tabela';
$strTableType = 'Tipo da Tabela';
$strTerminatedBy = 'terminan por';
$strTextAreaLength = ' Por causa da sua lonxitjude,<br> este campo pode non ser editable ';
$strTheContent = 'O conteúdo do seu arquivo foi inserido';
$strTheContents = 'O conteúdo do arquivo substituiu o conteúdo da tabela que tiña a mesma chave primaria ou única';
$strTheTerminator = 'O caracter que separa os campos.';
$strTotal = 'total';
$strType = 'Tipo';

$strUncheckAll = 'Quitar-lles as marcas a todos';
$strUnique = 'Único';
$strUpdatePassMessage = 'Mudou o contrasinal para';
$strUpdatePassword = 'Mudar Contrasinal';
$strUpdatePrivMessage = 'Mudou os privilexios para';
$strUsage = 'Uso';
$strUser = 'Usuario';
$strUserEmpty = 'O nome do usuario está vacío!';
$strUserName = 'Nome do usuario';
$strUsers = 'Usuarios';
$strUseTables = 'Usar as tabelas';

$strValue = 'Valor';
$strViewDump = 'Ver o esquema da tabela';
$strViewDumpDB = 'Ver o esquema do banco de datos';

$strWelcome = 'Benvido/a ao ';
$strWrongUser = 'Usuario ou Contrasinal errado. Acceso Negado.';

$strYes = 'Si';

// To translate
$strAddDeleteColumn = 'Add/Delete Field Columns'; // To translate
$strAddDeleteRow = 'Add/Delete Criteria Row'; // To translate
$strAffectedRows = 'Affected rows:'; // To translate
$strDatabasesStats = 'Databases statistics'; // To translate
$strDeletedRows = 'Deleted rows:'; // To translate
$strDisplayOrder = 'Display order:'; // To translate
$strDropTable = 'Drop table'; // To translate
$strExtendedInserts = 'Extended inserts'; // To translate
$strFieldsEmpty = ' The field count is empty! '; // To translate
$strFormEmpty = 'Missing value in the form !'; // To translate
$strInsertedRows = 'Inserted rows:'; // To translate
$strInstructions = 'Instructions'; // To translate
$strNoDatabases = 'No databases'; // To translate
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" statements are disabled.'; // To translate
$strNoModification = 'No change'; // To translate
$strOffSet = 'Offset'; // To translate
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin documentation'; // To translate
$strQBEDel = 'Del'; // To translate
$strQBEIns = 'Ins'; // To translate
$strQueryOnDb = 'SQL-query on database '; // To translate
$strRunQuery = 'Submit Query'; // To translate
$strSelectNumRows = 'in query'; // To translate
$strServerChoice = 'Server Choice'; // To translate
$strSetEnumVal = 'If field type is "enum" or "set", please enter the values using this format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, backslashes it (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').'; // To translate
$strShowPHPInfo = 'Show PHP information'; // To translate
$strSort = 'Sort'; // To translate
$strStrucExcelCSV = 'CSV for Ms Excel data'; // To translate
$strTables = '%s table(s)'; // To translate
$strUpdateQuery = 'Update Query'; // To translate
$strFullStrings = 'Full Strings';//to translate
$strCuttedStrings = 'Cutted Strings';//to translate
?>