# Galician translation of RedHat's Xconfigurator. # Copyright (C) 2000, 2001 Red Hat, Inc. # Jesús Bravo Álvarez , 2000, 2001. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://www.trasno.net # # First Version: 2000-06-12 23:12+0200 # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: Xconfigurator\n" "POT-Creation-Date: 2001-03-28 15:34-0500\n" "PO-Revision-Date: 2001-07-29 13:02+0200\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: ../Xconfigurator.c:211 msgid "" "This program will create a basic XF86Config file, based on menu selections " "you make.\n" "\n" "The XF86Config file usually resides in /usr/X11R6/lib/X11 or /etc/X11. A " "sample XF86Config file is supplied with XFree86; it is configured for a " "standard VGA card and monitor with 640x480 resolution. \n" "\n" "You can either take the sample XF86Config as a base and edit it for your " "configuration, or let this program produce a base XF86Config file for your " "configuration and fine-tune it. Refer to " "/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config for a detailed overview of the " "configuration process. \n" "\n" "For accelerated servers (including accelerated drivers in the SVGA server), " "there are many chipset and card-specific options and settings. This program " "does not know about these. On some configurations some of these settings " "must be specified. Refer to the server man pages and chipset-specific " "READMEs. \n" "\n" "Before continuing with this program, make sure you know the chipset and " "amount of video memory on your video card. SuperProbe can help with this. " "It is also helpful if you know what server you want to run." msgstr "" "Este programa creará un ficheiro XF86Config básico, baseado nas seleccións " "que vostede faga nos menús.\n" "\n" "O ficheiro XF86Config está normalmente en /usr/X11R6/lib/X11 ou /etc/X11. " "Con XFree86 distribúese un ficheiro XF86Config de exemplo; está configurado " "para unha tarxeta VGA estándar e un monitor con resolución 640x480. \n" "\n" "Pode ben coller ese XF86Config de exemplo como base e editalo para a súa " "configuración, ou ben deixar que este programa produza un ficheiro " "XF86Config base e o axuste segundo o seu sistema. Refírase a " "/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config para un comentario detallado do proceso " "de configuración. \n" "\n" "Para os servidores acelerados (incluíndo os controladores acelerados no " "servidor SVGA), hai moitas opcións específicas do chipset e da tarxeta. Este " "programa non sabe nada acerca delas. Nalgunhas configuracións, hai que " "especificar algún destes parámetros. Lea as páxinas de manual do servidor e " "os README específicos do chipset. \n" "\n" "Antes de continuar con este programa, asegúrese de que sabe que chipset ten " "a súa tarxeta gráfica, e de canta memoria de vídeo dispón. SuperProbe pode " "ser útil para isto. Tamén axuda se sabe que servidor quere executar." #: ../Xconfigurator.c:233 ../Xtest.c:20 msgid "" "Configuration file has been written. Take a look at it before running " "'startx'. Note that the XF86Config file must be in one of the directories " "searched by the server (e.g. /etc/X11/XF86Config) in order to be used. " "Within the server press ctrl, alt and '+' simultaneously to cycle video " "resolutions. Pressing ctrl, alt and backspace simultaneously immediately " "exits the server (use if the monitor doesn't sync for a particular mode). \n" "\n" "For further configuration, refer to /usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config.\n" "\n" msgstr "" "O ficheiro de configuración foi escrito. Bótelle unha ollada antes de " "executar 'startx'. Teña en conta que o ficheiro XF86Config ten que estar nun " "dos directorios que busca o servidor (p.ex. /etc/X11/XF86Config) para que " "poida ser usado. Cando estea no servidor, prema ctrl, alt e '+' " "simultaneamente para circular polas resolucións de vídeo. Premendo ctrl, " "alt e borrar simultaneamente, sairá do servidor (úseo se o monitor non se " "sincroniza nun modo en particular). \n" "\n" "Para profundar na configuración, lea /usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config.\n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:307 #, c-format msgid "%s: cannot open /etc/inittab: %s\n" msgstr "%s: non se pode abrir /etc/inittab: %s\n" #: ../Xconfigurator.c:314 #, c-format msgid "%s: cannot create /etc/inittab-: %s\n" msgstr "%s: non se pode crear /etc/inittab-: %s\n" #: ../Xconfigurator.c:479 msgid "" "Select the video modes you would like to use. 8 bit modes allow for 256 " "colors, 16 bit modes allow for 64k colors, and 24 bit modes allow for true " "color. Performance will be slower, however, the higher you go. You should " "select at least one of the elements below." msgstr "" "Seleccione os modos de vídeo que quere usar. Os modos de 8 bits permiten " "256 cores, os de 16 bits permiten 64k, e os de 24 bits permiten cor real. " "Nembargantes, o rendemento será máis lento a medida que aumenta os bits. " "Debería seleccionar polo menos un dos elementos de abaixo." #: ../Xconfigurator.c:492 msgid "8 bit:" msgstr "8 bits:" #: ../Xconfigurator.c:495 msgid "16 bit:" msgstr "16 bits:" #: ../Xconfigurator.c:498 msgid "24 bit:" msgstr "24 bits:" #: ../Xconfigurator.c:507 ../Xconfigurator.c:1359 ../Xconfigurator.c:1484 #: ../Xconfigurator.c:1601 ../Xconfigurator.c:1613 ../Xconfigurator.c:1631 #: ../Xconfigurator.c:1837 ../Xconfigurator.c:1984 ../Xconfigurator.c:2076 #: ../Xconfigurator.c:2143 ../Xconfigurator.c:2338 ../Xconfigurator.c:2387 #: ../Xconfigurator.c:2443 ../Xconfigurator.c:2530 ../Xconfigurator.c:2548 #: ../Xconfigurator.c:2640 ../Xconfigurator.c:2677 ../Xconfigurator.c:3022 #: ../Xconfigurator.c:3050 ../Xconfigurator.c:3095 ../Xconfigurator.c:3140 #: ../Xconfigurator.c:3174 ../Xconfigurator.c:3189 ../Xconfigurator.c:3252 #: ../Xconfigurator.c:3357 ../Xconfigurator.c:3922 ../Xconfigurator.c:4322 #: ../Xconfigurator.c:4640 ../Xconfigurator.c:4742 ../Xconfigurator.c:4749 #: ../Xconfigurator.c:5065 ../Xconfigurator.c:5189 ../Xconfigurator.c:5307 msgid "Ok" msgstr "Aceptar" #: ../Xconfigurator.c:507 ../Xconfigurator.c:1484 ../Xconfigurator.c:1549 #: ../Xconfigurator.c:1601 ../Xconfigurator.c:1613 ../Xconfigurator.c:1631 #: ../Xconfigurator.c:2076 ../Xconfigurator.c:2144 ../Xconfigurator.c:2444 #: ../Xconfigurator.c:2530 ../Xconfigurator.c:2548 ../Xconfigurator.c:3298 #: ../Xconfigurator.c:5066 ../Xconfigurator.c:5238 msgid "Back" msgstr "Anterior" #: ../Xconfigurator.c:510 msgid "Select Video Modes" msgstr "Seleccionar modos de vídeo" #: ../Xconfigurator.c:551 #, c-format msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/mouse: %s\n" msgstr "%s: non se pode abrir /etc/sysconfig/mouse: %s\n" #: ../Xconfigurator.c:579 ../Xconfigurator.c:594 ../Xconfigurator.c:609 #, c-format msgid "%s: mismatched quotes on line %d in /etc/sysconfig/mouse\n" msgstr "%s: comiñas desemparelladas na liña %d en /etc/sysconfig/mouse\n" #: ../Xconfigurator.c:627 #, c-format msgid "%s: line %d unexpected in /etc/sysconfig/mouse\n" msgstr "%s: liña %d non agardada en /etc/sysconfig/mouse\n" #: ../Xconfigurator.c:637 #, c-format msgid "%s: cannot read /etc/sysconfig/mouse: %s\n" msgstr "%s: non se pode ler /etc/sysconfig/mouse: %s\n" #: ../Xconfigurator.c:689 #, c-format msgid "%s: Critical error reading /etc/sysconfig/mouse.\n" msgstr "%s: Erro crítico lendo /etc/sysconfig/mouse.\n" #: ../Xconfigurator.c:691 #, c-format msgid "%s: Check permissions of /etc/sysconfig/mouse.\n" msgstr "%s: Comprobe os permisos de /etc/sysconfig/mouse.\n" #: ../Xconfigurator.c:693 ../Xconfigurator.c:859 #, c-format msgid "%s: Also - make sure you are running this program as root\n" msgstr "%s: Asegúrese tamén de que está a executar este programa como root\n" #: ../Xconfigurator.c:728 #, c-format msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/keyboard: %s\n" msgstr "%s: non se pode abrir /etc/sysconfig/keyboard: %s\n" #: ../Xconfigurator.c:760 #, c-format msgid "%s: mismatched quotes on line %d in /etc/sysconfig/keyboard\n" msgstr "%s: comiñas desemparelladas na liña %d en /etc/sysconfig/keyboard\n" #: ../Xconfigurator.c:786 #, c-format msgid "%s: line %d unexpected in /etc/sysconfig/keyboard\n" msgstr "%s: liña %d non agardada en /etc/sysconfig/keyboard\n" #: ../Xconfigurator.c:796 #, c-format msgid "%s: cannot read /etc/sysconfig/keyboard: %s\n" msgstr "%s: non se pode abrir /etc/sysconfig/keyboard: %s\n" #: ../Xconfigurator.c:855 #, c-format msgid "%s: Critical error reading /etc/sysconfig/keyboard.\n" msgstr "%s: Erro crítico lendo /etc/sysconfig/keyboard.\n" #: ../Xconfigurator.c:857 #, c-format msgid "%s: Check permissions of /etc/sysconfig/keyboard.\n" msgstr "%s: Comprobe os permisos de /etc/sysconfig/keyboard.\n" #: ../Xconfigurator.c:877 #, c-format msgid "%s: Cannot find any keyboards\n" msgstr "%s: Non se pode atopar ningún teclado\n" #: ../Xconfigurator.c:935 #, c-format msgid "%s: Xsun* servers don't support non-Sun keyboards\n" msgstr "%s: Os servidores Xsun* non soportan teclados que non sexan Sun\n" #: ../Xconfigurator.c:986 msgid "" "Now we want to set the specifications of the monitor. The two critical " "parameters are the vertical refresh rate, which is the rate at which the the " "whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal sync rate, " "which is the rate at which scanlines are displayed.\n" "\n" "The valid range for horizontal sync and vertical sync should be documented " "in the manual of your monitor." msgstr "" "Agora hai que indicar as especificacións do monitor. Os dous parámetros " "críticos son a frecuencia de refresco vertical, que é a frecuencia á que se " "refresca a pantalla enteira, e, máis importante, a frecuencia de sincronismo " "horizontal, que é a frecuencia á que se amosan as liñas de exploración.\n" "\n" "Os intervalos correctos do sincronismo vertical e horizontal deberían estar " "documentados no manual do seu monitor." #: ../Xconfigurator.c:995 msgid "" "You must indicate the horizontal sync range of your monitor. You can either " "select one of the predefined ranges below that correspond to " "industry-standard monitor types, or give a specific range.\n" "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a " "horizontal sync range that is beyond the capabilities of your monitor." msgstr "" "Ten que indicar o intervalo de frecuencias de sincronismo horizontal do seu " "monitor. Pode ben seleccionar un dos intervalos predefinidos aquí abaixo " "(que corresponden a tipos de monitor estándares da industria), ou ben dar un " "intervalo específico.\n" "É MOI IMPORTANTE que non indique un tipo de monitor cun intervalo de " "frecuencias de sincronismo horizontal que supere as capacidades do seu " "monitor." #: ../Xconfigurator.c:1003 msgid "" "You must indicate the vertical sync range of your monitor. You can either " "select one of the predefined ranges below that correspond to " "industry-standard monitor types, or give a specific range. For interlaced " "modes, the number that counts is the high one (e.g. 87 Hz rather than 43 Hz)." msgstr "" "Ten que indicar o intervalo de frecuencias de sincronismo vertical do seu " "monitor. Pode ben seleccionar un dos intervalos predefinidos aquí abaixo " "(que corresponden a tipos de monitor estándares da industria), ou ben dar un " "intervalo específico. Para os modos entrelazados, o número que conta é o " "maior (p.ex. 87 Hz en vez de 43 Hz)." #: ../Xconfigurator.c:1032 ../Xconfigurator.c:1468 msgid "Custom" msgstr "Personalizado" #: ../Xconfigurator.c:1033 msgid "Standard VGA, 640x480 @ 60 Hz" msgstr "VGA estándar, 640x480 @ 60 Hz" #: ../Xconfigurator.c:1034 msgid "Super VGA, 800x600 @ 56 Hz" msgstr "Super VGA, 800x600 @ 56 Hz" #: ../Xconfigurator.c:1035 msgid "Super VGA, 1024x768 @ 87 Hz interlaced, 800x600 @ 56 Hz" msgstr "Super VGA, 1024x768 @ 87 Hz entrelazado, 800x600 @ 56 Hz" #: ../Xconfigurator.c:1036 msgid "Extended Super VGA, 800x600 @ 60 Hz, 640x480 @ 72 Hz" msgstr "Super VGA estendido, 800x600 @ 60 Hz, 640x480 @ 72 Hz" #: ../Xconfigurator.c:1037 msgid "Non-Interlaced SVGA, 1024x768 @ 60 Hz, 800x600 @ 72 Hz" msgstr "SVGA non entrelazado, 1024x768 @ 60 Hz, 800x600 @ 72 Hz" #: ../Xconfigurator.c:1038 msgid "High Frequency SVGA, 1024x768 @ 70 Hz" msgstr "SVGA alta frecuencia, 1024x768 @ 70 Hz" #: ../Xconfigurator.c:1039 msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 60 Hz" msgstr "Monitor que pode facer 1280x1024 @ 60 Hz" #: ../Xconfigurator.c:1040 msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 74 Hz" msgstr "Monitor que pode facer 1280x1024 @ 74 Hz" #: ../Xconfigurator.c:1041 msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 76 Hz" msgstr "Monitor que pode facer 1280x1024 @ 76 Hz" #: ../Xconfigurator.c:1042 msgid "Monitor that can do 1600x1200 @ 70 Hz" msgstr "Monitor que pode facer 1600x1200 @ 70 Hz" #: ../Xconfigurator.c:1043 msgid "Monitor that can do 1600x1200 @ 76 Hz" msgstr "Monitor que pode facer 1600x1200 @ 76 Hz" #: ../Xconfigurator.c:1044 msgid "8514 Compatible, 1024x768 @ 87 Hz interlaced (no 800x600)" msgstr "Compatible 8514, 1024x768 @ 87 Hz entrelazado (non 800x600)" #: ../Xconfigurator.c:1175 msgid "" "\n" "\n" "Monitor database was not found!\n" "\n" msgstr "" "\n" "\n" "¡Non se atopou a base de datos de monitores!\n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:1183 msgid "" "\n" " These generic types are also supported (use only the 'Generic##' part\n" " when specifying the monitor). You must specify the preceding\n" " '0' if the type is less than 10 (ie. 'Generic02')\n" "\n" msgstr "" "\n" " Tamén están soportados estes tipos xenéricos (utilice só a parte\n" " 'Generic##' cando indique o monitor). Ten que poñer un '0' diante se\n" " o número do tipo é menor que 10 (p.ex. 'Generic02')\n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:1228 msgid "Unknown monitor" msgstr "Monitor descoñecido" #: ../Xconfigurator.c:1278 ../Xconfigurator.c:4653 msgid "Yes" msgstr "Si" #: ../Xconfigurator.c:1278 ../Xconfigurator.c:4654 msgid "No" msgstr "Non" #: ../Xconfigurator.c:1280 msgid "Monitor probing found a:" msgstr "A detección do monitor atopou:" #: ../Xconfigurator.c:1283 msgid "Do you want to use these settings?" msgstr "¿Quere usar esta configuración?" #: ../Xconfigurator.c:1291 msgid "Monitor Name :" msgstr "Nome do monitor :" #: ../Xconfigurator.c:1294 msgid "Horizontal Sync Range:" msgstr "Intervalo frec. horiz:" #: ../Xconfigurator.c:1297 msgid "Vertical Sync Range :" msgstr "Intervalo frec. vert.:" #: ../Xconfigurator.c:1359 msgid "Monitor DB" msgstr "BD de monitores" #: ../Xconfigurator.c:1360 #, c-format msgid "" "The monitor database file %s could not be loaded. Please select a custom " "monitor configuration closest to your actual monitor." msgstr "" "Non se puido cargar o ficheiro %s coa base de datos de monitores. Seleccione " "unha configuración personalizada de monitor que se aproxime ó seu." #: ../Xconfigurator.c:1480 msgid "Monitor Setup" msgstr "Configuración do monitor" #: ../Xconfigurator.c:1481 msgid "" "What type of monitor do you have? If you would rather specify the sync " "frequencies of your monitor, choose \"Custom\" from the list." msgstr "" "¿Que tipo de monitor ten? Se prefire especificar as frecuencias de " "sincronismo do seu monitor, escolla \"Personalizado\" na lista." #: ../Xconfigurator.c:1511 msgid "" " Please enter the horizontal and vertical sync ranges for your monitor. This " "information should be available from your monitor manual." msgstr "" " Introduza os intervalos de sincronismo horizontal e vertical do seu " "monitor. Este información debería estar dispoñible no manual do seu monitor." #: ../Xconfigurator.c:1524 msgid "Horizontal Sync:" msgstr "Sincronismo horizontal:" #: ../Xconfigurator.c:1528 msgid "Vertical Sync:" msgstr "Sincronismo vertical:" #: ../Xconfigurator.c:1540 msgid "kHz" msgstr "kHz" #: ../Xconfigurator.c:1544 msgid "Hz" msgstr "Hz" #: ../Xconfigurator.c:1549 msgid "OK" msgstr "Aceptar" #: ../Xconfigurator.c:1552 msgid "Custom Monitor Information" msgstr "Información do monitor personalizado" #: ../Xconfigurator.c:1601 msgid "Custom Monitor Setup" msgstr "Configuración personalizada do monitor" #: ../Xconfigurator.c:1610 ../Xconfigurator.c:1628 msgid "Custom Monitor Setup (Continued)" msgstr "Configuración personalizada do monitor (Continuación)" #: ../Xconfigurator.c:1698 msgid "" "\n" "\n" "Can't read card database. \n" "\n" msgstr "" "\n" "\n" "Non se pode ler a base de datos de tarxetas. \n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:1837 msgid "Unknown Server" msgstr "Servidor descoñecido" #: ../Xconfigurator.c:1838 msgid "Somehow in continue mode an unknown server type exists." msgstr "" "Dalgún xeito, hai un tipo de servidor descoñecido no modo continuación." #: ../Xconfigurator.c:1972 #, c-format msgid " Resolution: %dx%d" msgstr " Resolución: %dx%d" #: ../Xconfigurator.c:1978 #, c-format msgid " Monitor type %d\n" msgstr " Tipo de monitor %d\n" #: ../Xconfigurator.c:1986 msgid "SBUS probing found a:" msgstr "A detección SBUS atopou:" #: ../Xconfigurator.c:1986 msgid "PCI probing found a:" msgstr "A detección PCI atopou:" #: ../Xconfigurator.c:1994 msgid "SBUS Entry :" msgstr "Entrada SBUS :" #: ../Xconfigurator.c:1994 msgid "PCI Entry :" msgstr "Entrada PCI :" #: ../Xconfigurator.c:1997 msgid "X Server :" msgstr "Servidor X :" #: ../Xconfigurator.c:2000 msgid "XFree4 driver:" msgstr "Contr. XFree4:" #: ../Xconfigurator.c:2007 ../Xconfigurator.c:2011 ../Xconfigurator.c:2022 msgid "No match" msgstr "Sen coincidencias" #: ../Xconfigurator.c:2014 ../Xconfigurator.c:2015 msgid " (Not used by default)" msgstr " (Non usado por defecto)" #: ../Xconfigurator.c:2027 msgid "(default)" msgstr "(predeterminado)" #: ../Xconfigurator.c:2034 msgid "SBUS Probe" msgstr "Detección SBUS" #: ../Xconfigurator.c:2034 msgid "PCI Probe" msgstr "Detección PCI" #: ../Xconfigurator.c:2065 msgid "Unlisted Card" msgstr "Tarxeta non incluída na lista" #: ../Xconfigurator.c:2071 msgid "Choose a Card" msgstr "Escolla unha tarxeta" #: ../Xconfigurator.c:2072 msgid "" "Pick a Card from the list below (Or choose \"Unlisted Card\" at the bottom " "of the list if your card isn't listed):" msgstr "" "Colla unha tarxeta da lista de abaixo (Ou seleccione \"Tarxeta non incluída " "na lista\" ó final, se a súa tarxeta non está listada):" #: ../Xconfigurator.c:2142 msgid "Pick a Server" msgstr "Colla un servidor" #: ../Xconfigurator.c:2142 msgid "Which server do you need?" msgstr "¿Que servidor necesita?" #: ../Xconfigurator.c:2186 msgid "No RAMDAC Setting (recommended)" msgstr "Ningún RAMDAC especificado (recomendado)" #: ../Xconfigurator.c:2187 msgid "AT&T 20C490 (S3 and AGX servers, ARK driver)" msgstr "AT&T 20C490 (servidores S3 e AGX, controlador ARK)" #: ../Xconfigurator.c:2188 msgid "AT&T 20C498/21C498/22C498 (S3, autodetected)" msgstr "AT&T 20C498/21C498/22C498 (S3, autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2189 msgid "AT&T 20C409/20C499 (S3, autodetected)" msgstr "AT&T 20C409/20C499 (S3, autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2190 msgid "AT&T 20C505 (S3)" msgstr "AT&T 20C505 (S3)" #: ../Xconfigurator.c:2191 msgid "BrookTree BT481 (AGX)" msgstr "BrookTree BT481 (AGX)" #: ../Xconfigurator.c:2192 msgid "BrookTree BT482 (AGX)" msgstr "BrookTree BT482 (AGX)" #: ../Xconfigurator.c:2193 msgid "BrookTree BT485/9485 (S3)" msgstr "BrookTree BT485/9485 (S3)" #: ../Xconfigurator.c:2194 msgid "Sierra SC15025 (S3, AGX)" msgstr "Sierra SC15025 (S3, AGX)" #: ../Xconfigurator.c:2196 msgid "S3 GenDAC (86C708) (autodetected)" msgstr "S3 GenDAC (86C708) (autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2197 msgid "S3 SDAC (86C716) (autodetected)" msgstr "S3 SDAC (86C716) (autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2199 msgid "S3 GenDAC (86C708)" msgstr "S3 GenDAC (86C708)" #: ../Xconfigurator.c:2200 ../Xconfigurator.c:2237 msgid "S3 SDAC (86C716)" msgstr "S3 SDAC (86C716)" #: ../Xconfigurator.c:2202 msgid "STG-1700 (S3, autodetected)" msgstr "STG-1700 (S3, autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2203 msgid "STG-1703 (S3, autodetected)" msgstr "STG-1703 (S3, autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2204 msgid "TI 3020 (S3)" msgstr "TI 3020 (S3)" #: ../Xconfigurator.c:2205 msgid "TI 3025 (S3, autodetected)" msgstr "TI 3025 (S3, autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2206 msgid "TI 3026 (S3, autodetected)" msgstr "TI 3026 (S3, autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2207 msgid "IBM RGB 514 (S3, autodetected)" msgstr "IBM RGB 514 (S3, autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2208 msgid "IBM RGB 524 (S3, autodetected)" msgstr "IBM RGB 524 (S3, autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2209 msgid "IBM RGB 525 (S3, autodetected)" msgstr "IBM RGB 525 (S3, autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2210 msgid "IBM RGB 526 (S3)" msgstr "IBM RGB 526 (S3)" #: ../Xconfigurator.c:2211 msgid "IBM RGB 528 (S3, autodetected)" msgstr "IBM RGB 528 (S3, autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2212 msgid "ICS5342 (S3, ARK)" msgstr "ICS5342 (S3, ARK)" #: ../Xconfigurator.c:2213 msgid "ICS5341 (W32)" msgstr "ICS5341 (W32)" #: ../Xconfigurator.c:2214 msgid "IC Works w30C516 ZoomDac (ARK)" msgstr "IC Works w30C516 ZoomDac (ARK)" #: ../Xconfigurator.c:2215 msgid "Normal DAC" msgstr "DAC normal" #: ../Xconfigurator.c:2230 msgid "No Clockchip Setting (recommended)" msgstr "Ningún chip de reloxo especificado (recomendado)" #: ../Xconfigurator.c:2231 msgid "Chrontel 8391" msgstr "Chrontel 8391" #: ../Xconfigurator.c:2232 msgid "ICD2061A and compatibles (ICS9161A, DCS2824)" msgstr "ICD2061A e compatibles (ICS9161A, DCS2824)" #: ../Xconfigurator.c:2233 msgid "ICS2595" msgstr "ICS2595" #: ../Xconfigurator.c:2234 msgid "ICS5342 (similar to SDAC, but not completely compatible)" msgstr "ICS5342 (similar ó SDAC, pero non completamente compatible)" #: ../Xconfigurator.c:2235 msgid "ICS5341" msgstr "ICS5341" #: ../Xconfigurator.c:2236 msgid "S3 GenDAC (86C708) and ICS5300 (autodetected)" msgstr "S3 GenDAC (86C708) e ICS5300 (autodetectados)" #: ../Xconfigurator.c:2238 msgid "STG 1703 (autodetected)" msgstr "STG 1703 (autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2239 msgid "Sierra SC11412" msgstr "Sierra SC11412" #: ../Xconfigurator.c:2240 msgid "TI 3025 (autodetected)" msgstr "TI 3025 (autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2241 msgid "TI 3026 (autodetected)" msgstr "TI 3026 (autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2242 msgid "IBM RGB 51x/52x (autodetected)" msgstr "IBM RGB 51x/52x (autodetectado)" #: ../Xconfigurator.c:2253 msgid "" "It is possible that the hardware detection routines in the server somehow " "cause the system to crash and the screen to remain blank. If this is the " "case, skip this step the next time. The server may need a Ramdac, ClockChip " "or special option (e.g. \"nolinear\" for S3) to probe and start-up correctly." msgstr "" "É posible que as rutinas de detección de hardware no servidor poidan colgar " "dalgún xeito o sistema, e deixar a pantalla negra. Neste caso, omita este " "paso a seguinte vez. O servidor pode necesitar un RamDac, Chip de Reloxo ou " "algunha opción especial (p.ex. \"nolinear\" para S3) para facer a detección " "e iniciarse correctamente." #: ../Xconfigurator.c:2338 ../Xconfigurator.c:2387 ../Xconfigurator.c:3050 #: ../Xconfigurator.c:3095 ../Xconfigurator.c:3140 ../Xconfigurator.c:3174 #: ../Xconfigurator.c:3189 msgid "X Error" msgstr "Erro das X" #: ../Xconfigurator.c:2339 ../Xconfigurator.c:2388 ../Xconfigurator.c:3141 #: ../Xconfigurator.c:3175 ../Xconfigurator.c:3190 msgid "" "There was an error detecting the video ram on your card. You should try " "configuring the video card manually." msgstr "" "Houbo un erro detectando a memoria de vídeo da súa tarxeta. Debería tentar " "configurando a tarxeta gráfica manualmente." #: ../Xconfigurator.c:2344 ../Xconfigurator.c:2393 ../Xconfigurator.c:2501 msgid "Fatal error: Invalid amount of video memory.\n" msgstr "Erro moi grave: Cantidade de memoria de vídeo non válida.\n" #: ../Xconfigurator.c:2441 msgid "Video Memory" msgstr "Memoria de vídeo" #: ../Xconfigurator.c:2442 msgid "How much video memory do you have?" msgstr "¿Canta memoria de vídeo ten?" #: ../Xconfigurator.c:2527 msgid "RAMDAC Configuration" msgstr "Configuración do RAMDAC" #: ../Xconfigurator.c:2528 msgid "Which RAMDAC do you have?" msgstr "¿Que RAMDAC ten?" #: ../Xconfigurator.c:2546 msgid "Clockchip Configuration" msgstr "Configuración do chip de reloxo" #: ../Xconfigurator.c:2547 msgid "Which Clockchip do you have?" msgstr "¿Que chip de reloxo ten?" #: ../Xconfigurator.c:2575 ../Xconfigurator.c:4839 msgid "Probe" msgstr "Detectar" #: ../Xconfigurator.c:2575 ../Xconfigurator.c:5189 msgid "Skip" msgstr "Omitir" #: ../Xconfigurator.c:2579 msgid "Do you want to run 'X -probeonly' now?" msgstr "¿Quere executar agora 'X -probeonly'?" #: ../Xconfigurator.c:2581 msgid "Probe for Clocks" msgstr "Detectar os reloxos" #: ../Xconfigurator.c:2640 ../Xconfigurator.c:2677 msgid "Clock Probe Failed" msgstr "A detección de reloxo fallou" #: ../Xconfigurator.c:2641 ../Xconfigurator.c:2678 msgid "Configuration will proceed using default values." msgstr "A configuración continuará usando valores por defecto." #: ../Xconfigurator.c:2663 msgid "Out of memory\n" msgstr "Memoria esgotada\n" #: ../Xconfigurator.c:2865 msgid "Unable to probe card - error running X\n" msgstr "Non se pode analizar a tarxeta - erro executando as X\n" #: ../Xconfigurator.c:2895 ../Xconfigurator.c:2905 ../Xconfigurator.c:2914 msgid "Couldn't grep mode lines from probe output.\n" msgstr "" "Non se puido facer grep das liñas de modo a partir da saída da detección.\n" #: ../Xconfigurator.c:2985 ../Xconfigurator.c:2990 ../Xconfigurator.c:2996 #: ../Xconfigurator.c:3003 msgid "Failed to create tempfile in kickstart mode\n" msgstr "Imposible crear un ficheiro temporal no modo kickstart\n" #: ../Xconfigurator.c:3022 msgid "Probing to begin" msgstr "Detección a piques de comezar" #: ../Xconfigurator.c:3023 msgid "" "Xconfigurator will now run the X server you selected to probe various " "information about your video card. It is normal for the screen to blink " "several times." msgstr "" "Xconfigurator executará agora o servidor X que seleccionou, para detectar " "diversas informacións acerca da súa tarxeta gráfica. É normal que a pantalla " "pestanexe varias veces." #: ../Xconfigurator.c:3051 msgid "" "There was an error executing the X server in a probing mode. You should try " "configuring the video card manually." msgstr "" "Houbo un erro executando o servidor X en modo de detección. Debería tentar " "configurando a tarxeta manualmente." #: ../Xconfigurator.c:3096 msgid "" "There was an error probing the clocks on your video card. You should try " "configuring the video card manually." msgstr "" "Houbo un erro detectando os reloxos na súa tarxeta gráfica. Debería tentar " "configurando a tarxeta manualmente." #: ../Xconfigurator.c:3252 msgid "No Valid Modes" msgstr "Sen modos válidos" #: ../Xconfigurator.c:3253 msgid "" "No valid video modes were autodetected at 8, 16, or 24 bits per pixel. It is " "likely that the X server for your video card did not return the information " "in the way expected by this tool. You can still attempt to configure you " "video card manually." msgstr "" "Non se autodetectaron modos de vídeo válidos a 8, 16 ou 24 bits por punto. " "Probablemente o servidor X da súa tarxeta gráfica non devolveu a información " "do xeito agardado por esta ferramenta. Aínda pode tentar configurando a " "tarxeta manualmente." #: ../Xconfigurator.c:3297 msgid "Probing finished" msgstr "A detección rematou" #: ../Xconfigurator.c:3297 msgid "Use Default" msgstr "Usar predeterminado" #: ../Xconfigurator.c:3298 msgid "Let Me Choose" msgstr "Deixarme escoller" #: ../Xconfigurator.c:3299 #, c-format msgid "" "Xconfigurator has successfully probed your video card. The default video " "mode will be:\n" "\n" " Color Depth: %s bits per pixel\n" " Resolution : %s\n" "\n" "Do you want to accept this setting, or select for yourself?" msgstr "" "Xconfigurator detectou correctamente a súa tarxeta gráfica. O modo de vídeo " "por defecto será:\n" "\n" " Profundidade de Cor: %s bits por punto\n" " Resolución: %s\n" "\n" "¿Quere aceptar estes parámetros, ou seleccionalos vostede?" #: ../Xconfigurator.c:3351 msgid "" "An error occured during probing; please start over.\n" "\n" msgstr "" "Ocorreu un erro durante a detección; comece de novo.\n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:3354 msgid "The error occured trying to exec X." msgstr "O erro ocorreu tentando executar as X." #: ../Xconfigurator.c:3356 msgid "The error occured trying to exec grep." msgstr "O erro ocorreu tentando executar o grep." #. error occured #: ../Xconfigurator.c:3357 ../Xconfigurator.c:5238 msgid "Error" msgstr "Erro" #: ../Xconfigurator.c:3920 ../Xconfigurator.c:4320 msgid "Can't open file for writing. Perhaps you aren't root?" msgstr "" "Non se pode abrir o ficheiro para escribir. ¿Quizais non é vostede o root?" #: ../Xconfigurator.c:4638 #, c-format msgid "Undetermined error number %d" msgstr "Erro número %d indeterminado" #: ../Xconfigurator.c:4640 msgid "Fatal Error" msgstr "Erro moi grave" #: ../Xconfigurator.c:4641 msgid "" "A fatal error occured checking the status of the link\n" "\n" " /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n" "\n" "Make sure you are running this utility as root. The fatal error was:\n" "\n" msgstr "" "Ocorreu un erro moi grave comprobando o estado da ligazón\n" "\n" " /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n" "\n" "Asegúrese de que está a executar esta ferramenta como root. O erro foi:\n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:4653 msgid "Error with existing XF86Config" msgstr "Erro co XF86Config existente" #: ../Xconfigurator.c:4655 msgid "" "There is something wrong with the file\n" "\n" " /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n" "\n" "This file should normally be a link to\n" "\n" " /etc/X11/XF86Config\n" "\n" "Shall I make that link now?" msgstr "" "Hai algo erróneo co ficheiro\n" "\n" " /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n" "\n" "Este ficheiro debería ser normalmente unha ligazón a\n" "\n" " /etc/X11/XF86Config\n" "\n" "¿Quere que se cree a ligazón agora?" #. warn user link is still not ok, should look into it #: ../Xconfigurator.c:4742 msgid "Warning" msgstr "Aviso" #: ../Xconfigurator.c:4743 msgid "" "Since you did not set this link, the config file created with this utilty " "may not be used next time X is started.\n" "\n" "It is recommended you look into why this link is not currently set as " "recommended.\n" "\n" "The install will proceed now..." msgstr "" "Xa que non creou esta ligazón, o ficheiro de configuración xerado con esta " "utilidade non se poderá usar a seguinte vez que se executen as X.\n" "\n" "Aconséllaselle que investigue a razón pola que esta ligazón non está creada " "como se recomenda.\n" "\n" "A instalación continuará agora..." #: ../Xconfigurator.c:4798 msgid "" "\n" "Usage: Xconfigurator [--kickstart] [--card ] [--server " "] [--driver ] \n" " [--monitor ] [--hsync ] [--vsync ]\n" " [--mouse ] [--mousedevice ] [--emulthree]\n" " [--startxonboot] [--preferxf3] [--preferxf4]\n" " [--listservers] [--listmonitors] [--listcards]\n" " [--noddcprobe]\n" "\n" msgstr "" "\n" "Uso: Xconfigurator [--kickstart] [--card ] [--server " "] [--driver ] \n" " [--monitor ] [--hsync ] [--vsync ]\n" " [--mouse ] [--mousedevice ] [--emulthree]\n" " [--startxonboot] [--preferxf3] [--preferxf4]\n" " [--listservers] [--listmonitors] [--listcards]\n" " [--noddcprobe]\n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:4805 msgid "" " --kickstart - try to automatically probe card.\n" "\n" msgstr "" " --kickstart - tentar detectar automaticamente a tarxeta.\n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:4806 msgid "" "\n" " Run 'mouseconfig --help' for info about --mouse and --mousedevice.\n" msgstr "" "\n" " Use 'mouseconfig --help' para información sobre --mouse e " "--mousedevice\n" #: ../Xconfigurator.c:4808 msgid "" "\n" " Just one of --card and --server needs to be specified. If neither " "given\n" " the PCI bus will be scanned for a video card.\n" "\n" msgstr "" "\n" " É necesario indicar só unha das opcións --card ou --server. Se non\n" " dá ningunha, analizarase o bus PCI para detectar a tarxeta gráfica.\n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:4812 msgid " Specify either --monitor, or --hsync and --vsync.\n" msgstr " Indique --monitor, ou ben --hsync e --vsync.\n" #: ../Xconfigurator.c:4814 msgid "" "\n" " Example: Xconfigurator --kickstart --monitor \"Cool Tube 1000\" \\\n" " --mouse ps/2 --mousedevice cua0\n" msgstr "" "\n" " Exemplo: Xconfigurator --kickstart --monitor \"Cool Tube 1000\" \\\n" " --mouse ps/2 --mousedevice cua0\n" #: ../Xconfigurator.c:4817 msgid "" "\n" " If --kickstart is NOT specified, the user will be interactively " "queried\n" " for card type and monitor type.\n" "\n" msgstr "" "\n" " Se NON se indica --kickstart, o usuario terá que seleccionar\n" " interactivamente o tipo de monitor e de tarxeta.\n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:4838 msgid "Screen Configuration" msgstr "Configuración da pantalla" #: ../Xconfigurator.c:4839 msgid "Don't Probe" msgstr "Non detectar" #: ../Xconfigurator.c:4840 msgid "" "Xconfigurator now needs to setup the default resolution and color depth. " "Most modern PCI video cards can be probed, and Xconfigurator will " "automatically determine the best video mode/color depth possible for your " "system. There is a chance, however, this could lock up your system. If you " "would prefer to give the required information instead of having it probed, " "answer \"Don't Probe\" to the following question." msgstr "" "Xconfigurator necesita agora configurar a resolución e a profundidade de cor " "por defecto. A maioría das tarxetas gráficas PCI modernas poden ser " "detectadas, e Xconfigurator determinará automáticamente o mellor modo de " "vídeo e a mellor profundidade de cor posibles para o seu sistema. Hai " "algunha posibilidade, nembargantes, de que isto colgue o seu equipo. Se " "prefire fornecer a información requirida, en vez de detectala, seleccione " "\"Non Detectar\" á seguinte pregunta." #: ../Xconfigurator.c:4950 msgid "" "\n" "\n" "Can't read card database. Exiting.\n" "\n" msgstr "" "\n" "\n" "Non se pode ler a base de datos de tarxetas. Saíndo.\n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:4955 msgid "" "\n" "\n" "Can't prefer both XFree 3.3.x and XFree 4.x server. Exiting.\n" "\n" msgstr "" "\n" "\n" "Non se pode preferir o servidor de XFree 3.3.x ó mesmo tempo que o de\n" "XFree 4.x. Saíndo.\n" #: ../Xconfigurator.c:4969 msgid "You must be root to run Xconfigurator...\n" msgstr "Ten que ser root para executar Xconfigurator...\n" #: ../Xconfigurator.c:4987 msgid "" "\n" "\n" "Can't both enable and disable DRI. Exiting.\n" "\n" msgstr "" "\n" "\n" "Non se pode activar e desactivar o DRI. Saíndo.\n" "\n" #: ../Xconfigurator.c:4999 #, c-format msgid "unexpected argument %s -- use --help for usage information\n" msgstr "argumento %s non agardado -- use --help para información do uso\n" #: ../Xconfigurator.c:5053 #, c-format msgid "Xconfigurator %s - (C) 1997-2001 Red Hat, Inc. and others" msgstr "Xconfigurator %s - (C) 1997-2001 Red Hat, Inc. e outros" #: ../Xconfigurator.c:5055 msgid "" " / between elements | selects | next screen" msgstr "" " / entre elementos | escoller | seg. pantalla" #: ../Xconfigurator.c:5065 msgid "Welcome" msgstr "Benvido" #: ../Xconfigurator.c:5066 msgid "Cancel" msgstr "Cancelar" #: ../Xconfigurator.c:5096 msgid "No card determined in kickstart - bailing\n" msgstr "Ningunha tarxeta determinada no kickstart - saíndo\n" #: ../Xconfigurator.c:5151 #, c-format msgid "tried to use %s\n" msgstr "tentouse usar %s\n" #: ../Xconfigurator.c:5189 ../Xconfigurator.c:5196 msgid "Starting X" msgstr "Executando as X" #: ../Xconfigurator.c:5190 msgid "Xconfigurator will now start X to test your configuration." msgstr "Xconfigurator executará agora as X para probar a configuración." #: ../Xconfigurator.c:5199 msgid "Preparing to start the X server..." msgstr "Preparando a execución do servidor X..." #: ../Xconfigurator.c:5238 msgid "Quit" msgstr "Saír" #: ../Xconfigurator.c:5239 msgid "" "There is a problem with your X configuration. You may go back and modify " "your configuration or exit now." msgstr "" "Hai un problema coa súa configuración das X. Pode ir para atrás e modificar " "a configuración, ou saír." #: ../Xconfigurator.c:5307 msgid "You're Done!" msgstr "¡Xa está rematado!" #: ../Xtest.c:41 msgid "" "Xconfigurator can set up your computer to automatically start X upon " "booting. Would you like X to start when you reboot? " msgstr "" "Xconfigurator pode facer que o seu ordenador execute automaticamente as X ó " "arrincar. ¿Quere que as X se executen cando reinicie? " #: ../Xtest.c:108 ../Xtest.c:165 #, c-format msgid "" "Can you see this message?\n" "\n" "Automatic timeout in: %d seconds" msgstr "" "¿Pode ver esta mensaxe?\n" "\n" "Expiración automática en: %d segundos" #: ../Xtest.c:159 #, c-format msgid "Testing graphic mode %dx%d pixels with %d bits per pixel\n" msgstr "Probando o modo gráfico %dx%d puntos con %d bits por punto\n" #: ../Xtest.c:178 ../Xtest.c:391 msgid "_Yes" msgstr "_Si" #: ../Xtest.c:186 ../Xtest.c:398 msgid "_No" msgstr "_Non" #: ../Xtest.c:338 msgid "_OK" msgstr "_Aceptar"