# Galician message file for YaST2 (adsl). # Copyright (C) 2000 SuSE GmbH. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: YaST2 (adsl)\n" "POT-Creation-Date: 2000-10-19 19:58+0200\n" "PO-Revision-Date: 2001-02-19 22:25+0100\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: clients/adsl.ycp:38 clients/tdsl.ycp:37 msgid "" "YaST2\n" "Initializing ..." msgstr "" "YaST2\n" "Inicializando ..." #. back pushbutton: the user input is ignored and the last dialog is called #: clients/adsl.ycp:42 clients/tdsl.ycp:41 msgid "&Back" msgstr "A&trás" #. next pushbutton: finish the configuration #: clients/adsl.ycp:47 clients/adsl_custom.ycp:109 clients/tdsl.ycp:46 clients/tdsl_custom.ycp:118 msgid "&Finish" msgstr "&Finalizar" #. "OK" button: User confirmation #: clients/adsl.ycp:78 clients/adsl.ycp:99 clients/tdsl.ycp:77 clients/tdsl.ycp:98 msgid "&OK" msgstr "&Aceptar" #. optional warning dialog text #: clients/adsl.ycp:95 clients/tdsl.ycp:94 #, c-format, ycp-format msgid "Error code %1" msgstr "Código de erro %1" #. "Yes" button: Answer to the dialog question #: clients/adsl.ycp:112 clients/adsl.ycp:120 clients/tdsl.ycp:111 clients/tdsl.ycp:119 msgid "&Yes" msgstr "&Si" #. "No" button: Answer to the dialog question #: clients/adsl.ycp:114 clients/adsl.ycp:118 clients/tdsl.ycp:113 clients/tdsl.ycp:117 msgid "&No" msgstr "&Non" #. description of input field #: clients/adsl_custom.ycp:68 msgid "&User" msgstr "&Usuario" #. description of input field #: clients/adsl_custom.ycp:70 clients/tdsl_custom.ycp:73 msgid "&Password" msgstr "&Contrasinal" #. description of input field #: clients/adsl_custom.ycp:73 clients/tdsl_custom.ycp:76 msgid "&Ethernet card" msgstr "Tarxeta &Ethernet" #. description of Checkbox #: clients/adsl_custom.ycp:76 msgid "Configure A&DSL as default for internet connection" msgstr "Configurar A&DSL como predeterminado para a conexión a internet" #. helptext main dialog ADSL" #: clients/adsl_custom.ycp:83 msgid "" "

This module is used only for\n" "providers using PPPoE. In the U.S. some providers use PPTP,\n" "then you only need to configure your ethernet card in the \"Network/Base\"\n" "module within YaST2. If you are not shure, ask your provider.

" msgstr "" "

Este módulo úsase unicamente para os provedores que usan PPPoE.\n" "Nos Estados Unidos, algúns provedores usan PPTP, para os que\n" "só ten que configurar a tarxeta ethernet no módulo \"Rede/Base\" do YaST2.\n" "Se non está seguro, consulte co seu provedor.

" #. helptext main dialog ADSL" #: clients/adsl_custom.ycp:88 msgid "" "\n" "

First you have to configure your ethernet card.

" msgstr "" "\n" "

Primeiro ten que configurar a súa tarxeta de rede.

" #. helptext main dialog ADSL" #: clients/adsl_custom.ycp:91 msgid "" "\n" "

Second you have to enter your registration data.\n" "You have to enter your user name and your password.

" msgstr "" "\n" "

En segundo lugar, ten que introducir os datos do rexistro.\n" "Debe indicar o seu nome de usuario e o seu contrasinal.

" #. helptext main dialog ADSL" #: clients/adsl_custom.ycp:95 clients/tdsl_custom.ycp:100 msgid "" "

Then you have to enter the device of your ethernet card, e.g. eth0\n" "or if you have two cards, it could also be eth1.

" msgstr "" "

Logo terá que indicar o dispositivo da súa tarxeta ethernet, p.ex. eth0,\n" "ou se ten dúas tarxetas podería ser tamén eth1.

" #. helptext main dialog ADSL" #: clients/adsl_custom.ycp:98 msgid "" "\n" "

If you choose Configure ADSL as default, your system uses ADSL for the\n" "dial into the internet. After you log in, you will see an icon on your KDE panel.\n" "With that icon, you can easily turn your internet connection on or off.\n" "If you do not use KDE, a little window appears, with the same functionality

" msgstr "" "\n" "

Se escolle Configurar ADSL como predeterminado, o seu sistema\n" "usará ADSL para conectarse a Internet. Despois da autenticación, verá unha\n" "icona no seu panel de KDE.\n" "Con esa icona, poderá activar e desactivar facilmente a conexión. Se non\n" "usa KDE, aparecerá unha pequena fiestra coa mesma funcionalidade

" #. using SetContents (define in adsl.ycp) #: clients/adsl_custom.ycp:107 msgid "Configuration for ADSL" msgstr "Configuración de ADSL" #: clients/adsl_custom.ycp:169 msgid "" "Error: ADSL is not configured.\n" "Could not write the configuration file /etc/pppoed.conf." msgstr "" "Erro: ADSL non está configurado.\n" "Non foi posible escribir o ficheiro de configuración /etc/pppoed.conf." #: clients/adsl_custom.ycp:171 msgid "" "\n" "Perhaps this module was not started as root.\n" "\n" "To configure ADSL, please start this module again" msgstr "" "\n" "Pode que o módulo non fose executado como root.\n" "\n" "Para configurar ADSL, inicie este módulo novamente" #: clients/adsl_custom.ycp:203 msgid "" "ADSL is now configured and usable,\n" "You will get your dial-in icon at the next login,\n" "where you can turn on/off your internet connection\n" msgstr "" "ADSL está agora configurado e usable.\n" "Poderá ver a icona de marcación na próxima conexión,\n" "onde poderá (des)activar a conexión a internet\n" #: clients/adsl_custom.ycp:210 msgid "ADSL is now configured and usable" msgstr "ADSL está agora configurado e usable" #. No line is selcted: #: clients/adsl_custom.ycp:216 msgid "" "One input field is missing.\n" "Please enter username and password." msgstr "" "Falta un campo de datos.\n" "Introduza o nome de usuario e o contrasinal." #: clients/adsl_custom.ycp:232 clients/tdsl_custom.ycp:258 msgid "&Next" msgstr "&Seguinte" #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. name of the entry, shon in curses menu and ycc // #: menuentries/menuentry_adsl.ycp:11 msgid "ADSL" msgstr "ADSL" #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. Icon used in y2contolcenter // #: menuentries/menuentry_adsl.ycp:23 msgid "adsl.png" msgstr "adsl.png" #: menuentries/menuentry_adsl.ycp:28 msgid "" "Launch this module to configure your ADSL internet\n" " connection. This module is ONLY for Germany." msgstr "" "Lance este módulo para configurar a súa conexión a internet\n" " por ADSL. Este módulo serve SOAMENTE para Alemaña." #: menuentries/menuentry_adsl.ycp:30 menuentries/menuentry_tdsl.ycp:33 msgid "

You need to be logged in as root in order to do this.

" msgstr "

Para facer isto ten que acceder ó sistema como root.

" #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. explanation in YaST2 Control Center // #: menuentries/menuentry_adsl.ycp:34 msgid "" "Configure your ADSL connection with ppp over ethernet\n" " (ADSL/pppoed is used in germany, but not in the U.S." msgstr "" "Configure a súa conexión ADSL con ppp sobre ethernet\n" " (ADSL/pppoed úsase en Alemaña, pero non nos Estados Unidos)." #. description of input field #: clients/tdsl_custom.ycp:67 msgid "&Line ID" msgstr "ID de &Liña" #. description of input field #: clients/tdsl_custom.ycp:69 msgid "&T-Online ID" msgstr "ID de &T-Online" #. description of input field #: clients/tdsl_custom.ycp:71 msgid "&Usercode" msgstr "Código de &Usuario" #. description of Checkbox #: clients/tdsl_custom.ycp:79 msgid "Configure T-&DSL as default for internet connection" msgstr "Configurar T-&DSL como predeterminado para conexión a internet" #. helptext main dialog T-DSL" #: clients/tdsl_custom.ycp:86 msgid "" "

This module is ONLY used for the GERMAN T-Online T-DSL service.\n" "For example, in the U.S. your DSL connection is NOT configured in this dialogue, you only need to\n" "configure your ethernet card in the \"Network/Base\" module within YaST2.\n" "

" msgstr "" "

Este módulo é SOAMENTE para usar co servicio T-Online de T-DSL ALEMÁN.\n" "Por exemplo, nos EUA a conexión DSL NON se configura neste diálogo, só\n" "ten que configurar a súa tarxeta ethernet no módulo \"Rede/Base\" no YaST2.\n" "

" #. helptext main dialog T-DSL" #: clients/tdsl_custom.ycp:91 msgid "" "\n" "

First you have to configure your ethernet card.

" msgstr "" "\n" "

Primeiro ten que configurar a súa tarxeta de rede.

" #. helptext main dialog T-DSL" #: clients/tdsl_custom.ycp:94 msgid "" "\n" "

Second you have to enter your registration data.\n" "You have to enter your Line ID (Anschlusskennung) e.g. 00056780362,\n" "the T-Online ID e.g. 870008594732, the usercode (Mitbenutzernummer),\n" "typically 0001, and your password.

" msgstr "" "\n" "

Despois ten que introducir os datos do rexistro.\n" "Terá que indicar o seu ID de Liña (Anschlusskennung), p.ex.\n" "00056780362, o ID de T-Online, p.ex. 870008594732, o\n" "código de usuario (Mitbenutzernummer), tipicamente 0001, e o seu\n" "contrasinal.

" #. helptext main dialog T-DSL" #: clients/tdsl_custom.ycp:103 msgid "" "\n" "

If you choose Configure T-DSL as default, your system uses T-DSL \n" "for \n" "dialing into the internet. After you log in, you will see an icon on your KDE \n" "panel.\n" "With that icon, you can easily turn your internet connection on or off.\n" "Even if you do not use KDE, a little window will appear on your desktop\n" " with the same functionality

\n" msgstr "" "\n" "

Se escolle Configurar T-DSL como predeterminado, o seu sistema\n" "usará T-DSL para conectarse a Internet. Despois da autenticación, verá unha\n" "icona no seu panel de KDE.\n" "Con esa icona, poderá activar e desactivar facilmente a conexión. Se non\n" "usa KDE, aparecerá unha pequena fiestra coa mesma funcionalidade

\n" #. using SetContents (define in adsl.ycp) #: clients/tdsl_custom.ycp:116 msgid "Configuration for GERMAN T-DSL / ADSL" msgstr "Configuración para o ADSL / T-DSL ALEMÁN" #: clients/tdsl_custom.ycp:195 msgid "" "Error: TDSL is not configured.\n" "Could not write the configuration file /etc/pppoed.conf." msgstr "" "Erro: TDSL non está configurado.\n" "Non foi posible escribir o ficheiro de configuración /etc/pppoed.conf." #: clients/tdsl_custom.ycp:197 msgid "" "\n" "Perhaps this module was not started as root.\n" "\n" "To configure TDSL, please start this module again" msgstr "" "\n" "Pode que o módulo non fose executado como root.\n" "\n" "Para configurar TDSL, inicie este módulo novamente" #: clients/tdsl_custom.ycp:230 msgid "" "T-DSL is now configured and usable,\n" "You will get your dial in icon at the next login,\n" "where you can turn on/off your internet connection" msgstr "" "T-DSL está agora configurado e usable.\n" "Obterá un marcador nunha icona na próxima conexión,\n" "onde poderá (des)activar a conexión a internet" #: clients/tdsl_custom.ycp:236 msgid "T-DSL is now configured and usable" msgstr "T-DSL está agora configurado e usable" #. No line is selcted: #: clients/tdsl_custom.ycp:242 msgid "" "One input field is missing.\n" "Please enter Line ID, T-Online ID, usercode and password." msgstr "" "Falta un campo de datos.\n" "Introduza o ID de Liña, o ID de T-Online, o código de usuario e o contrasinal." #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. name of the entry, shon in curses menu and ycc // #: menuentries/menuentry_tdsl.ycp:12 msgid "German T-DSL" msgstr "T-DSL Alemán" #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. Icon used in y2contolcenter // #: menuentries/menuentry_tdsl.ycp:24 msgid "tdsl.png" msgstr "tdsl.png" #. explanation of yast2 menueentry #: menuentries/menuentry_tdsl.ycp:30 msgid "" "Launch this module to configure your T-DSL (TDSL) internet\n" " connection. This module is ONLY for Germany." msgstr "" "Lance este módulo para configurar a súa conexión a internet\n" " por T-DSL (TDSL). Este módulo serve SOAMENTE para Alemaña." #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. explanation in YaST2 Control Center // #: menuentries/menuentry_tdsl.ycp:37 msgid "Configure your T-DSL modem" msgstr "Configure o seu módem T-DSL"