# Galician message file for YaST2 (rc_config). # Copyright (C) 2000 SuSE GmbH. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: YaST2 (rc_config)\n" "POT-Creation-Date: 2000-10-19 19:58+0200\n" "PO-Revision-Date: 2001-01-19 22:20+0100\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: clients/rc_config.ycp:38 msgid "" "YaST2\n" "Load rc.config database ..." msgstr "" "YaST2\n" "Cargando a base de datos rc.config ..." #. back pushbutton: the user input is ignored and the last dialog is called #: clients/rc_config.ycp:51 msgid "&Back" msgstr "A&trás" #: clients/rc_config.ycp:53 msgid "&Help" msgstr "A&xuda" #: clients/rc_config.ycp:55 msgid "&Search" msgstr "&Buscar" #. next pushbutton: finish the configuration #: clients/rc_config.ycp:58 msgid "&Finish" msgstr "&Finalizar" #. "OK" button: User confirmation #: clients/rc_config.ycp:91 clients/rc_config.ycp:112 include/rc_dialogs.ycp:721 include/rc_dialogs.ycp:781 include/rc_dialogs.ycp:839 include/rc_dialogs.ycp:918 msgid "&OK" msgstr "&Aceptar" #. optional warning dialog text #: clients/rc_config.ycp:108 #, c-format, ycp-format msgid "Error code %1" msgstr "Código de erro %1" #. "Yes" button: Answer to the dialog question #: clients/rc_config.ycp:125 clients/rc_config.ycp:133 msgid "&Yes" msgstr "&Si" #. "No" button: Answer to the dialog question #: clients/rc_config.ycp:127 clients/rc_config.ycp:131 msgid "&No" msgstr "&Non" #. message on top of the progress bar #: clients/rc_config.ycp:166 msgid "Read /etc/rc.config and additional describing data ..." msgstr "Lendo /etc/rc.config e os datos descriptivos adicionais ..." #: clients/rc_config_step1.ycp:118 #, ycp-format msgid "" "

Subdialog for %1

\n" "

The configurations in this section are not yet organized.

" msgstr "" "

Subdiálogo de %1

\n" "

As configuracións desta sección aínda non están organizadas.

" #: clients/rc_config_step1.ycp:241 msgid "Edit rc_config" msgstr "Editar rc_config" #. Initial Settings: #: clients/rc_config_step1.ycp:245 msgid "" "

With this Editor, you can edit the variables in /etc/rc.config,\n" "the central configuration file of your SuSE Linux

" msgstr "" "

Con este editor, pode editar as variables de /etc/rc.config,\n" "o ficheiro de configuración central de SuSE Linux

" #: clients/rc_config_step1.ycp:246 msgid "" "

Please note, that many of these variables are\n" "set by specialized YaST2 configuration modules like the \"Network configuration\"

" msgstr "" "

Teña en conta que moitas destas variables son definidas\n" "por módulos de configuración especializados do YaST2, como a \"Configuración da Rede\"

" #: clients/rc_config_step1.ycp:249 msgid "&Save" msgstr "&Gardar" #: clients/rc_config_step1.ycp:316 msgid "No entrys found" msgstr "Non se atoparon entradas" #: clients/rc_config_step1.ycp:482 msgid "&Next" msgstr "&Seguinte" #. helptext for popup #: include/rc_dialogs.ycp:40 msgid "" "

With this Editor, you can edit the variables in /etc/rc.config,\n" "the central configuration file of your SuSE Linux

" msgstr "" "

Con este editor, pode editar as variables de /etc/rc.config,\n" "o ficheiro de configuración central de SuSE Linux

" #. helptext for popup #: include/rc_dialogs.ycp:52 msgid "" "

After you save your changes, this editor changes the variables in the\n" "corresponding rc.config file, in /etc/rc.config or /etc/rc.config.d/ *. Then it runs\n" "SuSEconfig, which changes the underlying configuration files, resp. stops/starts deamons,\n" "runs low level configuration tools, so that your configuration in rc.config take affect.

" msgstr "" "

Tras gardar as modificacións, o editor cambia as variables no ficheiro\n" "rc.config correspondente, en /etc/rc.config ou /etc/rc.config.d/*. Entón executa\n" "o SuSEconfig, que altera os ficheiros de configuración dos que depende, detén e\n" "reinicia os daemons, e executa as ferramentas de configuración de baixo nivel,\n" "de xeito que a configuración do rc.config teña efecto.

" #: include/rc_dialogs.ycp:57 msgid "

Important: You still can edit each individual configuration file manually." msgstr "

Importante: Aínda pode editar os ficheiros de configuración individuais manualmente." #: include/rc_dialogs.ycp:59 msgid "" "

SuSEconfig saves a checksum of each configuration file, so that it can detect if\n" " you have manually changed any of them. If you have changed a configuration file manually,\n" " it will not touch it.

" msgstr "" "

SuSEconfig garda un checksum de cada ficheiro de configuración, de\n" "xeito que pode detectar se modificou manualmente algún deles. Se editou\n" "manualmente algún ficheiro de configuración, este non será alterado.

" #: include/rc_dialogs.ycp:63 msgid "" "

This concept was choosen, because:\n" "

  • now you have your basic configuration in \"one\" central file, which is easy to read\n" " and to edit.
  • \n" "
  • you can easily copy the rc.config to another computer, run SuSEconfig and this system is\n" " nearly ready to work, without having to edit up to twenty individual configuration files\n" " manually.

" msgstr "" "

Escolleuse este xeito de funcionamento, porque:\n" "

  • agora ten a súa configuración básica nun ficheiro central, que é doado de ler e de editar.
  • \n" "
  • pode copiar facilmente o rc.config a outro ordenador, executar SuSEconfig e ese sistema estará case listo para funcionar, sen ter que editar ata vinte ficheiros de configuración individuais manualmente.

" #. helptext for popup #: include/rc_dialogs.ycp:79 msgid "" "

Please note, that many of these variables are set by specialized YaST2\n" " configuration modules like the \"Network configuration

" msgstr "" "

Teña en conta que moitas destas variables son definidas por módulos de\n" "configuración especializados do YaST2, como a \"Configuración da Rede\"

" #: include/rc_dialogs.ycp:258 msgid "Error" msgstr "Erro" #: include/rc_dialogs.ycp:260 msgid "" "An error occured, during execution SuSEconfig\n" "Probably \"/sbin/SuSEconfig\" is missing or the module has no root permission" msgstr "" "Ocorreu un erro durante a execución do SuSEconfig\n" "Probablemente falta \"/sbin/SuSEconfig\" ou o módulo non ten permisos de root" #: include/rc_dialogs.ycp:261 msgid "&OK and Exit" msgstr "&Aceptar e Saír" #: include/rc_dialogs.ycp:283 include/rc_dialogs.ycp:307 msgid "SuSEConfig Logging" msgstr "Rexistro do SuSEConfig" #. e.g. `Richtext() #: include/rc_dialogs.ycp:285 msgid "OK and Exit" msgstr "Aceptar e Saír" #: include/rc_dialogs.ycp:308 msgid "" "Your changes are set, and SuSEconfig was run.\n" "Would now you like to see the logging of SuSEConfig?" msgstr "" "As modificacións están activadas, e o SuSEconfig foi executado.\n" "¿Desexa ver agora o rexistro do SuSEconfig?" #: include/rc_dialogs.ycp:310 msgid "Show Logfile" msgstr "Mostrar Ficheiro de Rexistro" #: include/rc_dialogs.ycp:311 msgid "Don't show logfile and exit" msgstr "Non mostrar o ficheiro de rexistro e saír" #: include/rc_dialogs.ycp:331 msgid "SuSEConfig is running ..." msgstr "SuSEConfig está a se executar ..." #: include/rc_dialogs.ycp:332 msgid "" "Depending on the CPU and the amount of memory,\n" "this procedure can take some time." msgstr "" "Dependendo da CPU e da cantidade de memoria,\n" "este procedemento pode levar algún tempo." #. Main dialog edit rc_config #: include/rc_dialogs.ycp:675 msgid "Config options" msgstr "Opcións de configuración" #. helptext for popup search #: include/rc_dialogs.ycp:697 msgid "Type the word related to the information you are looking for" msgstr "Escriba a palabra relacionada coa información que está a buscar" #. heading of popup #: include/rc_dialogs.ycp:701 include/rc_dialogs.ycp:906 msgid "Search for a rc.config variable" msgstr "Buscar unha variable de rc.config" #: include/rc_dialogs.ycp:708 msgid "&Search for:" msgstr "&Buscar:" #: include/rc_dialogs.ycp:710 msgid "abg matches AbG" msgstr "abg fai coincidir con AbG" #: include/rc_dialogs.ycp:711 msgid "Search keyname" msgstr "Buscar clave" #: include/rc_dialogs.ycp:712 msgid "Search description" msgstr "Buscar descrición" #: include/rc_dialogs.ycp:713 msgid "Search value" msgstr "Buscar valor" #. popup create partition: #: include/rc_dialogs.ycp:723 include/rc_dialogs.ycp:841 include/rc_dialogs.ycp:920 msgid "&Cancel" msgstr "&Cancelar" #: include/rc_dialogs.ycp:776 msgid "Help" msgstr "Axuda" #. helptext for popup create partition line 1 of 6 #: include/rc_dialogs.ycp:807 msgid "" "Here you see the values, YaST2 will change.\n" "Choose \"OK\" and YaST2 will save these changes.\n" "Choose \"Cancel\" to edit the values again" msgstr "" "Aquí pode ver os valores que o YaST2 vai cambiar.\n" "Escolla \"Aceptar\" e o YaST2 gardará eses cambios.\n" "Escolla \"Cancelar\" para editar os valores novamente" #. heading of popup #: include/rc_dialogs.ycp:832 msgid "Save rc.config variables" msgstr "Gardar as variables de rc.config" #. Column header #: include/rc_dialogs.ycp:835 include/rc_dialogs.ycp:912 msgid "Name" msgstr "Nome" #: include/rc_dialogs.ycp:835 msgid "NEW VALUE" msgstr "NOVO VALOR" #: include/rc_dialogs.ycp:835 include/rc_dialogs.ycp:912 msgid "Description" msgstr "Descrición" #. helptext for popup create partition line 1 of 6 #: include/rc_dialogs.ycp:884 msgid "Here you see the results of your search. If you see your item you have searched for, click at this item and then click \"OK\", else click \"Cancel\" to quit the search." msgstr "Aquí pode ver os resultados da súa busca. Se ve o elemento que estaba a buscar, prema nel e despois en \"Aceptar\", ou prema \"Cancelar\" para saír da busca." #: include/rc_dialogs.ycp:912 msgid "Value" msgstr "Valor" #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. name of the entry, shon in curses menu and ycc // #: menuentries/menuentry_rc_config.ycp:11 msgid "RC-Config Editor" msgstr "Editor de RC-Config" #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. Icon used in y2contolcenter // #: menuentries/menuentry_rc_config.ycp:23 msgid "rc_config.png" msgstr "rc_config.png" #. helptext for menuentry #: menuentries/menuentry_rc_config.ycp:29 msgid "Launch this module to configure rc_config." msgstr "Lance este módulo para configurar o rc_config." #: menuentries/menuentry_rc_config.ycp:31 msgid "

You need to be logged in as root in order to do this.

" msgstr "

Para facer isto ten que acceder ó sistema como root.

" #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. explanation in YaST2 Control Center // #: menuentries/menuentry_rc_config.ycp:35 msgid "Change settings in /etc/rc.config, the main SuSE Linux configuration file" msgstr "Modifique as opcións en /etc/rc.config, o ficheiro principal de configuración de SuSE Linux"