# Galician message file for YaST2 (sound). # Copyright (C) 2000 SuSE GmbH. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: YaST2 (sound)\n" "POT-Creation-Date: 2000-10-19 19:58+0200\n" "PO-Revision-Date: 2001-01-13 22:30+0100\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: clients/sound.ycp:32 msgid "Hardware/Sound" msgstr "Hardware/Son" #. #: clients/sound.ycp:36 menuentries/menuentry_sound.ycp:28 msgid "Launch this module to configure your sound card." msgstr "Lance este módulo para configurar a tarxeta de son." #: clients/sound.ycp:38 menuentries/menuentry_sound.ycp:30 msgid "

You need to be logged in as root in order to do this.

" msgstr "

Para facer isto ten que acceder ó sistema como root.

" #. dialog title message #: clients/sound.ycp:53 clients/sound.ycp:196 msgid "" "YaST2\n" "Initializing ..." msgstr "" "YaST2\n" "Inicializando ..." #. back pushbutton: the user input is ignored and the last dialog is called #: clients/sound.ycp:57 msgid "&Back" msgstr "A&trás" #. next pushbutton: the user input is checked and the next dialog is called #: clients/sound.ycp:63 clients/sound.ycp:241 clients/sound_complex.ycp:120 clients/sound_manual.ycp:161 clients/sound_volume.ycp:289 msgid "&Next" msgstr "&Seguinte" #. "OK" button: User confirmation #: clients/sound.ycp:89 clients/sound.ycp:117 msgid "&OK" msgstr "&Aceptar" #. Yes button - user confirmation #: clients/sound.ycp:132 clients/sound.ycp:444 clients/sound_complex.ycp:230 clients/sound_volume.ycp:194 msgid "&Yes" msgstr "&Si" #. Yes button - user confirmation #: clients/sound.ycp:135 clients/sound.ycp:444 clients/sound_complex.ycp:230 clients/sound_volume.ycp:194 msgid "&No" msgstr "&Non" #. special warning message for in a special case #: clients/sound.ycp:179 msgid "" "Configuring this sound card on some Sony notebooks\n" "may be unsuccessful with running X. You may avoid these problems by specifying snd_buffer-top\n" "option value or configuring this card outside X. Proceed?" msgstr "" "Pode que non sexa posible configurar esta tarxeta de son\n" "nalgúns portátiles Sony cando se executan as X. Pode evitar este problema\n" "especificando o valor da opción snd_buffer-top, ou configurando\n" "esta tarxeta fóra das X. ¿Continuar?" #. label message #: clients/sound.ycp:193 msgid "Initializing ..." msgstr "Inicializando ..." #. help text 1/3 #: clients/sound.ycp:205 msgid "

If you want to configure this sound card press Next

" msgstr "

Se quere configurar esta tarxeta de son, prema Seguinte

" #. Help text 2/3 (one sound card found) #: clients/sound.ycp:208 msgid "" "

If you want to set a special option, press the Options button.\n" "Most users won't need this.

" msgstr "" "

Se quere activar unha opción especial, prema o botón de Opcións.\n" "A maioría dos usuarios non precisará disto.

" #. help text 2/3 #: clients/sound.ycp:211 msgid "" "

If you have more than one sound card, you can press Skip to\n" "configure an other card than the one that is displayed on the right.

" msgstr "" "

Se ten máis dunha tarxeta de son, pode premer Omitir para\n" "configurar outra tarxeta distinta da que se mostra na parte dereita.

" #. To translators: label message 1/2 The sound card XY will be configured #: clients/sound.ycp:220 msgid "The sound card\n" msgstr "A tarxeta de son\n" #. To translators: label message 2/2 The sound card XY will be configured #: clients/sound.ycp:224 msgid "" "\n" "will be configured as" msgstr "" "\n" "vai ser configurada como" #. Options - button label #: clients/sound.ycp:231 msgid "Options" msgstr "Opcións" #. Skip button label #: clients/sound.ycp:233 msgid "Skip" msgstr "Omitir" #. dialog title #: clients/sound.ycp:239 msgid "Sound card configuration" msgstr "Configuración da tarxeta de son" #. confirmation popup message #: clients/sound.ycp:438 clients/sound_volume.ycp:194 msgid "" "Sound volume and the configuration\n" "for the sound card will be saved now." msgstr "" "O volume e a configuración da tarxeta\n" "de son serán agora gardados." #. confirmation popup message #: clients/sound.ycp:441 msgid "The sound configuration will be saved now." msgstr "Vaise gardar agora a configuración do son." #. help text 1/3 #: clients/sound_complex.ycp:77 msgid "

Please select what kind of card you want to configure.

" msgstr "

Seleccione o tipo de tarxeta que desexa configurar.

" #. help text 2/3 #: clients/sound_complex.ycp:79 msgid "

If the list contains autodetected (and not yet configured) cards, select one and go ahead. " msgstr "

Se a lista contén tarxetas autodetectadas (e aínda non configuradas), seleccione unha e continúe. " #. help text 3/3 #: clients/sound_complex.ycp:81 msgid "Otherwise use manual selection.

" msgstr "Doutro xeito, use selección manual.

" #. frame label #: clients/sound_complex.ycp:97 msgid "Select" msgstr "Seleccionar" #. label of radiobutton #: clients/sound_complex.ycp:103 msgid "&Autodetected" msgstr "&Autodetectadas" #. label of list with autodetected cards #: clients/sound_complex.ycp:105 msgid "List of autodetected" msgstr "Lista das autodetectadas" #. label of radio button #: clients/sound_complex.ycp:109 msgid "&Manual selection" msgstr "Selección &manual" #. dialog title #: clients/sound_complex.ycp:118 clients/sound_complex.ycp:198 clients/sound_complex.ycp:368 clients/sound_save.ycp:166 msgid "Sound configuration" msgstr "Configuración do son" #. help text 1/4 #: clients/sound_complex.ycp:158 msgid "

The complete sound cards list. Use the Finish button to save sound card information.

" msgstr "

A lista completa de tarxetas de son. Utilice o botón Finalizar para gardar a información da tarxeta de son.

" #. help text 2/4 #: clients/sound_complex.ycp:162 msgid "

Use Delete button to remove configured sound card. Add soundcard button can be used for adding sound card.

" msgstr "

Use o botón Eliminar para quitar a tarxeta de son configurada. O botón Engadir tarxeta de son pódese usar para engadir unha tarxeta de son.

" #. help text 3/4 #: clients/sound_complex.ycp:166 msgid "

Use the start ALSA check button to enable (resp. disable) ALSA start-up during boot time. Check the start sequencer if you want to load modules for playing MIDI files during boot-time (these modules can be loaded on demand).

" msgstr "

Use o botón iniciar ALSA para habilitar (ou deshabilitar) a inicialización de ALSA ó arrincar. Marque o botón iniciar secuenciador se quere cargar ó arrincar os módulos para reproducir ficheiros MIDI (estes módulos poden ser cargados a petición).

" #. table header labels #: clients/sound_complex.ycp:179 msgid "Number" msgstr "Número" #: clients/sound_complex.ycp:179 msgid "Card name" msgstr "Nome da tarxeta" #. Delete - button label #: clients/sound_complex.ycp:182 msgid "Delete" msgstr "Eliminar" #. Add soundcard ... - button label #: clients/sound_complex.ycp:185 msgid "Add soundcard ..." msgstr "Engadir tarxeta de son ..." #. check button label #: clients/sound_complex.ycp:189 msgid "Start ALSA" msgstr "Iniciar ALSA" #. check button label #: clients/sound_complex.ycp:191 msgid "Start sequencer" msgstr "Iniciar secuenciador" #. Finish - button label #: clients/sound_complex.ycp:200 clients/sound_complex.ycp:371 clients/sound_volume.ycp:176 clients/sound_volume.ycp:235 msgid "&Finish" msgstr "&Finalizar" #. To translators: To reset the sound configuration these programs must be terminated #. To translators: label message #: clients/sound_complex.ycp:225 msgid "There are programs running that are currently using the audio device.\n" msgstr "Hai programas executándose que están a usar o dispositivo de audio.\n" #. To translators: label message #: clients/sound_complex.ycp:227 msgid "To reset the configuration these programs must be terminated. Proceed?" msgstr "Para reiniciar a configuración, estes programas deben ser finalizados. ¿Seguir?" #. error popup message #: clients/sound_complex.ycp:267 msgid "Cannot delete this entry!" msgstr "¡Non se pode borrar esta entrada!" #. Help text - manual configuration 1/2 #: clients/sound_manual.ycp:119 msgid "

Please manually choose the sound card, you want to configure. You can search for a particular sound card by entering the name in the search box.

" msgstr "

Escolla manualmente a tarxeta de son que quere configurar. Pode buscar unha en particular introducindo o nome na caixa de busca.

" #. Help text - manual configuration 2/2 #: clients/sound_manual.ycp:123 msgid "

Select All if you want to see the whole list of supported sound card models.

" msgstr "

Seleccione Todas se quere ver a lista completa de modelos de tarxetas de son soportados.

" #. label if no module name found #: clients/sound_manual.ycp:127 msgid "Unknown module name" msgstr "Nome de módulo descoñecido" #. in the modules/cards list - to see all available cards #: clients/sound_manual.ycp:129 msgid "All" msgstr "Todas" #. To translators: selection box title #: clients/sound_manual.ycp:142 msgid "Sound card driver" msgstr "Controlador de tarxeta de son" #. To translators: selection box title #: clients/sound_manual.ycp:146 clients/sound_manual.ycp:174 clients/sound_manual.ycp:189 msgid "Sound card model" msgstr "Modelo de tarxeta de son" #. textetry label #: clients/sound_manual.ycp:150 msgid "Search" msgstr "Buscar" #. To translators: text entry label #. con = add (con, `TextEntry (`id(`search), `opt(`notify), _("Search"))); #. dialog title #: clients/sound_manual.ycp:157 msgid "Sound manual configuration" msgstr "Configuración manual do son" #. To translators: popup message, wrong value #: clients/sound_options.ycp:158 clients/sound_options.ycp:166 #, ycp-format msgid "The value: %1 must be a number" msgstr "O valor %1 ten que ser un número" #. To translators: "space" means blank character #: clients/sound_options.ycp:176 msgid "(space)" msgstr "(espacio)" #. To translators: popup message, wrong value #: clients/sound_options.ycp:179 #, c-format, ycp-format msgid "String cannot contain: %1" msgstr "A cadea non pode conter: %1" #. To translators: popup message, wrong value #: clients/sound_options.ycp:195 #, c-format, ycp-format msgid "The value must be one of %1" msgstr "O valor ten que ser un de %1" #. Help text for options 1/4 #: clients/sound_options.ycp:208 msgid "Here, you can modify the options for the sound modules.\n" msgstr "Aquí pode modificar as opcións dos módulos de son.\n" #. Help text for options 2/4 #: clients/sound_options.ycp:210 msgid "If you are not absolutely sure what you are doing, please leave this dialog untouched." msgstr "Se non está completamente seguro do que está a facer, non modifique ningún dato neste diálogo." #. Help text for options 3/4 #: clients/sound_options.ycp:215 msgid "

Choose the option you want to set, use the Set button to enable new value. You can reset all values by pressing Reset. Numeric values can be entered as decimal or hexadecimal (hexadecimal with a 0x prefix).

" msgstr "

Escolla a opción que quere poñer, e use o botón Activar para facer efectivo o novo valor. Pode reiniciar tódolos valores premendo Reiniciar. Os valores numéricos poden introducirse en decimal ou hexadecimal (estes co prefixo 0x).

" #. if no option name is available #: clients/sound_options.ycp:230 msgid "No name available" msgstr "Nome non dispoñible" #. To translators: Table headers "description" -- option description, "option" -- option name, "value" -- value of an option #: clients/sound_options.ycp:247 msgid "Description" msgstr "Descrición" #: clients/sound_options.ycp:247 msgid "Option" msgstr "Opción" #: clients/sound_options.ycp:248 msgid "Value" msgstr "Valor" #. "set" button: Sets the option value #: clients/sound_options.ycp:256 msgid "&Set" msgstr "&Activar" #. "reset" button: Resets all values #: clients/sound_options.ycp:258 msgid "&Reset" msgstr "&Reiniciar" #. To translators: label message #: clients/sound_options.ycp:269 msgid "There are no options for this module" msgstr "Non hai opcións para este módulo" #. dialog title #: clients/sound_options.ycp:275 clients/sound_volume.ycp:174 clients/sound_volume.ycp:233 msgid "Sound cards" msgstr "Tarxetas de son" #. Error message #: clients/sound_save.ycp:71 clients/sound_save.ycp:80 clients/sound_save.ycp:90 msgid "Error while saving '/etc/modules.conf'.\n" msgstr "Erro ó gardar '/etc/modules.conf'.\n" #. Error message #: clients/sound_save.ycp:105 msgid "Error while setting volume.\n" msgstr "Erro ó establecer o volume.\n" #. Error message #: clients/sound_save.ycp:147 #, ycp-format msgid "Error while saving file: %1 \n" msgstr "Erro ó gardar o ficheiro: %1 \n" #. label message #: clients/sound_save.ycp:164 msgid "Saving ..." msgstr "Gardando ..." #. Error popup message #: clients/sound_save.ycp:193 #, c-format, ycp-format msgid "" "These errors occurred during saving configuration:\n" "%1" msgstr "" "Ocorreron estes erros ó gardar a configuración:\n" "%1" #. final success message #: clients/sound_save.ycp:196 msgid "" "The sound card was successfully configured.\n" "You can now use it immediately." msgstr "" "A tarxeta de son foi configurada correctamente.\n" "Pode usala dende este momento." #. final success message #: clients/sound_save.ycp:199 msgid "The sound configuration was saved." msgstr "A configuración do son foi gardada." #. message displayed just in the test mode #: clients/sound_save.ycp:205 msgid "(TEST MODE)" msgstr "(MODO DE PROBA)" #. To translators: just one file will be displayed #. To translators: if the test audio file can not be found this message is displayed #. To translators: This is just popup message, shouldn't be too long #: clients/sound_volume.ycp:41 #, ycp-format msgid "" "Cannot find file:\n" " %1\n" "\n" "(test audio file)" msgstr "" "Non se atopou o ficheiro:\n" " %1\n" "\n" "(ficheiro de proba de audio)" #. To translators: error message #: clients/sound_volume.ycp:74 msgid "Invalid module name." msgstr "Nome de módulo inválido." #. To translators: label to error popup #: clients/sound_volume.ycp:101 #, ycp-format msgid "" "The kernel module %1 for sound support\n" "could not be loaded." msgstr "" "Non foi posible cargar o módulo %1\n" "do núcleo para o soporte de son." #. Help text - adjusting volume 1/4 #: clients/sound_volume.ycp:120 msgid "

Please adjust the volume.

" msgstr "

Axuste o volume.

" #. Help text - adjusting volume 2/4 #: clients/sound_volume.ycp:122 msgid "

You can test your sound card by pressing the Test button.

" msgstr "

Pode probar a tarxeta de son premendo o botón Probar.

" #. Help text - adjusting volume 3/4 #: clients/sound_volume.ycp:124 msgid "

After the configuration is done you can use amixer (or any program of your choice) for adjusting the volume.

" msgstr "

Trala configuración, poderá usar amixer (ou calquera outro programa da súa escolla) para axustar o volume.

" #. Help text - adjusting volume 4/4 #: clients/sound_volume.ycp:129 msgid "

WARNING/SPECIAL NOTE:Please start testing your sound card with very low volume settings to prevent an accident with too much loud noise.

" msgstr "

AVISO/NOTA ESPECIAL: Comece probando a súa tarxeta co volumemoi baixo, para evitar problemas por un ruído demasiado elevado.

" #. slider label #: clients/sound_volume.ycp:138 clients/sound_volume.ycp:142 msgid "Volume" msgstr "Volume" #. dialog title #: clients/sound_volume.ycp:151 msgid "Settings for sound card" msgstr "Parámetros da tarxeta de son" #. To translators keep backlash here #: clients/sound_volume.ycp:155 msgid "Volume adjust and test" msgstr "Axuste do volume e proba" #. Test - button label #: clients/sound_volume.ycp:162 msgid "&Test" msgstr "&Probar" #. message label #: clients/sound_volume.ycp:165 msgid "Press 'Test' to start playing sound sample" msgstr "Prema 'Probar' para iniciar a reproducción dunha mostra de son" #. Help text - intenal YaST2 error 1/3 #: clients/sound_volume.ycp:208 msgid "

An error has occurred.

" msgstr "

Ocorreu un erro.

" #. Help text - intenal YaST2 error 2/3 #: clients/sound_volume.ycp:210 msgid "

You should check that you have correctly installed the ALSA package (from the series 'snd') and that you are running this as a root.

" msgstr "

Comprobe que instalou correctamente o paquete ALSA (serie 'snd') e que está a executar esta ferramenta como root.

" #. Help text - intenal YaST2 error 3/3 #: clients/sound_volume.ycp:215 msgid "

If the the problem persists, you can try to pass some options to the ALSA module. If you still can't get your sound card working, you can try OSS/Free or another module.

However, YaST2 sound configuration currently only supports ALSA.

" msgstr "

Se o problema persiste, pode probar a pasarlle opcións ó módulo ALSA. Se aínda non pode facer funcionar a tarxeta de son, pode probar con OSS/Free ou con outros módulos.

Nembargantes, a configuración de son do YaST2 só soporta actualmente ALSA.

" #. error message #: clients/sound_volume.ycp:226 msgid "An error occured during installing" msgstr "Ocorreu un erro durante a instalación" #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. name of the entry, shon in curses menu and ycc // #: menuentries/menuentry_sound.ycp:11 msgid "Sound" msgstr "Son" #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. Icon used in y2contolcenter // #: menuentries/menuentry_sound.ycp:23 msgid "soundcard.png" msgstr "soundcard.png" #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. explanation in YaST2 Control Center // #: menuentries/menuentry_sound.ycp:34 msgid "Configure your sound card" msgstr "Configure a súa tarxeta de son"