# Galician message file for YaST2 (x11). # Copyright (C) 2000 SuSE GmbH. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: YaST2 (x11)\n" "POT-Creation-Date: 2000-10-19 19:58+0200\n" "PO-Revision-Date: 2001-01-10 14:30+0100\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #. Video card information string: #. %1 will be substituted with the name of the video card #. (e.g. "Hyper VGA DeLuxe Pro"), #: clients/inst_config_x11.ycp:167 clients/inst_sunfb.ycp:204 #, ycp-format msgid "%1 " msgstr "%1 " #. X server information string: #. %1 will be substituted with the name of the Module to use #. (e.g. "nvidia"). #: clients/inst_config_x11.ycp:221 clients/inst_sunfb.ycp:174 #, c-format, ycp-format msgid "XFree86 4 module: %1" msgstr "Módulo de XFree86 4: %1" #. X server information string: #. %1 will be substituted with the name of the X server to use #. (e.g. "SVGA"). #: clients/inst_config_x11.ycp:229 clients/inst_sunfb.ycp:183 #, c-format, ycp-format msgid "XFree86 3 server: %1" msgstr "Servidor XFree86 3: %1" #. Radio button for 8 bit color depth #: clients/inst_config_x11.ycp:811 msgid "256 colors (8 bpp)" msgstr "256 cores (8 bpp)" #. Radio button for 16 bit color depth #: clients/inst_config_x11.ycp:814 msgid "65K colors (16 bpp)" msgstr "65K cores (16 bpp)" #. Radio button for 24 bit color depth #: clients/inst_config_x11.ycp:817 msgid "16.7M colors (24 bpp)" msgstr "16.7M cores (24 bpp)" #. Radio button for 32 bit color depth #: clients/inst_config_x11.ycp:820 msgid "16.7M colors (32 bpp)" msgstr "16.7M cores (32 bpp)" #. Check box to skip X configuration alltogether #. (will disable all other settings in this dialog when checked) #: clients/inst_config_x11.ycp:834 msgid "No &X11 configuration" msgstr "Non configurar &X11" #. Frame title for screen resolution radio box #: clients/inst_config_x11.ycp:841 msgid "Resolution" msgstr "Resolución" #. Frame title for color depth radio box #: clients/inst_config_x11.ycp:851 msgid "Colors" msgstr "Cores" #: clients/inst_config_x11.ycp:859 msgid "Use 3D acceleration" msgstr "Usar aceleración 3D" #. Push button to test the selected settings: #. starts the selected X server and 'xfine' #: clients/inst_config_x11.ycp:868 msgid "&Test" msgstr "&Probar" #. ******************** #. End of GUI elements #. *********************************************************************************** #. *********************************************************************************** #. help texts #. *********** #. Help text for inst_config_x11.ycp: The user selects video resulution and color depth. #. Window layout: #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. "No X11 configuration" will disable most the other items in this #. window, if checked. #. #. "Use 3D acceleration" specifies whether or not to use hardware #. accelerated 3D graphics (e.g. Voodoo- and TNT-based video cards). #. #. The "Test" button will start the appropriate X server and "xfine" #. to let the user fine-tune the video settings (horizontal/vertical #. sizes and positions). #. #. Help text (HTML-like) START #: clients/inst_config_x11.ycp:907 clients/inst_sunfb.ycp:242 msgid "" "

\n" "Please choose the X-Windows Desktop Settings\n" "

\n" msgstr "" "

\n" "Seleccione as Propiedades do Escritorio para X-Windows.\n" "

\n" #. Help text (HTML-like) continued #: clients/inst_config_x11.ycp:913 clients/inst_sunfb.ycp:248 msgid "" "

\n" "The video card shown has automatically been detected.\n" "The appropriate X server for this video card has been chosen accordingly.\n" "

" msgstr "" "

\n" "A tarxeta de vídeo amosada detectouse automaticamente.\n" "O servidor X foi escollido conforme a esta tarxeta.\n" "

" #. Help text (HTML-like) continued #: clients/inst_config_x11.ycp:919 clients/inst_sunfb.ycp:254 msgid "" "

\n" "Select No X11 configuration to skip X Window configuration.\n" "You can manually configure X11 later (using sax) if you wish.\n" "

\n" msgstr "" "

\n" "Seleccione Non configurar X11 para omitir este proceso.\n" "Pode configurar X11 manualmente máis tarde (usando sax) se o\n" "desexa.\n" "

\n" #. Help text (HTML-like) continued #: clients/inst_config_x11.ycp:926 msgid "" "

\n" "Select one of the possible screen Resolutions from the box on\n" "the left side and one of the possible Color Depth settings from the\n" "box on the right side.\n" "

\n" msgstr "" "

\n" "Seleccione unha das posibles Resolucións de pantalla na caixa\n" "da esquerda, e unha das opcións de Profundidade de Cor na caixa da\n" "dereita.\n" "

\n" #. Help text (HTML-like) continued #: clients/inst_config_x11.ycp:934 msgid "" "

\n" "Please notice that not all combinations of color depths and resolution may\n" "be valid with your video card; this depends on the amount of memory\n" "(shown above) on the card.\n" "The higher the resolution and the number of colors, the more memory is \n" "required.\n" "

\n" msgstr "" "

\n" "Teña en conta que non tódalas combinacións de profundidades de cor e\n" "resolución son válidas para cada tarxeta gráfica; isto depende da cantidade\n" "de memoria (amosada arriba) que teña a tarxeta.\n" "Canto maior é a resolución e o número de cores, requírese máis memoria.\n" "

\n" #. Help text (HTML-like) continued #: clients/inst_config_x11.ycp:944 msgid "" "

\n" "Select Use 3D acceleration to enable 3D hardware acceleration.\n" "Not all video cards are capable of using this feature.\n" "

\n" msgstr "" "

\n" "Seleccione Usar aceleración 3D para activar a aceleración 3D por\n" "hardware. Non tódalas tarxetas gráficas soportan esta característica.\n" "

\n" #. Help text (HTML-like) continued #: clients/inst_config_x11.ycp:951 msgid "" "

\n" "When you are satisfied with your selections, make sure to select\n" "Test to check the settings.\n" "

" msgstr "" "

\n" "Cando estea satisfeito coas seleccións, asegúrese de usar Probar\n" "para comprobar as opcións escollidas.\n" "

" #. Help text (HTML-like) END #. #. The screen that is being referred to is 'xfine' - a tool that #. displays a full screen image and some arrow buttons to adjust image #. sizes and position. #: clients/inst_config_x11.ycp:961 msgid "" "

\n" "Adjust the horizontal and vertical size and position\n" "of the screen image that is displayed when you press that button.\n" "

\n" msgstr "" "

\n" "Axuste os tamaños e as posicións horizontais e verticais da imaxe que\n" "se amosará na pantalla cando prema este botón.\n" "

\n" #. Headline for X11 configuration screen: #. The user selects screen resolution and color depth. #: clients/inst_config_x11.ycp:1001 clients/inst_sunfb.ycp:309 msgid "Desktop Settings" msgstr "Propiedades do Escritorio" #: clients/inst_config_x11.ycp:1065 msgid "Please test your selected video mode first." msgstr "Primeiro probe o modo de vídeo seleccionado." #: clients/inst_config_x11.ycp:1126 msgid "" "3D support for your graphics adapter is still in an experimental\n" "state and not recommended for mission critical machines.\n" "\n" "Please also notice that this driver is not OpenSource. Therefor we\n" "can only offer very limited support in case of problems.\n" "\n" "If you do not need 3D acceleration please switch it off." msgstr "" "O soporte de 3D para o seu adaptador gráfico está aínda nun estado\n" "experimental, e non se aconsella para máquinas de funcionamento crítico.\n" "\n" "Advirta tamén que este controlador non é de código aberto (OpenSource).\n" "Por isto, só podemos ofrecer un soporte moi limitado en caso de problemas.\n" "\n" "Se non necesita aceleración 3D, desactíveo." #. Warning message dialog before starting 'xfine' #: clients/inst_config_x11.ycp:1140 msgid "" "The selected video mode will now be tested.\n" "If you do not see the test picture, press the\n" "ESC key to return to this screen immediately." msgstr "" "Vaise probar agora o modo de vídeo seleccionado.\n" "Se non ve a imaxe de proba, prema a tecla ESC para\n" "voltar a esta pantalla inmediatamente." #. Continue button in xfine warning dialog -> xfine will be started #: clients/inst_config_x11.ycp:1144 msgid "C&ontinue" msgstr "C&ontinuar" #. Cancel button in xfine warning dialog -> xfine will not be started #: clients/inst_config_x11.ycp:1147 clients/inst_video_data.ycp:639 msgid "&Cancel" msgstr "&Cancelar" #: clients/inst_sunfb.ycp:212 msgid "&No X11 configuration" msgstr "Non configurar &X11" #: clients/inst_sunfb.ycp:215 msgid "&Write XF86Config" msgstr "&Escribir o XF86Config" #: clients/inst_sunfb.ycp:223 msgid "Please select" msgstr "Seleccione" #: clients/inst_sunfb.ycp:351 msgid "" "You have to choose one of the\n" "options in order to continue." msgstr "" "Ten que escoller unha das\n" "opcións para poder continuar." #. Special monitor list entry for users who don't want to install X11 at all #: clients/inst_video_data.ycp:369 clients/inst_video_data.ycp:676 msgid "No X11" msgstr "Sen X11" #. Headline for monitor vendor selection box #: clients/inst_video_data.ycp:387 clients/inst_video_data.ycp:687 msgid "Vendor" msgstr "Vendedor" #. Headline for monitor model selection box #: clients/inst_video_data.ycp:394 clients/inst_video_data.ycp:562 clients/inst_video_data.ycp:579 clients/inst_video_data.ycp:698 msgid "Model" msgstr "Modelo" #. Frame title for horizontal frequency input fields #: clients/inst_video_data.ycp:405 msgid "Horizontal frequency" msgstr "Frecuencia Horizontal" #: clients/inst_video_data.ycp:407 clients/inst_video_data.ycp:424 msgid "min" msgstr "mín" #. Separator between min and max frequency fields #: clients/inst_video_data.ycp:410 clients/inst_video_data.ycp:427 msgid "-" msgstr "-" #: clients/inst_video_data.ycp:411 clients/inst_video_data.ycp:428 msgid "max" msgstr "máx" #. Unit for horizontal frequency #: clients/inst_video_data.ycp:414 msgid "kHz" msgstr "KHz" #. Frame title for vertical frequency input fields #: clients/inst_video_data.ycp:422 msgid "Vertical frequency" msgstr "Frecuencia Vertical" #. Unit for horizontal frequency #: clients/inst_video_data.ycp:431 msgid "Hz" msgstr "Hz" #. Push button for monitor driver disk #: clients/inst_video_data.ycp:438 msgid "Driver disk" msgstr "Disquete co controlador" #. help text for monitor configuration dialog #. help part 1 of 7 #: clients/inst_video_data.ycp:443 msgid "" "

\n" "Your monitor type could not be determined automatically.\n" "Please select your monitor's vendor and model.\n" "

\n" "\n" "

\n" "If your monitor is not listed here, use VESA\n" "- most monitors comply with this standard.\n" "

\n" msgstr "" "

\n" "Non foi posible determinar automaticamente o tipo do seu monitor.\n" "Seleccione manualmente o vendedor e o modelo.\n" "

\n" "\n" "

\n" "Se o seu monitor non está nesta lista, utilice VESA\n" "- a maioría dos monitores cumpren esa norma.\n" "

\n" #. help part 2 of 7 #: clients/inst_video_data.ycp:455 msgid "" "

\n" "You can use a monitor driver disk to import the monitor's\n" "technical data. Notice that you do not need a special Linux monitor\n" "driver disk; most common monitor driver disks will do. Just try the\n" "floppy that came with your monitor.\n" "

" msgstr "" "

\n" "Pode usar un disquete co controlador do monitor para obter os seus\n" "datos técnicos. Teña en conta que non necesita un controlador\n" "especial para Linux; os discos de controlador da maioría dos monitores\n" "han servir. Simplemente probe co disquete que viña co seu monitor.\n" "

" #. help part 3 of 7 #: clients/inst_video_data.ycp:463 msgid "" "

\n" "If you do not wish to use the X Window System (X11), select\n" "no X11.\n" "

" msgstr "" "

\n" "Se non desexa usar o Sistema X Window (X11), seleccione sen X11.\n" "

" #. help part 4 of 7 #: clients/inst_video_data.ycp:469 msgid "" "

\n" "You can modify the monitor's frequencies in the respective input\n" "fields below the selection boxes.\n" "Refer to your monitor manual for your monitor's maximum\n" "frequencies. Do not exceed the values specified there -\n" "otherwise, there is a serious risk of damaging your monitor.\n" "

" msgstr "" "

\n" "Pode modificar as frecuencias do monitor nos campos correspondentes\n" "baixo as caixas de selección.\n" "Refírase ó manual do seu monitor para saber cales son as frecuencias\n" "máximas.\n" "Non exceda os valores aí indicados - doutro xeito,\n" "hai un grave risco de danar o seu monitor.\n" "

" #. help part 5 of 7 #: clients/inst_video_data.ycp:478 msgid "" "

\n" "The horizontal frequency (in kHz) specifies how many times\n" "per second the monitor can write a horizontal scan line. This is a\n" "hard limit of the monitor, independent of the screen resolution.\n" "

\n" msgstr "" "

\n" "A frecuencia horizontal (en KHz) especifica cantas veces por\n" "segundo pode o monitor facer unha liña horizontal. Isto é un límite\n" "do propio monitor, independente da resolución da pantalla.\n" "

\n" #. help part 6 of 7 #: clients/inst_video_data.ycp:486 msgid "" "

\n" "The vertical frequency (in Hz) specifies how how many times per\n" "second the image on the screen is refreshed. This value depends on the\n" "screen resolution and the monitor's maximum horizontal frequency.\n" "

\n" msgstr "" "

\n" "A frecuencia vertical (en Hz) especifica cantas veces por segundo se\n" "actualiza a imaxe na pantalla. Este valor depende da resolución da pantalla\n" "e a máxima frecuencia horizontal do monitor.\n" "

\n" #. help part 7 of 7 #: clients/inst_video_data.ycp:494 msgid "" "

\n" "If you experience a constant high frequency beep from your monitor,\n" "you might wish to use slightly lower frequency values than the maximum\n" "specified in your monitor's manual. This usually helps a lot to reduce\n" "the noise.\n" "

\n" msgstr "" "

\n" "Se nota un ruído constante de alta frecuencia no seu monitor, pode probar\n" "cuns valores de frecuencias algo máis pequenos dos que indica o manual.\n" "Normalmente, isto axuda a reducir o ruído.\n" "

\n" #. Title for monitor configuration dialog: #. The user is prompted for vendor and model of his monitor. #. He also has the option of entering video frequencies #. or using a monitor driver disk. #: clients/inst_video_data.ycp:507 msgid "Configure Monitor" msgstr "Configurar Monitor" #: clients/inst_video_data.ycp:639 msgid "Please insert a monitor drivers floppy." msgstr "Insira o disquete co controlador do monitor." #: clients/inst_video_data.ycp:639 msgid "&OK" msgstr "&Aceptar" #: clients/inst_video_data.ycp:645 msgid "Driver disk could not be mounted" msgstr "Non foi posible montar o disquete co controlador" #: clients/inst_video_data.ycp:655 msgid "No monitor information file found on this disk" msgstr "Non se atopou ningún ficheiro de información de monitor neste disquete." #: clients/inst_video_data.ycp:745 msgid "" "Minimal horizontal frequency is not a numerical value.\n" "Please try again." msgstr "" "A frecuencia horizontal mínima non é un valor numérico.\n" "Tente de novo." #: clients/inst_video_data.ycp:752 msgid "" "Maximum horizontal frequency is not a numerical value.\n" "Please try again.\n" msgstr "" "A frecuencia horizontal máxima non é un valor numérico.\n" "Tente de novo.\n" #: clients/inst_video_data.ycp:761 msgid "" "Minimal vertical frequency is not a numerical value.\n" "Please try again." msgstr "" "A frecuencia vertical mínima non é un valor numérico.\n" "Tente de novo." #: clients/inst_video_data.ycp:768 msgid "" "Maximum vertical frequency is not a numerical value.\n" "Please try again.\n" msgstr "" "A frecuencia vertical máxima non é un valor numérico.\n" "Tente de novo.\n" #. we called isax (to generate a XF86Config file), isax failed #. MsgBox #: clients/inst_xf86config.ycp:382 msgid "" "Error creating X11 configuration.\n" "Please use SaX (sax) to configure XFree86 V3 or SaX2 (sax2) for XFree86 V4 later." msgstr "" "Erro creando a configuración de X11.\n" "Utilice máis tarde o SaX (sax) para configurar XFree86 V3 ou o SaX2 (sax2) para XFree86 V4."