# Galician translation of the GNU textutils. # Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. # Jacobo Tarrio , 2000, 2001, 2002. # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: textutils 2.0.22\n" "POT-Creation-Date: 2002-07-29 10:41+0200\n" "PO-Revision-Date: 2002-07-23 03:07+0200\n" "Last-Translator: Jacobo Tarrio \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n" #~ msgid "invalid argument %s for %s" #~ msgstr "argumento incorrecto %s para %s" #~ msgid "ambiguous argument %s for %s" #~ msgstr "argumento %s ambiguo para %s" #~ msgid "Valid arguments are:" #~ msgstr "Os parámetros correctos son:" #~ msgid "program error" #~ msgstr "erro do programa" #~ msgid "stack overflow" #~ msgstr "desbordamento da pila" #~ msgid "write error" #~ msgstr "erro de escritura" #~ msgid "Unknown system error" #~ msgstr "Erro do sistema descoñecido" #~ msgid "regular empty file" #~ msgstr "ficheiro normal baleiro" #~ msgid "regular file" #~ msgstr "ficheiro normal" #~ msgid "directory" #~ msgstr "directorio" #~ msgid "block special file" #~ msgstr "ficheiro especial de bloque" #~ msgid "character special file" #~ msgstr "ficheiro especial de carácter" #~ msgid "fifo" #~ msgstr "fifo" #~ msgid "symbolic link" #~ msgstr "ligazón simbólica" #~ msgid "socket" #~ msgstr "socket" #~ msgid "message queue" #~ msgstr "cola de mensaxes" #~ msgid "semaphore" #~ msgstr "semáforo" #~ msgid "shared memory object" #~ msgstr "obxecto de memoria compartida" #~ msgid "weird file" #~ msgstr "ficheiro estraño" #~ msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n" #~ msgstr "%s: a opción \"%s\" é ambigua\n" #~ msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n" #~ msgstr "%s: a opción \"--%s\" non permite un argumento\n" #~ msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n" #~ msgstr "%s: a opción \"%c%s\" precisa dun argumento\n" #~ msgid "%s: option `%s' requires an argument\n" #~ msgstr "%s: a opción \"%s\" precisa dun argumento\n" #~ msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n" #~ msgstr "%s: opción descoñecida \"--%s\"\n" #~ msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n" #~ msgstr "%s: opción descoñecida \"%c%s\"\n" #~ msgid "%s: illegal option -- %c\n" #~ msgstr "%s: opción incorrecta -- %c\n" #~ msgid "%s: invalid option -- %c\n" #~ msgstr "%s: opción incorrecta -- %c\n" #~ msgid "%s: option requires an argument -- %c\n" #~ msgstr "%s: a opción precisa dun argumento -- %c\n" #~ msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n" #~ msgstr "%s: a opción \"-W %s\" é ambigua\n" #~ msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n" #~ msgstr "%s: a opción \"-W %s\" non permite un argumento\n" #~ msgid "block size" #~ msgstr "tamaño de bloque" #~ msgid "cannot create directory %s" #~ msgstr "non se pode crea-lo directorio %s" #~ msgid "%s exists but is not a directory" #~ msgstr "%s existe pero non é un directorio" #~ msgid "cannot change owner and/or group of %s" #~ msgstr "non se pode cambia-lo propietario e/ou grupo de %s" #~ msgid "cannot chdir to directory %s" #~ msgstr "non se pode cambiar ao directorio %s" #~ msgid "cannot change permissions of %s" #~ msgstr "non se pode cambia-los permisos de %s" #~ msgid "memory exhausted" #~ msgstr "memoria esgotada" #~ msgid "`" #~ msgstr "\"" #~ msgid "'" #~ msgstr "\"" #~ msgid "^[yY]" #~ msgstr "^[sSyY]" #~ msgid "^[nN]" #~ msgstr "^[nN]" #~ msgid "iconv function not usable" #~ msgstr "a función iconv non é utilizable" #~ msgid "iconv function not available" #~ msgstr "a función iconv non está dispoñible" #~ msgid "character out of range" #~ msgstr "carácter fóra de rango" #~ msgid "cannot convert U+%04X to local character set" #~ msgstr "non se pode converter U+%04X ao xogo de caracteres local" #~ msgid "cannot convert U+%04X to local character set: %s" #~ msgstr "non se pode converter U+%04X ao xogo de caracteres local: %s" #~ msgid "invalid user" #~ msgstr "usuario incorrecto" #~ msgid "invalid group" #~ msgstr "grupo incorrecto" #~ msgid "cannot get the login group of a numeric UID" #~ msgstr "non se pode obte-lo grupo de login dun UID numérico" #~ msgid "cannot omit both user and group" #~ msgstr "non se poden omiti-lo usuario e o grupo" #~ msgid "Written by %s.\n" #~ msgstr "Escrito por %s.\n" #~ msgid "" #~ "This is free software; see the source for copying conditions. There is " #~ "NO\n" #~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR " #~ "PURPOSE.\n" #~ msgstr "" #~ "Isto é software libre; vexa o código fonte polas condicións de copia. NON " #~ "hai\n" #~ "garantía; nin sequera de COMERCIABILIDADE ou APTITUDE PARA UN FIN " #~ "DETERMINADO.\n" #~ msgid "string comparison failed" #~ msgstr "a comparación de cadeas fallou" #~ msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem." #~ msgstr "Estabreza LC_ALL='C' para palia-lo problema" #~ msgid "The strings compared were %s and %s." #~ msgstr "As cadeas que se compararon foron %s e %s" #~ msgid "Torbjorn Granlund and Richard M. Stallman" #~ msgstr "Torbjorn Grandlund e Richard M. Stallman" #~ msgid "Try `%s --help' for more information.\n" #~ msgstr "Escriba \"%s --help\" para máis información.\n" #~ msgid "Usage: %s [OPTION] [FILE]...\n" #~ msgstr "Uso: %s [OPCIÓN] [FICHEIRO]...\n" #~ msgid "" #~ "Concatenate FILE(s), or standard input, to standard output.\n" #~ "\n" #~ " -A, --show-all equivalent to -vET\n" #~ " -b, --number-nonblank number nonblank output lines\n" #~ " -e equivalent to -vE\n" #~ " -E, --show-ends display $ at end of each line\n" #~ " -n, --number number all output lines\n" #~ " -s, --squeeze-blank never more than one single blank line\n" #~ msgstr "" #~ "Concatenar FICHEIRO(s), ou a entrada estándar, na saída estándar.\n" #~ "\n" #~ " -A, --show-all equivalente a -vET\n" #~ " -b, --number-nonblank numera-las liñas de saída non baleiras\n" #~ " -e equivalente a -vE\n" #~ " -E, --show-ends amosar $ ao final de cada liña\n" #~ " -n, --number numerar tódalas liñas de saída\n" #~ " -s, --squeeze-blank nunca máis dunha soa liña en branco\n" #~ msgid "" #~ " -t equivalent to -vT\n" #~ " -T, --show-tabs display TAB characters as ^I\n" #~ " -u (ignored)\n" #~ " -v, --show-nonprinting use ^ and M- notation, except for LFD and TAB\n" #~ msgstr "" #~ " -t equivalente a -vT\n" #~ " -T, --show-tabs amosa-los caracteres TAB coma ^I\n" #~ " -u (ignorado)\n" #~ " -v, --show-nonprinting usar notación de ^ e M-, excepto en LFD e TAB\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "Sen FICHEIRO, ou cando o FICHEIRO é -, lese da entrada estándar.\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ " -B, --binary use binary writes to the console device.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ " -B, --binary usar escrituras binarias á consola.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "Report bugs to <%s>.\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "Informe dos erros no programa a <%s>.\n" #~ "Informe dos erros na traducción a .\n" #~ msgid "cannot do ioctl on `%s'" #~ msgstr "non se poden facer operacións de ioctl en \"%s\"" #~ msgid "standard output" #~ msgstr "saída estándar" #~ msgid "%s: input file is output file" #~ msgstr "%s: o ficheiro de entrada é o mesmo que o de saída" #~ msgid "%s: file too long" #~ msgstr "%s: ficheiro longo de máis" #~ msgid "" #~ "Usage: %s [FILE]...\n" #~ " or: %s [OPTION]\n" #~ msgstr "" #~ "Uso: %s [FICHEIRO]...\n" #~ " ou: %s [OPCIÓN]\n" #~ msgid "" #~ "Print CRC checksum and byte counts of each FILE.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Amosa-la suma de comprobación CRC e o número de bytes de cada FICHEIRO.\n" #~ "\n" #~ msgid "Richard Stallman and David MacKenzie" #~ msgstr "Richard Stallman e David MacKenzie" #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... LEFT_FILE RIGHT_FILE\n" #~ msgstr "Uso: %s [OPCIÓN]... FICHEIRO_ESQUERDO FICHEIRO_DEREITO\n" #~ msgid "" #~ "Compare sorted files LEFT_FILE and RIGHT_FILE line by line.\n" #~ "\n" #~ " -1 suppress lines unique to left file\n" #~ " -2 suppress lines unique to right file\n" #~ " -3 suppress lines that appear in both files\n" #~ msgstr "" #~ "Compara os ficheiros ordeados FICHEIRO_ESQUERDO e FICHEIRO_DEREITO liña a " #~ "liña.\n" #~ "\n" #~ " -1 elimina-las liñas que só aparezan no ficheiro esquerdo\n" #~ " -2 elimina-las liñas que só aparezan no ficheiro dereito\n" #~ " -3 elimina-las liñas que só aparezan nalgún dos ficheiros\n" #~ msgid "Stuart Kemp and David MacKenzie" #~ msgstr "Stuart Kemp e David MacKenzie" #~ msgid "read error" #~ msgstr "erro de lectura" #~ msgid "input disappeared" #~ msgstr "a entrada desapareceu" #~ msgid "%s: line number out of range" #~ msgstr "%s: número de liña inexistente" #~ msgid "%s: `%s': line number out of range" #~ msgstr "%s: \"%s\": número de liña fóra do seu rango" #~ msgid " on repetition %d\n" #~ msgstr " na repetición %d\n" #~ msgid "%s: `%s': match not found" #~ msgstr "%s: \"%s\": non se atopou nada que coincidira" #~ msgid "error in regular expression search" #~ msgstr "erro ao buscar por expresións regulares" #~ msgid "write error for `%s'" #~ msgstr "erro de escritura en \"%s\"" #~ msgid "%s: `+' or `-' expected after delimeter" #~ msgstr "%s: esperábase un \"+\" ou un \"-\" tralo delimitador" #~ msgid "%s: integer expected after `%c'" #~ msgstr "%s: esperábase un enteiro tras \"%c\"" #~ msgid "%s: `}' is required in repeat count" #~ msgstr "%s: fai falla un \"}\" no número de repeticións" #~ msgid "%s}: integer required between `{' and `}'" #~ msgstr "%s}: fai falla un enteiro entre \"{\" e \"}\"" #~ msgid "%s: closing delimeter `%c' missing" #~ msgstr "%s: delimitador de peche \"%c\" non atopado" #~ msgid "%s: invalid regular expression: %s" #~ msgstr "%s: expresión regular incorrecta: %s" #~ msgid "%s: invalid pattern" #~ msgstr "%s: patrón incorrecto" #~ msgid "%s: line number must be greater than zero" #~ msgstr "%s: o número de liña debe ser maior que cero" #~ msgid "line number `%s' is smaller than preceding line number, %s" #~ msgstr "o número de liña \"%s\" é menor que o número de liña anterior, %s" #~ msgid "warning: line number `%s' is the same as preceding line number" #~ msgstr "" #~ "aviso: o número de liña \"%s\" é o mesmo que o número de liña anterior" #~ msgid "missing conversion specifier in suffix" #~ msgstr "especificador de conversión non atopado no sufixo" #~ msgid "invalid conversion specifier in suffix: %c" #~ msgstr "especificador de conversión do sufixo incorrecto: %c" #~ msgid "invalid conversion specifier in suffix: \\%.3o" #~ msgstr "especificador de conversión do sufixo incorrecto: \\%.3o" #~ msgid "missing %% conversion specification in suffix" #~ msgstr "especificación de conversión %% non atopada no sufixo" #~ msgid "too many %% conversion specifications in suffix" #~ msgstr "demasiadas especificacións de conversión %% no sufixo" #~ msgid "%s: invalid number" #~ msgstr "%s: número incorrecto" #~ msgid "too few arguments" #~ msgstr "número de argumentos insuficiente" #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE PATTERN...\n" #~ msgstr "Uso: %s [OPCIÓN]... FICHEIRO PATRÓN...\n" #~ msgid "" #~ "Output pieces of FILE separated by PATTERN(s) to files `xx01', " #~ "`xx02', ...,\n" #~ "and output byte counts of each piece to standard output.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Gravar anacos do FICHEIRO separadas polos PATRÓNs nos ficheiros \"xx01" #~ "\",\n" #~ "\"xx02\", ..., e amosa-lo número de bytes de cada anaco na saída " #~ "estándar.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n" #~ msgstr "" #~ "Os argumentos obrigatorios nas opcións longas tamén o son nas opcións " #~ "curtas.\n" #~ msgid "" #~ " -b, --suffix-format=FORMAT use sprintf FORMAT instead of %d\n" #~ " -f, --prefix=PREFIX use PREFIX instead of `xx'\n" #~ " -k, --keep-files do not remove output files on errors\n" #~ msgstr "" #~ " -b, --suffix-format=FORMATO emprega-lo FORMATO de sprintf no canto de %" #~ "d\n" #~ " -f, --prefix=PREFIXO emprega-lo PREFIXO no canto de \"xx\"\n" #~ " -k, --keep-files non elimina-los ficheiros de saída se hai " #~ "erros\n" #~ msgid "" #~ " -n, --digits=DIGITS use specified number of digits instead of 2\n" #~ " -s, --quiet, --silent do not print counts of output file sizes\n" #~ " -z, --elide-empty-files remove empty output files\n" #~ msgstr "" #~ " -n, --digits=CIFRAS usa-lo número de cifras indicado no canto " #~ "de 2\n" #~ " -s, --quite, --silent non amosa-los tamaños dos ficheiros de " #~ "saída\n" #~ " -z, --elide-empty-files elimina-los ficheiros de saída baleiros\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "Read standard input if FILE is -. Each PATTERN may be:\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "Lese da entrada estándar se o FICHEIRO é -. Cada PATRÓN pode ser:\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ " INTEGER copy up to but not including specified line number\n" #~ " /REGEXP/[OFFSET] copy up to but not including a matching line\n" #~ " %REGEXP%[OFFSET] skip to, but not including a matching line\n" #~ " {INTEGER} repeat the previous pattern specified number of " #~ "times\n" #~ " {*} repeat the previous pattern as many times as " #~ "possible\n" #~ "\n" #~ "A line OFFSET is a required `+' or `-' followed by a positive integer.\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ " ENTEIRO copiar ata o número de liña indicado, sen incluílo\n" #~ " /EXPREG/[DESPRAZ] copiar ata a liña que coincide, sen incluíla\n" #~ " %EXPREG%[DESPRAZ] saltar ata a liña que coincide, sen incluíla\n" #~ " {ENTEIRO} repeti-lo patrón anterior o número de veces " #~ "indicado\n" #~ " {*} repeti-lo patrón anterior tantas veces como se " #~ "poida\n" #~ "\n" #~ "Un DESPRAZamento de liña é un signo \"+\" ou \"-\" seguido por un enteiro " #~ "positivo.\n" #~ msgid "David Ihnat, David MacKenzie, and Jim Meyering" #~ msgstr "David Ihnat, David MacKenzie e Jim Meyering" #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n" #~ msgstr "Uso: %s [OPCIÓN]... [FICHEIRO]...\n" #~ msgid "" #~ "Print selected parts of lines from each FILE to standard output.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Amosar partes seleccionadas das liñas de cada FICHEIRO na saída " #~ "estándar.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -b, --bytes=LIST output only these bytes\n" #~ " -c, --characters=LIST output only these characters\n" #~ " -d, --delimiter=DELIM use DELIM instead of TAB for field delimiter\n" #~ msgstr "" #~ " -b, --bytes=LISTA amosar só estes bytes\n" #~ " -c, --characters=LISTA amosar só estes caracteres\n" #~ " -d, --delimiter=DELIM emprega-lo DELIMitador no canto da tabulación\n" #~ msgid "" #~ " -f, --fields=LIST output only these fields; also print any line\n" #~ " that contains no delimiter character, unless\n" #~ " the -s option is specified\n" #~ " -n (ignored)\n" #~ msgstr "" #~ " -f, --fields=LISTA amosar só estes campos; tamén amosa calquera " #~ "liña\n" #~ " que non conteña o carácter delimitador, agás " #~ "se\n" #~ " se indica a opción -s\n" #~ " -n (ignórase)\n" #~ msgid "" #~ " -s, --only-delimited do not print lines not containing delimiters\n" #~ " --output-delimiter=STRING use STRING as the output delimiter\n" #~ " the default is to use the input delimiter\n" #~ msgstr "" #~ " -s, --only-delimited non amosa-las liñas que non conteñan " #~ "delimitadores\n" #~ " --output-delimiter=CADEA emprega-la CADEA coma delimitador de " #~ "saída\n" #~ " por defecto emprégase o delimitador de " #~ "entrada\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "Use one, and only one of -b, -c or -f. Each LIST is made up of one\n" #~ "range, or many ranges separated by commas. Each range is one of:\n" #~ "\n" #~ " N N'th byte, character or field, counted from 1\n" #~ " N- from N'th byte, character or field, to end of line\n" #~ " N-M from N'th to M'th (included) byte, character or field\n" #~ " -M from first to M'th (included) byte, character or field\n" #~ "\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "Empregue un e só un de -b, -c ou -f. Cada LISTA componse dun rango ou " #~ "varios\n" #~ "rangos separados por comas. Cada rango é un de:\n" #~ "\n" #~ " N N-ésimo byte, carácter ou campo, contado dende 1\n" #~ " N- do N-ésimo byte, carácter ou campo, ata a fin da liña\n" #~ " N-M do N-ésimo ao M-ésimo (inclusive) byte, carácter ou campo\n" #~ " -M do primeiro ao M-ésimo (inclusive) byte, carácter ou campo\n" #~ "\n" #~ "Sen un FICHEIRO, ou cando o FICHEIRO é -, lese da entrada estándar.\n" #~ msgid "invalid byte or field list" #~ msgstr "lista de bytes ou campos non correcta" #~ msgid "only one type of list may be specified" #~ msgstr "só se pode indicar un tipo de lista" #~ msgid "missing list of positions" #~ msgstr "lista de posicións non atopada" #~ msgid "missing list of fields" #~ msgstr "lista de campos non atopada" #~ msgid "the delimiter must be a single character" #~ msgstr "o delimitador debe ser un só carácter" #~ msgid "you must specify a list of bytes, characters, or fields" #~ msgstr "debe especificarse unha lista de bytes, caracteres ou campos" #~ msgid "a delimiter may be specified only when operating on fields" #~ msgstr "só se pode especificar un delimitador cando se traballa con campos" #~ msgid "" #~ "suppressing non-delimited lines makes sense\n" #~ "\tonly when operating on fields" #~ msgstr "" #~ "elimina-las liñas sen delimitadores ten sentido\n" #~ "\tsó cando se traballa con campos" #~ msgid "" #~ "Convert tabs in each FILE to spaces, writing to standard output.\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Converti-las tabulacións de cada FICHEIRO a espacios, gravando na saída\n" #~ "estándar. Sen un FICHEIRO, ou se o FICHEIRO é -, lese da entrada " #~ "estándar.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -i, --initial do not convert TABs after non whitespace\n" #~ " -t, --tabs=NUMBER have tabs NUMBER characters apart, not 8\n" #~ msgstr "" #~ " -i, --initial non converti-las tabulacións despois de algo " #~ "distinto\n" #~ " a un espacio en branco\n" #~ " -t, --tabs=NÚMERO face-las tabulacións de NÚMERO espacios, non 8\n" #~ msgid "" #~ " -t, --tabs=LIST use comma separated list of explicit tab positions\n" #~ msgstr "" #~ " -t, --tabs=LISTA empregar unha lista separada por comas de " #~ "posicións\n" #~ " de tabulación\n" #~ msgid "tab size contains an invalid character" #~ msgstr "o tamaño da tabulación contén un carácter incorrecto" #~ msgid "tab size cannot be 0" #~ msgstr "o tamaño da tabulación non pode ser 0" #~ msgid "tab sizes must be ascending" #~ msgstr "os tamaños das tabulacións deben ser crecentes" #~ msgid "`-LIST' option is obsolete; use `-t LIST'" #~ msgstr "a opción \"-LIST\" é obsoleta; empregue \"-t LISTA\"" #~ msgid "Usage: %s [-DIGITS] [OPTION]... [FILE]...\n" #~ msgstr "Uso: %s [-DIXITOS] [OPCIÓN]... [FICHEIRO]...\n" #~ msgid "" #~ "Reformat each paragraph in the FILE(s), writing to standard output.\n" #~ "If no FILE or if FILE is `-', read standard input.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Reformatar cada parágrafo nos FICHEIROs, escribindo na saída estándar.\n" #~ "Se non se indica un FICHEIRO ou se é \"-\", lese da entrada estándar.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -c, --crown-margin preserve indentation of first two lines\n" #~ " -p, --prefix=STRING combine only lines having STRING as prefix\n" #~ " -s, --split-only split long lines, but do not refill\n" #~ msgstr "" #~ " -c, --crown-margin preserva-lo sangrado das dúas primeiras " #~ "liñas\n" #~ " -p, --prefix=CADEA combinar só as liñas coa CADEA coma prefixo\n" #~ " -s, --splitonly parti-las liñas longas, pero non encher\n" #~ msgid "" #~ " -t, --tagged-paragraph indentation of first line different from " #~ "second\n" #~ " -u, --uniform-spacing one space between words, two after sentences\n" #~ " -w, --width=NUMBER maximum line width (default of 75 columns)\n" #~ msgstr "" #~ " -t, --tagged-paragraph sangría da primeira liña diferente da da " #~ "segunda\n" #~ " -u, --uniform-spacing un espacio entre palabras, dous tralas " #~ "frases\n" #~ " -w, --width=NÚMERO ancho de liña máximo (75 columnas por " #~ "defecto)\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "In -wNUMBER, the letter `w' may be omitted.\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "En -wNÚMERO, a letra \"w\" pódese omitir.\n" #~ msgid "invalid width option: `%s'" #~ msgstr "opción de anchura non válida: \"%s\"" #~ msgid "invalid width: `%s'" #~ msgstr "anchura non válida: \"%s\"" #~ msgid "" #~ "Wrap input lines in each FILE (standard input by default), writing to\n" #~ "standard output.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Parti-las liñas de entrada de cada FICHEIRO (entrada estándar por " #~ "defecto),\n" #~ "gravando na saída estándar.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -b, --bytes count bytes rather than columns\n" #~ " -s, --spaces break at spaces\n" #~ " -w, --width=WIDTH use WIDTH columns instead of 80\n" #~ msgstr "" #~ " -b, --bytes contar bytes no canto de columnas\n" #~ " -s, --spaces partir nos espacios\n" #~ " -w, --width=ANCHO empregar ANCHO columnas no canto de 80\n" #~ msgid "`%s' option is obsolete; use `%s'" #~ msgstr "a opción \"%s\" é obsoleta; empregue \"%s\"" #~ msgid "invalid number of columns: `%s'" #~ msgstr "número de columnas incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "" #~ "Print first 10 lines of each FILE to standard output.\n" #~ "With more than one FILE, precede each with a header giving the file " #~ "name.\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Amosa-las primeiras 10 liñas de cada FICHEIRO na saída estándar.\n" #~ "Con máis dun FICHEIRO, preceder cada un cunha cabeceira que dá o nome do\n" #~ "ficheiro. Sen un FICHEIRO, ou cando este é -, lese da entrada estándar.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -c, --bytes=SIZE print first SIZE bytes\n" #~ " -n, --lines=NUMBER print first NUMBER lines instead of first 10\n" #~ msgstr "" #~ " -c, --bytes=TAMAÑO amosa-los primeiros TAMAÑO bytes\n" #~ " -n, --lines=NÚMERO amosa-las primerias NÚMERO liñas no canto de " #~ "10\n" #~ msgid "" #~ " -q, --quiet, --silent never print headers giving file names\n" #~ " -v, --verbose always print headers giving file names\n" #~ msgstr "" #~ " -q, --quiet, --silent non amosa-las cabeceiras cos nomes dos " #~ "ficheiros\n" #~ " -v, --verbose amosar sempre as cabeceiras cos nomes dos " #~ "ficheiros\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "SIZE may have a multiplier suffix: b for 512, k for 1K, m for 1 Meg.\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "TAMAÑO pode ter un sufixo multiplicativo: b para 512, k para 1K, m para 1 " #~ "mega.\n" #~ msgid "cannot reposition file pointer for %s" #~ msgstr "non se pode move-lo punteiro do ficheiro de %s" #~ msgid "standard input" #~ msgstr "entrada estándar" #~ msgid "%s: %s is so large that it is not representable" #~ msgstr "%s: %s é tan grande que non é representable" #~ msgid "number of lines" #~ msgstr "número de liñas" #~ msgid "number of bytes" #~ msgstr "número de bytes" #~ msgid "invalid number of lines" #~ msgstr "número de liñas incorrecto" #~ msgid "invalid number of bytes" #~ msgstr "número de bytes incorrecto" #~ msgid "unrecognized option `-%c'" #~ msgstr "opción descoñecida \"-%c\"" #~ msgid "`-%s' option is obsolete; use `-%c %.*s%.*s%s'" #~ msgstr "a opción \"-%s\" é obsoleta; empregue \"-%c %.*s%.*s%s\"" #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 FILE2\n" #~ msgstr "Uso: %s [OPCIÓN]... FICHEIRO1 FICHEIRO2\n" #~ msgid "" #~ "For each pair of input lines with identical join fields, write a line to\n" #~ "standard output. The default join field is the first, delimited\n" #~ "by whitespace. When FILE1 or FILE2 (not both) is -, read standard " #~ "input.\n" #~ "\n" #~ " -a SIDE print unpairable lines coming from file SIDE\n" #~ " -e EMPTY replace missing input fields with EMPTY\n" #~ msgstr "" #~ "Para cada parella de liñas de entrada con campos de join idénticos, " #~ "amosar\n" #~ "unha liña na saída estándar. O campo de join por defecto é o primeiro,\n" #~ "delimitado con espacios en branco. Cando FICH1 ou FICH2 (non os dous) é " #~ "-,\n" #~ "lese da entrada estándar.\n" #~ "\n" #~ " -a LADO amosa-las liñas sen parella que proceden do ficheiro " #~ "LADO\n" #~ " -e BALEIRO substituí-los campos de entrada baleiros con BALEIRO\n" #~ msgid "" #~ " -i, --ignore-case ignore differences in case when comparing fields\n" #~ " -j FIELD (obsolescent) equivalent to `-1 FIELD -2 FIELD'\n" #~ " -j1 FIELD (obsolescent) equivalent to `-1 FIELD'\n" #~ " -j2 FIELD (obsolescent) equivalent to `-2 FIELD'\n" #~ " -o FORMAT obey FORMAT while constructing output line\n" #~ " -t CHAR use CHAR as input and output field separator\n" #~ msgstr "" #~ " -i, --ignore-case ignora-las maiúsculas/minúsculas ao compara-los " #~ "campos\n" #~ " -j CAMPO (obsoleto) equivalente a \"-1 CAMPO -2 CAMPO\"\n" #~ " -j1 CAMPO (obsoleto) equivalente a \"-1 CAMPO\"\n" #~ " -j2 CAMPO (obsoleto) equivalente a \"-2 CAMPO\"\n" #~ " -o FORMATO aplica-lo FORMATO ao construí-la liña de saída\n" #~ " -t CAR emprega-lo CARácter coma separador de campos de " #~ "entrada\n" #~ " e saída\n" #~ msgid "" #~ " -v SIDE like -a SIDE, but suppress joined output lines\n" #~ " -1 FIELD join on this FIELD of file 1\n" #~ " -2 FIELD join on this FIELD of file 2\n" #~ msgstr "" #~ " -v LADO coma -a LADO, pero suprimindo as liñas de saída " #~ "correctas\n" #~ " -1 CAMPO face-lo join neste CAMPO do ficheiro 1\n" #~ " -2 CAMPO face-lo join neste CAMPO do ficheiro 2\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "Unless -t CHAR is given, leading blanks separate fields and are ignored,\n" #~ "else fields are separated by CHAR. Any FIELD is a field number counted\n" #~ "from 1. FORMAT is one or more comma or blank separated specifications,\n" #~ "each being `SIDE.FIELD' or `0'. Default FORMAT outputs the join field,\n" #~ "the remaining fields from FILE1, the remaining fields from FILE2, all\n" #~ "separated by CHAR.\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "A menos que se indique -t CAR, os espacios en branco ao principio da " #~ "liña\n" #~ "separan campos e ignóranse; senón os campos sepáranse con CAR. Cada CAMPO " #~ "é\n" #~ "un número de campo que se conta dende 1. FORMATO é unha ou máis " #~ "especificacións\n" #~ "separadas por comas, cada unha do tipo \"LADO.CAMPO\" ou \"0\". O FORMATO " #~ "por\n" #~ "defecto amosa o campo de join, os campos restantes de FICHEIRO1 e os " #~ "campos\n" #~ "restantes de FICHEIRO2, todos separados por CAR.\n" #~ msgid "invalid field specifier: `%s'" #~ msgstr "especificador de campo incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "invalid field number: `%s'" #~ msgstr "número de campo incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "invalid file number in field spec: `%s'" #~ msgstr "número de ficheiro incorrecto na especificación de campos: \"%s\"" #~ msgid "invalid field number for file 1: `%s'" #~ msgstr "número de campo incorrecto para o ficheiro 1: \"%s\"" #~ msgid "invalid field number for file 2: `%s'" #~ msgstr "número de campo incorrecto para o ficheiro 2: \"%s\"" #~ msgid "too many non-option arguments" #~ msgstr "demasiados argumentos" #~ msgid "too few non-option arguments" #~ msgstr "insuficientes argumentos" #~ msgid "both files cannot be standard input" #~ msgstr "os dous ficheiros non poden ser entrada estándar" #~ msgid "Ulrich Drepper and Scott Miller" #~ msgstr "Ulrich Drepper e Scott Miller" #~ msgid "" #~ "Usage: %s [OPTION] [FILE]...\n" #~ " or: %s [OPTION] --check [FILE]\n" #~ "Print or check %s (%d-bit) checksums.\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ msgstr "" #~ "Emprego: %s [OPCIÓN] [FICHEIRO]...\n" #~ " ou: %s [OPCIÓN] --check [FICHEIRO]\n" #~ "Amosar ou comprobar sumas de comprobación %s (de %d bits).\n" #~ "Sen un FICHEIRO, ou cando o FICHEIRO é -, lese da entrada estándar.\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ " -b, --binary read files in binary mode (default on DOS/" #~ "Windows)\n" #~ " -c, --check check %s sums against given list\n" #~ " -t, --text read files in text mode (default)\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ " -b, --binary le-los ficheiros en modo binario\n" #~ " (por defecto en DOS/Windows)\n" #~ " -c, --check comproba-las sumas %s contra a lista dada\n" #~ " -t, --text le-los ficheiros en modo texto (por defecto)\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ "The following two options are useful only when verifying checksums:\n" #~ " --status don't output anything, status code shows " #~ "success\n" #~ " -w, --warn warn about improperly formated checksum lines\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "As seguintes dúas opcións son útiles só ao comproba-las sumas:\n" #~ " --status non amosar nada; o código de estado indica o " #~ "éxito\n" #~ " -w, --warn abisar das liñas mal formatadas\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "The sums are computed as described in %s. When checking, the input\n" #~ "should be a former output of this program. The default mode is to print\n" #~ "a line with checksum, a character indicating type (`*' for binary, ` ' " #~ "for\n" #~ "text), and name for each FILE.\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "As sumas calcúlanse tal como se describe en %s. Ao comprobar, a entrada\n" #~ "debería ser unha saída anterior deste programa. O modo por defecto é " #~ "amosar\n" #~ "unha liña con suma de comprobación, un carácter que indica tipo (\"*\" " #~ "para\n" #~ "binario, \" \" para texto) e o nome de cada FICHEIRO.\n" #~ msgid "%s: %lu: improperly formatted %s checksum line" #~ msgstr "%s: %lu: liña de suma de comprobación %s mal formatada" #~ msgid "%s: FAILED open or read\n" #~ msgstr "%s: apertura ou lectura FALLIDA\n" #~ msgid "FAILED" #~ msgstr "FALLA" #~ msgid "OK" #~ msgstr "OK" #~ msgid "%s: read error" #~ msgstr "%s: erro de lectura" #~ msgid "%s: no properly formatted %s checksum lines found" #~ msgstr "%s: non se atoparon liñas de suma de comprobación %s ben formatadas" #~ msgid "WARNING: %d of %d listed %s could not be read" #~ msgstr "AVISO: non se puido ler %d de %d %s listados" #~ msgid "file" #~ msgstr "ficheiro" #~ msgid "files" #~ msgstr "ficheiros" #~ msgid "WARNING: %d of %d computed %s did NOT match" #~ msgstr "AVISO: NON coincidiron %d de %d %s calculadas" #~ msgid "checksum" #~ msgstr "sumas" #~ msgid "checksums" #~ msgstr "sumas" #~ msgid "" #~ "the --binary and --text options are meaningless when verifying checksums" #~ msgstr "" #~ "as opcións --binary e --text non teñen sentido cando se comproban sumas" #~ msgid "the --string and --check options are mutually exclusive" #~ msgstr "as opcións --string e --check son mutuamente exclusivas" #~ msgid "the --status option is meaningful only when verifying checksums" #~ msgstr "a opción --status ten sentido só cando se verifican sumas" #~ msgid "the --warn option is meaningful only when verifying checksums" #~ msgstr "a opción --warn ten sentido só cando se verifican sumas" #~ msgid "no files may be specified when using --string" #~ msgstr "non se pode especificar ficheiros cando se usa --string" #~ msgid "only one argument may be specified when using --check" #~ msgstr "só se pode especificar un argumento cando se usa --check" #~ msgid "Scott Bartram and David MacKenzie" #~ msgstr "Scott Bartram e David MacKenzie" #~ msgid "" #~ "Write each FILE to standard output, with line numbers added.\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Amosar cada FICHEIRO na saída estándar, engadindo os números de liña.\n" #~ "Sen un FICHEIRO, ou cando este é -, lese da entrada estánda.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -b, --body-numbering=STYLE use STYLE for numbering body lines\n" #~ " -d, --section-delimiter=CC use CC for separating logical pages\n" #~ " -f, --footer-numbering=STYLE use STYLE for numbering footer lines\n" #~ msgstr "" #~ " -b, --body-numbering=ESTILO usa-lo ESTILO para numera-las liñas do " #~ "corpo\n" #~ " -d, --section-delimiter=CC empregar CC para separa-las páxinas " #~ "lóxicas\n" #~ " -f, --footer-numbering=ESTILO usa-lo ESTILO para numera-las liñas do " #~ "pé\n" #~ msgid "" #~ " -h, --header-numbering=STYLE use STYLE for numbering header lines\n" #~ " -i, --page-increment=NUMBER line number increment at each line\n" #~ " -l, --join-blank-lines=NUMBER group of NUMBER empty lines counted as " #~ "one\n" #~ " -n, --number-format=FORMAT insert line numbers according to " #~ "FORMAT\n" #~ " -p, --no-renumber do not reset line numbers at logical " #~ "pages\n" #~ " -s, --number-separator=STRING add STRING after (possible) line " #~ "number\n" #~ msgstr "" #~ " -h, --header-numbering=ESTILO emprega-lo ESTILO para numera-las " #~ "liñas\n" #~ " da cabeceira\n" #~ " -i, --page-increment=NÚMERO incremento do número de liña en cada " #~ "liña\n" #~ " -l, --join-blank-lines=NÚMERO contar cada grupo de NÚMERO liñas " #~ "baleiras\n" #~ " coma unha soa liña\n" #~ " -n, --number-format=FORMATO inseri-los números de liña seguindo o " #~ "FORMATO\n" #~ " -p, --no-renumber non reinicia-los números de liña con " #~ "cada\n" #~ " páxina lóxica\n" #~ " -s, --number-separator=CADEA engadi-la CADEA tras cada número de " #~ "liña\n" #~ msgid "" #~ " -v, --first-page=NUMBER first line number on each logical page\n" #~ " -w, --number-width=NUMBER use NUMBER columns for line numbers\n" #~ msgstr "" #~ " -v, --first-page=NÚMERO primeiro número de liña nas páxinas " #~ "lóxicas\n" #~ " -w, --number-width=NÚMERO empregar NÚMERO columnas nos números " #~ "de liña\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "By default, selects -v1 -i1 -l1 -sTAB -w6 -nrn -hn -bt -fn. CC are\n" #~ "two delimiter characters for separating logical pages, a missing\n" #~ "second character implies :. Type \\\\ for \\. STYLE is one of:\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "Por defecto selecciona -v1 -i1 -l1 -sTAB -w6 -nrn -hn -bt -fn. CC son\n" #~ "dous caracteres delimitadores para separar páxinas lóxicas; use non se\n" #~ "indica o segundo carácter suponse :. Escriba \\\\ para obter \\.\n" #~ "ESTILO pode ser:\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ " a number all lines\n" #~ " t number only nonempty lines\n" #~ " n number no lines\n" #~ " pREGEXP number only lines that contain a match for REGEXP\n" #~ "\n" #~ "FORMAT is one of:\n" #~ "\n" #~ " ln left justified, no leading zeros\n" #~ " rn right justified, no leading zeros\n" #~ " rz right justified, leading zeros\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ " a numerar tódalas liñas\n" #~ " t numerar só as liñas que non estean baleiras\n" #~ " n non numerar ningunha liña\n" #~ " pEXPREG numera-las liñas que encaixen na expresión regular EXPREG\n" #~ "\n" #~ "FORMATO pode ser:\n" #~ "\n" #~ " ln xustificado á esquerda, sen ceros á esquerda\n" #~ " rn xustificado á dereita, sen ceros á esquerda\n" #~ " rz xustificado á dereita, con ceros á esquerda\n" #~ "\n" #~ msgid "invalid starting line number: `%s'" #~ msgstr "número de liña inicial incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "invalid line number increment: `%s'" #~ msgstr "incremento de números de liña incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "invalid number of blank lines: `%s'" #~ msgstr "número de liñas en blanco incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "invalid line number field width: `%s'" #~ msgstr "ancho do campo do número de liña incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "" #~ "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n" #~ " or: %s --traditional [FILE] [[+]OFFSET [[+]LABEL]]\n" #~ msgstr "" #~ "Uso: %s [OPCIÓN]... [FICHEIRO]...\n" #~ " ou: %s --traditional [FICHEIRO] [[+]DESPRAZAMENTO [[+]ETIQUETA]]\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "Write an unambiguous representation, octal bytes by default,\n" #~ "of FILE to standard output. With more than one FILE argument,\n" #~ "concatenate them in the listed order to form the input.\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "Escribir na saída estándar unha representación non ambigua, con\n" #~ "bytes octais por defecto, do FICHEIRO. Con máis dun argumento de\n" #~ "FICHEIRO, concatenalos na orde listada para forma-la entrada. Sen\n" #~ "un FICHEIRO, ou se este é -, lese da entrada estándar.\n" #~ "\n" #~ msgid "All arguments to long options are mandatory for short options.\n" #~ msgstr "" #~ "Tódolos argumentos para as opcións longas son obrigatorios nas opcións " #~ "curtas.\n" #~ msgid "" #~ " -A, --address-radix=RADIX decide how file offsets are printed\n" #~ " -j, --skip-bytes=BYTES skip BYTES input bytes first\n" #~ msgstr "" #~ " -A, --address-radix=BASE indicar como se amosan os desprazamentos\n" #~ " -j, --skip-bytes=BYTES omiti-los primeiros BYTES bytes de entrada\n" #~ msgid "" #~ " -N, --read-bytes=BYTES limit dump to BYTES input bytes\n" #~ " -s, --strings[=BYTES] output strings of at least BYTES graphic " #~ "chars\n" #~ " -t, --format=TYPE select output format or formats\n" #~ " -v, --output-duplicates do not use * to mark line suppression\n" #~ " -w, --width[=BYTES] output BYTES bytes per output line\n" #~ " --traditional accept arguments in traditional form\n" #~ msgstr "" #~ " -N, --read-bytes=BYTES limita-lo envorado a BYTES bytes de " #~ "entrada\n" #~ " -s, --strings[=BYTES] usar cadeas de alomenos BYTES caracteres " #~ "gráficos\n" #~ " -t, --format=TIPO escolle-lo formato ou formatos de saída\n" #~ " -v, --output-duplicatoes non empregar * para indica-las liñas " #~ "borradas\n" #~ " -w, --width[=BYTES] amosar BYTES bytes por liña de saída\n" #~ " --traditional acepta-los argumentos en formato " #~ "tradicional\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "Traditional format specifications may be intermixed; they accumulate:\n" #~ " -a same as -t a, select named characters\n" #~ " -b same as -t oC, select octal bytes\n" #~ " -c same as -t c, select ASCII characters or backslash escapes\n" #~ " -d same as -t u2, select unsigned decimal shorts\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "As especificacións de formtao tradicionais pódense mesturar; acumúlanse:\n" #~ " -a igual que -t a, escoller caracteres nomeados\n" #~ " -b igual que -t oC, escoller bytes octais\n" #~ " -c igual que -t c, escoller caracteres ASCII ou escapados\n" #~ " -d igual que -t u2, escoller números curtos decimais sen signo\n" #~ msgid "" #~ " -f same as -t fF, select floats\n" #~ " -h same as -t x2, select hexadecimal shorts\n" #~ " -i same as -t d2, select decimal shorts\n" #~ " -l same as -t d4, select decimal longs\n" #~ " -o same as -t o2, select octal shorts\n" #~ " -x same as -t x2, select hexadecimal shorts\n" #~ msgstr "" #~ " -f igual que -t fF, escoller números en punto flotante\n" #~ " -h igual que -t x2, escoller números curtos hexadecimais\n" #~ " -i igual que -t d2, escoller números curtos decimais\n" #~ " -l igual que -t d4, escoller números longos decimais\n" #~ " -o igual que -t o2, escoller números curtos octais\n" #~ " -x igual que -t x2, escoller números curtos hexadecimais\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "For older syntax (second call format), OFFSET means -j OFFSET. LABEL\n" #~ "is the pseudo-address at first byte printed, incremented when dump is\n" #~ "progressing. For OFFSET and LABEL, a 0x or 0X prefix indicates\n" #~ "hexadecimal, suffixes may be . for octal and b for multiply by 512.\n" #~ "\n" #~ "TYPE is made up of one or more of these specifications:\n" #~ "\n" #~ " a named character\n" #~ " c ASCII character or backslash escape\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "Para a sintaxe antiga (segundo formato de chamada), DESPRAZAMENTO " #~ "significa\n" #~ "-j DESPRAZAMENTO. ETIQUETA é o pseudo-enderezo do primeiro byte " #~ "imprimido,\n" #~ "que se incrementa segundo o envorcado progresa. Para o DESPRAZAMENTO e a\n" #~ "ETIQUETA, un prefixo 0x ou 0X indica hexadecimal; os sufixos poden ser .\n" #~ "para octal e b para multiplicar por 512.\n" #~ "\n" #~ "TIPO componse de unha ou máis destas especificacións:\n" #~ "\n" #~ " a carácter con nome\n" #~ " c carácter ASCII ou escapado\n" #~ msgid "" #~ " d[SIZE] signed decimal, SIZE bytes per integer\n" #~ " f[SIZE] floating point, SIZE bytes per integer\n" #~ " o[SIZE] octal, SIZE bytes per integer\n" #~ " u[SIZE] unsigned decimal, SIZE bytes per integer\n" #~ " x[SIZE] hexadecimal, SIZE bytes per integer\n" #~ msgstr "" #~ " d[TAMAÑO] decimal con signo, TAMAÑO bytes por enteiro\n" #~ " f[TAMAÑO] punto flotante, TAMAÑO bytes por enteiro\n" #~ " o[TAMAÑO] octal, TAMAÑO bytes por enteiro\n" #~ " u[TAMAÑO] decimal sen signo, TAMAÑO bytes por enteiro\n" #~ " x[TAMAÑO] hexadecimal, TAMAÑO bytes por enteiro\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "SIZE is a number. For TYPE in doux, SIZE may also be C for\n" #~ "sizeof(char), S for sizeof(short), I for sizeof(int) or L for\n" #~ "sizeof(long). If TYPE is f, SIZE may also be F for sizeof(float), D\n" #~ "for sizeof(double) or L for sizeof(long double).\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "TAMAÑO é un número. Para cada TIPO de doux, TAMAÑO tamén pode ser C\n" #~ "para sizeof(char), S para sizeof(short), I para sizeof(int) ou L para\n" #~ "sizeof(long). Se TIPO é f, TAMAÑO tamén pode ser F para sizeof(float),\n" #~ "D para sizeof(double) ou L para sizeof(long double).\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "RADIX is d for decimal, o for octal, x for hexadecimal or n for none.\n" #~ "BYTES is hexadecimal with 0x or 0X prefix, it is multiplied by 512\n" #~ "with b suffix, by 1024 with k and by 1048576 with m. Adding a z suffix " #~ "to\n" #~ "any type adds a display of printable characters to the end of each line\n" #~ "of output. " #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "BASE é d para decimal, o para octal, x para hexadecimao ou n para " #~ "ningunha.\n" #~ "BYTES é hexadecimal cun prefixo 0x ou 0X; multiplícase por 512 cun " #~ "sufixo\n" #~ "b, por 1024 con k e por 1048576 con m. Ao engadir un sufixo z a calquera\n" #~ "tipo engádese unha mostra de caracteres imprimibles á final de cada liña\n" #~ "de saída. " #~ msgid "" #~ "--string without a number implies 3. --width without a number\n" #~ "implies 32. By default, od uses -A o -t d2 -w 16.\n" #~ msgstr "" #~ "--string sen un número implica 3. --width sen un número implica 32.\n" #~ "Por defecto, od emprega -A o -t d2 -w 16.\n" #~ msgid "invalid type string `%s'" #~ msgstr "cadea de tipo incorrecta \"%s\"" #~ msgid "" #~ "invalid type string `%s';\n" #~ "this system doesn't provide a %lu-byte integral type" #~ msgstr "" #~ "cadea de tipo incorrecta \"%s\";\n" #~ "este sistema non proporciona un tipo integral de %lu bytes" #~ msgid "" #~ "invalid type string `%s';\n" #~ "this system doesn't provide a %lu-byte floating point type" #~ msgstr "" #~ "cadea de tipo incorrecta \"%s\";\n" #~ "este sistema non proporciona un tipo de punto flotante de %lu bytes" #~ msgid "invalid character `%c' in type string `%s'" #~ msgstr "carácter \"%c\" incorrecto na cadea de tipo \"%s\"" #~ msgid "cannot skip past end of combined input" #~ msgstr "non se pode saltar máis aló do final da entrada combinada" #~ msgid "old-style offset" #~ msgstr "desprazamento ao estilo antigo" #~ msgid "" #~ "invalid output address radix `%c'; it must be one character from [doxn]" #~ msgstr "" #~ "base de direccións de saída \"%c\" incorrecta; debe ser un carácter de " #~ "[doxn]" #~ msgid "skip argument" #~ msgstr "argumento de salto" #~ msgid "limit argument" #~ msgstr "argumento de límite" #~ msgid "minimum string length" #~ msgstr "lonxitude mínima da cadea" #~ msgid "%s is too large" #~ msgstr "%s é grande de máis" #~ msgid "width specification" #~ msgstr "especificación do ancho" #~ msgid "no type may be specified when dumping strings" #~ msgstr "non se pode especificar un tipo ao volcar cadeas" #~ msgid "invalid second operand in compatibility mode `%s'" #~ msgstr "segundo operando no modo de compatibilidade \"%s\" incorrecto" #~ msgid "in compatibility mode, the last two arguments must be offsets" #~ msgstr "" #~ "no modo de compatibilidade, os últimos 2 argumentos deben ser " #~ "desprazamentos" #~ msgid "compatibility mode supports at most three arguments" #~ msgstr "o modo de compatibilidade soporta 3 argumentos como moito" #~ msgid "warning: invalid width %lu; using %d instead" #~ msgstr "aviso: ancho %lu incorrecto; usando %d na súa vez" #~ msgid "%d: fmt=\"%s\" width=%d\n" #~ msgstr "%d: fmt=\"%s\" ancho=%d\n" #~ msgid "David M. Ihnat and David MacKenzie" #~ msgstr "David M. Ihnat e David MacKenzi" #~ msgid "standard input is closed" #~ msgstr "a entrada estándar está pechada" #~ msgid "" #~ "Write lines consisting of the sequentially corresponding lines from\n" #~ "each FILE, separated by TABs, to standard output.\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Escribi-las liñas que consisten nas liñas correspondentes secuenciamente " #~ "de\n" #~ "cada FICHEIRO, separadas por tabulacións, na saída estándar.\n" #~ "Sen un FICHEIRO, ou cando o FICHEIRO é -, lese da entrada estándar.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -d, --delimiters=LIST reuse characters from LIST instead of TABs\n" #~ " -s, --serial paste one file at a time instead of in " #~ "parallel\n" #~ msgstr "" #~ " -d, --delimiters=LISTA utilizar carácters da LISTA no canto de " #~ "tabulacións\n" #~ " -s, --serial pegar un ficheiro de cada vez no canto de en " #~ "paralelo\n" #~ msgid "Pete TerMaat and Roland Huebner" #~ msgstr "Pete TerMaat e Roland Huebner" #~ msgid "`--pages' invalid range of page numbers: `%s'" #~ msgstr "\"--pages\" rango de números de páxina incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "`--pages' invalid starting page number: `%s'" #~ msgstr "\"--pages\" número de páxina inicial incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "`--pages' invalid ending page number: `%s'" #~ msgstr "\"--pages\" número de páxina final incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "`--pages' starting page number is larger than ending page number" #~ msgstr "" #~ "\"--pages\" o número de páxina inicial é maior có número de páxina final" #~ msgid "`--pages=FIRST_PAGE[:LAST_PAGE]' missing argument" #~ msgstr "\"--pages=PRIMEIRA_PÁXINA[:ÚLTIMA_PÁXINA]\" falta un argumento" #~ msgid "`--columns=COLUMN' invalid number of columns: `%s'" #~ msgstr "\"--columns=COLUMNA\" número de columnas incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "`-l PAGE_LENGTH' invalid number of lines: `%s'" #~ msgstr "\"-l LONXITUDE\" número de liñas incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "`-N NUMBER' invalid starting line number: `%s'" #~ msgstr "\"-N NÚMERO\" número de liña inicial incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "`-o MARGIN' invalid line offset: `%s'" #~ msgstr "\"-o MARXE\" desprazamento de liña incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "`-w PAGE_WIDTH' invalid number of characters: `%s'" #~ msgstr "\"-w ANCHO_PAXINA\" número de caracteres incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "`-W PAGE_WIDTH' invalid number of characters: `%s'" #~ msgstr "\"-W ANCHO_PAXINA\" número de caracteres incorrecto: \"%s\"" #~ msgid "%b %e %H:%M %Y" #~ msgstr "%e %b %Y %H:%M" #~ msgid "Cannot specify number of columns when printing in parallel." #~ msgstr "" #~ "Non se pode especifica-lo número de columnas ao imprimir en paralelo." #~ msgid "Cannot specify both printing across and printing in parallel." #~ msgstr "Non se pode especifica-la impresión a través e en paralelo á vez." #~ msgid "`-%c' extra characters or invalid number in the argument: `%s'" #~ msgstr "\"-%c\" caracteres extra ou número non válido no argumento: \"%s\"" #~ msgid "page width too narrow" #~ msgstr "páxina demasiado estreita" #~ msgid "starting page number larger than total number of pages: `%d'" #~ msgstr "" #~ "o número de páxina inicial é maior có número total de páxinas: \"%d\"" #~ msgid "Page %d" #~ msgstr "Páxina %d" #~ msgid "" #~ "Paginate or columnate FILE(s) for printing.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Paxinar ou encolumna-lo(s) FICHEIRO(s) para imprimir.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " +FIRST_PAGE[:LAST_PAGE], --pages=FIRST_PAGE[:LAST_PAGE]\n" #~ " begin [stop] printing with page FIRST_[LAST_]PAGE\n" #~ " -COLUMN, --columns=COLUMN\n" #~ " produce COLUMN-column output and print columns down,\n" #~ " unless -a is used. Balance number of lines in the\n" #~ " columns on each page.\n" #~ msgstr "" #~ " +PRIMEIRA[:DERRADEIRA], --pages=PRIMEIRA[:DERRADEIRA]\n" #~ " comezar [parar] a impresión na páxina PRIMEIRA " #~ "[DERRADEIRA]\n" #~ " -COLUMNA, --columns=COLUMNA\n" #~ " producir unha saída en varias COLUMNAS, e imprimi-" #~ "las\n" #~ " columnas, agás se se emprega -a. Balancea-lo número " #~ "de\n" #~ " liñas nas columnas de cada páxina.\n" #~ msgid "" #~ " -a, --across print columns across rather than down, used together\n" #~ " with -COLUMN\n" #~ " -c, --show-control-chars\n" #~ " use hat notation (^G) and octal backslash notation\n" #~ " -d, --double-space\n" #~ " double space the output\n" #~ msgstr "" #~ " -a, --across separar en filas horizontais no canto de en columnas\n" #~ " verticais; emprégase con -COLUMNA\n" #~ " -c, --show-control-chars\n" #~ " emprega-la notación do circunflexo (^G) e da barra " #~ "octal\n" #~ " -d, --double-space\n" #~ " amosa-la saída a doble espacio\n" #~ msgid "" #~ " -D, --date-format=FORMAT\n" #~ " use FORMAT for the header date\n" #~ " -e[CHAR[WIDTH]], --expand-tabs[=CHAR[WIDTH]]\n" #~ " expand input CHARs (TABs) to tab WIDTH (8)\n" #~ " -F, -f, --form-feed\n" #~ " use form feeds instead of newlines to separate pages\n" #~ " (by a 3-line page header with -F or a 5-line header\n" #~ " and trailer without -F)\n" #~ msgstr "" #~ " -D, --date-format=FORMATO\n" #~ " emprega-lo FORMATO para a data da cabeceira\n" #~ " -e[CAR[ANCHO]], --expand-tabs[=CAR[ANCHO]]\n" #~ " expandi-los CARacteres de entrada (tabulacións) ao\n" #~ " ANCHO de tabulación (8)\n" #~ " -F, -f, --form-feed\n" #~ " empregar saltos de páxina no canto de saltos de liña " #~ "para\n" #~ " separa-las páxinas (cunha cabeceira de páxina de " #~ "tres\n" #~ " liñas con -F ou unha cabeceira e pé de 5 liñas sen -" #~ "F)\n" #~ msgid "" #~ " -h HEADER, --header=HEADER\n" #~ " use a centered HEADER instead of filename in page " #~ "header,\n" #~ " -h \"\" prints a blank line, don't use -h\"\"\n" #~ " -i[CHAR[WIDTH]], --output-tabs[=CHAR[WIDTH]]\n" #~ " replace spaces with CHARs (TABs) to tab WIDTH (8)\n" #~ " -J, --join-lines merge full lines, turns off -W line truncation, no " #~ "column\n" #~ " alignment, --sep-string[=STRING] sets separators\n" #~ msgstr "" #~ " -h CABECEIRA, --header=CABECEIRA\n" #~ " empregar unha CABECEIRA centrada no canto do nome do\n" #~ " ficheiro na cabeceira da páxina. -h \"\" amosa unha " #~ "liña\n" #~ " e branco; non empregue -h\"\"\n" #~ " -i[CAR[ANCHO]], -output-tabs[=CAR[ANCHO]]\n" #~ " cambia-los CARacteres (tabulacións) por espacios ata " #~ "o\n" #~ " ANCHO das tabulacións (8)\n" #~ " -J, --join-lines mesturar liñas completas; desactiva o truncamento de " #~ "liñas\n" #~ " de -W, sen aliñamento de columnas, --sep-string" #~ "[=CADEA\n" #~ " estabrece os separadores\n" #~ msgid "" #~ " -l PAGE_LENGTH, --length=PAGE_LENGTH\n" #~ " set the page length to PAGE_LENGTH (66) lines\n" #~ " (default number of lines of text 56, and with -F 63)\n" #~ " -m, --merge print all files in parallel, one in each column,\n" #~ " truncate lines, but join lines of full length with -" #~ "J\n" #~ msgstr "" #~ " -l LONXITUDE, --length=LONXITUDE\n" #~ " estabrece-la lonxitude das páxinas a LONXITUDE (66) " #~ "liñas\n" #~ " (o número de liñas de texto por defecto é 56, e con -" #~ "F 63)\n" #~ " -m, --merge amosar tódolos ficheiros en paralelo, un en cada " #~ "columna,\n" #~ " trunca-las liñas, pero uni-las liñas de lonxitude\n" #~ " completa con -J\n" #~ msgid "" #~ " -n[SEP[DIGITS]], --number-lines[=SEP[DIGITS]]\n" #~ " number lines, use DIGITS (5) digits, then SEP (TAB),\n" #~ " default counting starts with 1st line of input file\n" #~ " -N NUMBER, --first-line-number=NUMBER\n" #~ " start counting with NUMBER at 1st line of first\n" #~ " page printed (see +FIRST_PAGE)\n" #~ msgstr "" #~ " -n[SEP[CIFRAS]], --number-lines[=SEP[CIFRAS]]\n" #~ " numera-las liñas, empregando CIFRAS (5) cifras, e " #~ "despois\n" #~ " un SEParador (tabulación); a conta comeza por defecto " #~ "na\n" #~ " primeira liña do ficheiro de entrada\n" #~ " -N NÚMERO, --first-line-number=NÚMERO\n" #~ " comezar a contar no NÚMERO na primeira liña da " #~ "primeira\n" #~ " páxina imprimida (vexa +PRIMEIRA)\n" #~ msgid "" #~ " -o MARGIN, --indent=MARGIN\n" #~ " offset each line with MARGIN (zero) spaces, do not\n" #~ " affect -w or -W, MARGIN will be added to PAGE_WIDTH\n" #~ " -r, --no-file-warnings\n" #~ " omit warning when a file cannot be opened\n" #~ msgstr "" #~ " -o MARXE, --indent=MARXE\n" #~ " desprazar cada liña con MARXE (cero) espacios; non " #~ "ten\n" #~ " efecto sobre -w ou -W, MARXE hase engadir a ANCHO\n" #~ " -r, --no-file-warnings\n" #~ " omiti-lo aviso cando non se pode abrir un ficheiro\n" #~ msgid "" #~ " -s[CHAR],--separator[=CHAR]\n" #~ " separate columns by a single character, default for " #~ "CHAR\n" #~ " is the character without -w and 'no char' with -" #~ "w\n" #~ " -s[CHAR] turns off line truncation of all 3 column\n" #~ " options (-COLUMN|-a -COLUMN|-m) except -w is set\n" #~ msgstr "" #~ " -s[CAR], --separator[=CAR]\n" #~ " separa-las columnas cun só carácter; o valor por " #~ "defecto\n" #~ " de CAR é a tabulación sen -w e \"ningún\" con -w\n" #~ " -s[CAR] desactiva o truncamento das liñas en tódalas\n" #~ " opcións de tres columnas (-COLUMNA|-a -COLUMNA|-m) " #~ "agás\n" #~ " se -w está estabrecido\n" #~ msgid " -SSTRING, --sep-string[=STRING]\n" #~ msgstr " -SCADEA, --sep-string[=CADEA]\n" #~ msgid "" #~ " separate columns by STRING,\n" #~ " without -S: Default separator with -J and " #~ "\n" #~ " otherwise (same as -S\" \"), no effect on column " #~ "options\n" #~ " -t, --omit-header omit page headers and trailers\n" #~ msgstr "" #~ " separa-las columnas coa CADEA,\n" #~ " sen -S: Separador por defecto (tabulación) con -J e\n" #~ " noutro caso (igual que -S\" \"), sen efecto " #~ "nas\n" #~ " opcións de columnas\n" #~ " -t, --omit-header omiti-las cabeceiras e pés de páxina\n" #~ msgid "" #~ " -T, --omit-pagination\n" #~ " omit page headers and trailers, eliminate any " #~ "pagination\n" #~ " by form feeds set in input files\n" #~ " -v, --show-nonprinting\n" #~ " use octal backslash notation\n" #~ " -w PAGE_WIDTH, --width=PAGE_WIDTH\n" #~ " set page width to PAGE_WIDTH (72) characters for\n" #~ " multiple text-column output only, -s[char] turns off " #~ "(72)\n" #~ msgstr "" #~ " -T, --omit-pagination\n" #~ " omiti-las cabeceiras e pés de páxina, e elimina-las\n" #~ " paxinacións estabrecidas mediante saltos de páxina " #~ "nos\n" #~ " ficheiros de entrada\n" #~ " -v, --show-nonprinting\n" #~ " emprega-la notación de barra octal\n" #~ " -w, ANCHO, --width=ANCHO\n" #~ " estabrece-lo ancho da páxina a ANCHO (72) caracteres " #~ "só\n" #~ " para o formato de saída de varias solumnas de texto,\n" #~ " -s[car] desactívao (72)\n" #~ msgid "" #~ " -W PAGE_WIDTH, --page-width=PAGE_WIDTH\n" #~ " set page width to PAGE_WIDTH (72) characters always,\n" #~ " truncate lines, except -J option is set, no " #~ "interference\n" #~ " with -S or -s\n" #~ msgstr "" #~ " -W ANCHO, --page-width=ANCHO\n" #~ " estabrecer sempre o ancho da páxina a ANCHO (72)\n" #~ " caracteres, trunca-las liñas, agás cando a opción -J " #~ "estea\n" #~ " estabrecida; non interfire con -S ou -s\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "-T implied by -l nn when nn <= 10 or <= 3 with -F. With no FILE, or when\n" #~ "FILE is -, read standard input.\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "-T vai incluído en -l nn cando nn <= 10 ou <= 3 con -F. Sen un FICHEIRO, " #~ "ou\n" #~ "cando o FICHEIRO é -, lese da entrada estándar.\n" #~ msgid "%s (for regexp `%s')" #~ msgstr "%s (para a expresión regular \"%s\")" #~ msgid "" #~ "Usage: %s [OPTION]... [INPUT]... (without -G)\n" #~ " or: %s -G [OPTION]... [INPUT [OUTPUT]]\n" #~ msgstr "" #~ "Uso: %s [OPCIÓN]... [ENTRADA]... (sen -G)\n" #~ " ou: %s -G [OPCIÓN] [ENTRADA [SAÍDA]]\n" #~ msgid "" #~ "Output a permuted index, including context, of the words in the input " #~ "files.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Amosar un índice permutado, incluíndo o contexto, das palabras dos " #~ "ficheiros de entrada.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -A, --auto-reference output automatically generated " #~ "references\n" #~ " -C, --copyright display Copyright and copying " #~ "conditions\n" #~ " -G, --traditional behave more like System V `ptx'\n" #~ " -F, --flag-truncation=STRING use STRING for flagging line " #~ "truncations\n" #~ msgstr "" #~ " -A, --auto-reference amosa-las referencias xeradas " #~ "automaticamente\n" #~ " -C, --copyright amosa-lo Copyright e as condicións de " #~ "copia\n" #~ " -G, --traditional funcionar coma o \"ptx\" de System V\n" #~ " -F, --flag-truncation=CADEA emprega-la CADEA para marca-las liñas " #~ "truncadas\n" #~ msgid "" #~ " -M, --macro-name=STRING macro name to use instead of `xx'\n" #~ " -O, --format=roff generate output as roff directives\n" #~ " -R, --right-side-refs put references at right, not counted in -" #~ "w\n" #~ " -S, --sentence-regexp=REGEXP for end of lines or end of sentences\n" #~ " -T, --format=tex generate output as TeX directives\n" #~ msgstr "" #~ " -M, --macro-name=CADEA nome de macro a empregar no canto de \"xx" #~ "\"\n" #~ " -O, --format=roff xera-la saída coma directivas roff\n" #~ " -R, --right-side-refs pór referencias á dereita, sen contalas " #~ "en -w\n" #~ " -S, --sentence-regexp=EXPREG para a fin de liña ou fin de oración\n" #~ " -T, --format=tex xera-la saída coma directivas TeX\n" #~ msgid "" #~ " -W, --word-regexp=REGEXP use REGEXP to match each keyword\n" #~ " -b, --break-file=FILE word break characters in this FILE\n" #~ " -f, --ignore-case fold lower case to upper case for " #~ "sorting\n" #~ " -g, --gap-size=NUMBER gap size in columns between output " #~ "fields\n" #~ " -i, --ignore-file=FILE read ignore word list from FILE\n" #~ " -o, --only-file=FILE read only word list from this FILE\n" #~ msgstr "" #~ " -W, --word-regexp=EXPREG emprega-la EXPREG para compara-las " #~ "claves\n" #~ " -b, --break-file=FICHEIRO caracteres que parten palabras neste " #~ "FICHEIRO\n" #~ " -f, --ignore-case converte-las minúsculas a maiúsculas\n" #~ " para ordear\n" #~ " -g, --gap-size=NÚMERO tamaño do oco entre campos de saída\n" #~ " -i, --ignore-file=FICHEIRO le-la lista de palabras ignoradas do " #~ "FICHEIRO\n" #~ " -o, --only-file=FICHEIRO le-la lista de palabras únicas do " #~ "FICHEIRO\n" #~ msgid "" #~ " -r, --references first field of each line is a reference\n" #~ " -t, --typeset-mode - not implemented -\n" #~ " -w, --width=NUMBER output width in columns, reference " #~ "excluded\n" #~ msgstr "" #~ " -r, --references o primeiro campo de cada liña é unha\n" #~ " referencia\n" #~ " -t, --typeset-mode - sen implementar -\n" #~ " -w, --width=NÚMERO ancho da saída, excluíndo referencias\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "With no FILE or if FILE is -, read Standard Input. `-F /' by default.\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "Sen un FICHEIRO, ou se o FICHEIRO é -, lese da entrada estándar.\n" #~ "\"-F /\" por defecto.\n" #~ msgid "" #~ "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" #~ "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" #~ "the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n" #~ "any later version.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Este programa é software libre; pode redistribuílo e/ou modificalo baixo\n" #~ "os termos da Licencia Pública Xeral de GNU tal como a publicou a Free\n" #~ "Software Foundation; xa ben a versión 2 ou (á súa elección) calquera\n" #~ "versión posterior.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" #~ "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" #~ "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n" #~ "GNU General Public License for more details.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Este programa distribúese coa intención de que sexa útil, pero\n" #~ "sen NINGUNHA GARANTÍA; nin sequera a garantía implícita de\n" #~ "COMERCIABILIDADE ou VALIDEZA PARA UN FIN PARTICULAR. Vexa a Licencia\n" #~ "Pública Xeral de GNU para máis detalles.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" #~ "along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n" #~ "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" #~ msgstr "" #~ "Debería ter recibido unha copia da Licencia Pública Xeral con este\n" #~ "programa; se non, escriba á Free Software Foundation, Inc.,\n" #~ "59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, EE.UU.\n" #~ msgid "Mike Haertel and Paul Eggert" #~ msgstr "Mike Haertel e Paul Eggert" #~ msgid "" #~ "Write sorted concatenation of all FILE(s) to standard output.\n" #~ "\n" #~ "Ordering options:\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Escribi-la concatenación ordeada de tódolos FICHEIRO(s) na saída " #~ "estándar.\n" #~ "\n" #~ "Opcións de ordeamento:\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -b, --ignore-leading-blanks ignore leading blanks\n" #~ " -d, --dictionary-order consider only blanks and alphanumeric " #~ "characters\n" #~ " -f, --ignore-case fold lower case to upper case characters\n" #~ msgstr "" #~ " -b, --ignore-leading-blanks ignora-los espacios en branco iniciais\n" #~ " -d, --dictionary-order considerar só espacios e caracteres " #~ "alfanuméricos\n" #~ " -f, --ignore-case ignora-las maiúsculas e minúsculas\n" #~ msgid "" #~ " -g, --general-numeric-sort compare according to general numerical " #~ "value\n" #~ " -i, --ignore-nonprinting consider only printable characters\n" #~ " -M, --month-sort compare (unknown) < `JAN' < ... < `DEC'\n" #~ " -n, --numeric-sort compare according to string numerical " #~ "value\n" #~ " -r, --reverse reverse the result of comparisons\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ " -g, --general-numeric-sort comparar de acordo ao valor numérico xeral\n" #~ " -i, --ignore-nonprinting considerar só os caracteres imprimibles\n" #~ " -M, --month-sort comparar (descoñecido) < \"XAN\" < ... < " #~ "\"DEC\"\n" #~ " -n, --numeric-sort comarar de acordo ao valor numérico da " #~ "cadea\n" #~ " -r, --reverse inverti-lo resultado das comparacións\n" #~ msgid "" #~ "Other options:\n" #~ "\n" #~ " -c, --check check whether input is sorted; do not sort\n" #~ " -k, --key=POS1[,POS2] start a key at POS1, end it at POS 2 (origin " #~ "1)\n" #~ " -m, --merge merge already sorted files; do not sort\n" #~ " -o, --output=FILE write result to FILE instead of standard " #~ "output\n" #~ " -s, --stable stabilize sort by disabling last-resort " #~ "comparison\n" #~ " -S, --buffer-size=SIZE use SIZE for main memory buffer\n" #~ msgstr "" #~ "Outras opcións:\n" #~ "\n" #~ " -c, --check comprobar se a entrada está ordeada e non " #~ "ordear\n" #~ " -k, --key=POS1[,POS2] comezo da clave en POS1 e remate en POS2\n" #~ " -m, --merge mesturar ficheiros xa ordeados e non ordear\n" #~ " -o, --output=FICHEIRO grava-lo resultado no FICHEIRO\n" #~ " -s, --stable estabiliza-la ordeación eliminando a " #~ "comparación\n" #~ " de derradeiro recurso\n" #~ " -S, --buffer-size=TAMAÑO empregar un buffer de memoria deste TAMAÑO\n" #~ msgid "" #~ " -t, --field-separator=SEP use SEP instead of non- to whitespace " #~ "transition\n" #~ " -T, --temporary-directory=DIR use DIR for temporaries, not $TMPDIR or %" #~ "s\n" #~ " multiple options specify multiple " #~ "directories\n" #~ " -u, --unique with -c: check for strict ordering\n" #~ " otherwise: output only the first of an " #~ "equal run\n" #~ msgstr "" #~ " -t, --field-separator=SEP emprega-lo SEParador no canto de espacios en " #~ "branco\n" #~ " -T, --temporary-directory=DIR emprega-lo DIRectorio para ficheiros " #~ "temporais,\n" #~ " non $TMPDIR ou %s\n" #~ " -u, --unique con -c: comprobar se a ordeación é estricta\n" #~ " noutro caso: amosar só o primeiro dun " #~ "grupo\n" #~ " de elementos iguais\n" #~ msgid " -z, --zero-terminated end lines with 0 byte, not newline\n" #~ msgstr "" #~ " -z, --zero-terminated remata-las liñas cun byte 0, non un\n" #~ " salto de liña\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "POS is F[.C][OPTS], where F is the field number and C the character " #~ "position\n" #~ "in the field. OPTS is one or more single-letter ordering options, which\n" #~ "override global ordering options for that key. If no key is given, use " #~ "the\n" #~ "entire line as the key.\n" #~ "\n" #~ "SIZE may be followed by the following multiplicative suffixes:\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "POS é F[.C][OPCS], onde F é o número do campo e C a posición do carácter\n" #~ "no campo. OPCS está composto de unha ou varias opcións de ordenación " #~ "dunha\n" #~ "soa letra, que desactivan as opcións globais desa clave. Se non se dá " #~ "unha\n" #~ "clave, úsase toda a liña coma a clave.\n" #~ "\n" #~ "TAMAÑO pode estar seguido polos seguintes sufixos multiplicativos:\n" #~ msgid "" #~ "% 1% of memory, b 1, K 1024 (default), and so on for M, G, T, P, E, Z, " #~ "Y.\n" #~ "\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ "\n" #~ "*** WARNING ***\n" #~ "The locale specified by the environment affects sort order.\n" #~ "Set LC_ALL=C to get the traditional sort order that uses\n" #~ "native byte values.\n" #~ msgstr "" #~ "% 1% de memoria, b 1, K 1024 (por defecto), e así para M, G, T, P, E, Z e " #~ "Y.\n" #~ "\n" #~ "Sen un FICHEIRO ou cando o FICHEIRO é -, lese da entrada estándar.\n" #~ "\n" #~ "*** AVISO ***\n" #~ "O locale especificado nas variables de ambiente afecta á orde.\n" #~ "Estabreza LC_ALL=C para obte-la orde tradicional que emprega\n" #~ "valores de byte nativos.\n" #~ msgid "cannot create temporary file" #~ msgstr "non se pode crea-lo ficheiro temporal" #~ msgid "open failed" #~ msgstr "a apertura fallou" #~ msgid "close failed" #~ msgstr "o peche fallou" #~ msgid "write failed" #~ msgstr "erro de escritura" #~ msgid "sort size" #~ msgstr "tamaño de ordeación" #~ msgid "stat failed" #~ msgstr "a obtención de datos do ficheiro fallou" #~ msgid "read failed" #~ msgstr "erro de lectura" #~ msgid "%s: %s:%s: disorder: " #~ msgstr "%s: %s:%s: desorde: " #~ msgid "standard error" #~ msgstr "erro estándar" #~ msgid "%s: invalid field specification `%s'" #~ msgstr "%s: especificación de campo incorrecta \"%s\"" #~ msgid "%s: count `%.*s' too large" #~ msgstr "%s: conta \"%.*s\" grande de máis" #~ msgid "%s: invalid count at start of `%s'" #~ msgstr "%s: conta non válida ao principio de \"%s\"" #~ msgid "invalid number after `-'" #~ msgstr "número non válido despois de \"-\"" #~ msgid "invalid number after `.'" #~ msgstr "número non válido despois de \".\"" #~ msgid "stray character in field spec" #~ msgstr "carácter de sobras na especificación do campo" #~ msgid "invalid number at field start" #~ msgstr "número non válido ao comezo do campo" #~ msgid "field number is zero" #~ msgstr "o número do campo é cero" #~ msgid "character offset is zero" #~ msgstr "o desprazamento do carácter é cero" #~ msgid "invalid number after `,'" #~ msgstr "número non válido despois de \",\"" #~ msgid "multi-character tab `%s'" #~ msgstr "tabulación multi-carácter \"%s\"" #~ msgid "extra operand `%s' not allowed with -c" #~ msgstr "operando \"%s\" extra non admitido despois de -c" #~ msgid "Usage: %s [OPTION] [INPUT [PREFIX]]\n" #~ msgstr "Uso: %s [OPCIÓN] [ENTRADA [PREFIXO]]\n" #~ msgid "" #~ "Output fixed-size pieces of INPUT to PREFIXaa, PREFIXab, ...; default\n" #~ "PREFIX is `x'. With no INPUT, or when INPUT is -, read standard input.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Gravar anacos de ENTRADA de tamaño fixo en PREFIXOaa, PREFIXOab, ...; o " #~ "PREFIXO\n" #~ "por defecto é \"x\". Sen ENTRADA, ou se a ENTRADA é -, lese da entrada " #~ "estándar.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -a, --suffix-length=N use suffixes of length N (default %d)\n" #~ " -b, --bytes=SIZE put SIZE bytes per output file\n" #~ " -C, --line-bytes=SIZE put at most SIZE bytes of lines per output " #~ "file\n" #~ " -l, --lines=NUMBER put NUMBER lines per output file\n" #~ msgstr "" #~ " -a, --suffix-length=N empregar sufixos de lonxitude N (%d por " #~ "defecto)\n" #~ " -b, --byte=TAMAÑO pór TAMAÑO bytes en cada ficheiro de saída\n" #~ " -C, --line-bytes=TAMAÑO pór como moito TAMAÑO bytes de liñas por " #~ "ficheiro\n" #~ " de saída\n" #~ " -l, --lines=NÚMERO pór NÚMERO liñas por ficheiro de saída\n" #~ msgid "" #~ " --verbose print a diagnostic to standard error just\n" #~ " before each output file is opened\n" #~ msgstr "" #~ " --verbose amosar un diagnóstico no erro estándar antes " #~ "de\n" #~ " abrir cada ficheiro de saída\n" #~ msgid "Output file suffixes exhausted" #~ msgstr "Esgotáronse os sufixos de ficheiros de saída" #~ msgid "creating file `%s'\n" #~ msgstr "creando ficheiro \"%s\"\n" #~ msgid "%s: invalid suffix length" #~ msgstr "%s: lonxitude do sufixo non válida" #~ msgid "cannot split in more than one way" #~ msgstr "non se pode partir en máis dun xeito" #~ msgid "%s: invalid number of bytes" #~ msgstr "%s: número de bytes incorrecto" #~ msgid "%s: invalid number of lines" #~ msgstr "%s: número de liñas incorrecto" #~ msgid "`-%d' option is obsolete; use `-l %d'" #~ msgstr "a opción \"-%d\" é obsoleta; empregue \"-l %d\"" #~ msgid "invalid number" #~ msgstr "número incorrecto" #~ msgid "too many arguments" #~ msgstr "demasiados argumentos" #~ msgid "Kayvan Aghaiepour and David MacKenzie" #~ msgstr "Kayvan Aghaiepour e David MacKenzie" #~ msgid "" #~ "Print checksum and block counts for each FILE.\n" #~ "\n" #~ " -r defeat -s, use BSD sum algorithm, use 1K blocks\n" #~ " -s, --sysv use System V sum algorithm, use 512 bytes blocks\n" #~ msgstr "" #~ "Imprimi-la suma de comprobación e o número de bloques de cada FICHEIRO.\n" #~ "\n" #~ " -r non usar -s, usa-lo algoritmo de suma de BSD e bloques " #~ "de 1k\n" #~ " -s, --sysv usa-lo algoritmo de suma System V, usar bloques de 512 " #~ "bytes\n" #~ msgid " --help display this help and exit\n" #~ msgstr " --help amosar esta axuda e saír\n" #~ msgid " --version output version information and exit\n" #~ msgstr " --version amosar información da versión e saír\n" #~ msgid "Jay Lepreau and David MacKenzie" #~ msgstr "Jay Lepreau e David MacKenzie" #~ msgid "" #~ "Write each FILE to standard output, last line first.\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Amosar cada FICHEIRO na saída estándar, coa derradeira liña de primeira.\n" #~ "Sen un FICHEIRO, ou cando o FICHEIRO é -, lese da entrada estándar.\n" #~ msgid "" #~ " -b, --before attach the separator before instead of after\n" #~ " -r, --regex interpret the separator as a regular " #~ "expression\n" #~ " -s, --separator=STRING use STRING as the separator instead of " #~ "newline\n" #~ msgstr "" #~ " -b, --before incluí-lo separador antes e non despois\n" #~ " -r, --regex interpreta-lo separador como unha expresión " #~ "regular\n" #~ " -s, --separator=CADEA usa-la CADEA coma separador na vez de salto de " #~ "liña\n" #~ msgid "stdin: read error" #~ msgstr "stdin: erro de lectura" #~ msgid "separator cannot be empty" #~ msgstr "o separador non pode estar baleiro" #~ msgid "" #~ "Print the last %d lines of each FILE to standard output.\n" #~ "With more than one FILE, precede each with a header giving the file " #~ "name.\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Amosa-las derradeiras %d liñas de cada FICHEIRO na saída estándar.\n" #~ "Con máis dun FICHEIRO, antecédese cada un cunha cabeceira que dá o nome " #~ "do\n" #~ "ficheiro. Sen un FICHEIRO, ou cando o FICHEIRO é -, lese da entrada " #~ "estándar.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " --retry keep trying to open a file even if it is\n" #~ " inaccessible when tail starts or if it " #~ "becomes\n" #~ " inaccessible later -- useful only with -f\n" #~ " -c, --bytes=N output the last N bytes\n" #~ msgstr "" #~ " --retry seguir tentando abrir un ficheiro incluso se " #~ "é\n" #~ " inaccesible cando tail comeza ou se se volve\n" #~ " inaccesible despois -- útil só con -f\n" #~ " -c, --bytes=N amosa-los derradeiros N bytes\n" #~ msgid "" #~ " -f, --follow[={name|descriptor}]\n" #~ " output appended data as the file grows;\n" #~ " -f, --follow, and --follow=descriptor are\n" #~ " equivalent\n" #~ " -F same as --follow=name --retry\n" #~ msgstr "" #~ " -f, --follow[={name|descriptor}]\n" #~ " amosa-los datos engadidos segundo o ficheiro " #~ "medre;\n" #~ " -f, --follow e --follow=descriptor son " #~ "equivalentes\n" #~ " -F igual que --follow=name --retry\n" #~ msgid "" #~ " -n, --lines=N output the last N lines, instead of the last %" #~ "d\n" #~ " --max-unchanged-stats=N\n" #~ " with --follow=name, reopen a FILE which has " #~ "not\n" #~ " changed size after N (default %d) iterations\n" #~ " to see if it has been unlinked or renamed\n" #~ " (this is the usual case of rotated log files)\n" #~ msgstr "" #~ " -n, --lines=N amosa-las derradeiras N liñas, no canto de %d\n" #~ " --max-unchanged-stats=N\n" #~ " con --follow-name, reabrir un FICHEIRO que " #~ "non\n" #~ " cambiou o tamaño despois de N (%d por " #~ "defecto)\n" #~ " iteracións para ver se se borrou ou renomeou\n" #~ " (é o caso normal de ficheiros de rexistro " #~ "rotados)\n" #~ msgid "" #~ " --pid=PID with -f, terminate after process ID, PID dies\n" #~ " -q, --quiet, --silent never output headers giving file names\n" #~ " -s, --sleep-interval=S with -f, each iteration lasts approximately S\n" #~ " (default 1) seconds\n" #~ " -v, --verbose always output headers giving file names\n" #~ msgstr "" #~ " --pid=PID con -f, rematar trala morte do proceso co PID\n" #~ " -q, --quiet, --silent non amosa-las cabeceiras cos nomes de " #~ "ficheiro\n" #~ " -s, --sleep-interval=S con -f, cada iteración dura S (1) segundos\n" #~ " -v, --verbose amosar sempre as cabeceiras cos nomes de " #~ "ficheiro\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "If the first character of N (the number of bytes or lines) is a `+',\n" #~ "print beginning with the Nth item from the start of each file, " #~ "otherwise,\n" #~ "print the last N items in the file. N may have a multiplier suffix:\n" #~ "b for 512, k for 1024, m for 1048576 (1 Meg).\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "Se o primeiro carácter de N (o número de bytes ou liñas) é un \"+\", " #~ "comézase\n" #~ "a amosar no N-ésimo elemento dende o principio de cada ficheiro; noutro " #~ "caso,\n" #~ "amos-los N derradeiros elementos do ficheiro. N pode ter un sufixo\n" #~ "multiplicativo: b para 512, k para 1024, m para 1048576 (1 Mega).\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ "With --follow (-f), tail defaults to following the file descriptor, " #~ "which\n" #~ "means that even if a tail'ed file is renamed, tail will continue to " #~ "track\n" #~ "its end. " #~ msgstr "" #~ "Con --follow (-f), tail segue por defecto o descriptor de ficheiro, o " #~ "que\n" #~ "significa que incluso se se renomea un ficheiro ao que se lle fai tail, " #~ "tail\n" #~ "ha continuar seguindo a súa fin. " #~ msgid "" #~ "This default behavior is not desirable when you really want to\n" #~ "track the actual name of the file, not the file descriptor (e.g., log\n" #~ "rotation). Use --follow=name in that case. That causes tail to track " #~ "the\n" #~ "named file by reopening it periodically to see if it has been removed " #~ "and\n" #~ "recreated by some other program.\n" #~ msgstr "" #~ "Este comportamento por defecto non é desexable cando quere\n" #~ "segui-lo nome do ficheiro, non o descriptor do ficheiro (por exemplo,\n" #~ "rotación de rexistros). Empregue --follow=name neste caso. Isto fai que " #~ "tail\n" #~ "siga o ficheiro nomeado reabríndoo periodicamente para ver se outro " #~ "programa\n" #~ "o eliminou e volveu crear.\n" #~ msgid "closing %s (fd=%d)" #~ msgstr "pechando %s (fd=%d)" #~ msgid "%s: cannot seek to offset %s%s" #~ msgstr "%s: non se pode desprazar á posición %s%s" #~ msgid "%s: cannot seek to relative offset %s%s" #~ msgstr "%s: non se pode desprazar á posición relativa %s%s" #~ msgid "%s: cannot seek to end-relative offset %s%s" #~ msgstr "%s: non se pode desprazar á posición relativa á final %s%s" #~ msgid "`%s' has become inaccessible" #~ msgstr "\"%s\" volveuse inaccesible" #~ msgid "" #~ "`%s' has been replaced with an untailable file; giving up on this name" #~ msgstr "" #~ "\"%s\" foi remprazado cun ficheiro do que non se pode amosa-la fin; " #~ "abandonando este ficheiro" #~ msgid "`%s' has become accessible" #~ msgstr "\"%s\" volveuse accesible" #~ msgid "`%s' has appeared; following end of new file" #~ msgstr "\"%s\" apareceu; buscando a fin do novo ficheiro" #~ msgid "`%s' has been replaced; following end of new file" #~ msgstr "\"%s\" foi remprazado; buscando a fin do ficheiro novo" #~ msgid "%s: file truncated" #~ msgstr "%s: ficheiro truncado" #~ msgid "no files remaining" #~ msgstr "non quedan ficheiros" #~ msgid "%s: cannot follow end of this type of file; giving up on this name" #~ msgstr "" #~ "%s: non se pode segui-la fin deste tipo de ficheiro; abandoando este nome" #~ msgid "%c: invalid suffix character in obsolescent option" #~ msgstr "%c: carácter sufixo incorrecto nunha opción obsoleta" #~ msgid "" #~ "too many arguments; When using tail's obsolescent option syntax (%s)\n" #~ "there may be no more than one file argument. Use the equivalent -n or -" #~ "c\n" #~ "option instead." #~ msgstr "" #~ "demasiados argumentos; cando se usa a sintaxe obsoleta de tail (%s) non " #~ "pode\n" #~ "haber máis dun argumento de ficheiro. Empregue as opcións equivalentes -n " #~ "ou\n" #~ "-c na súa vez." #~ msgid "" #~ "Warning: it is not portable to use two or more file arguments with\n" #~ "tail's obsolescent option syntax (%s). Use the equivalent -n or -c\n" #~ "option instead." #~ msgstr "" #~ "Aviso: non é portable o uso de dous ou máis argumentos de ficheiro coa\n" #~ "sintaxe obsoleta de tail (%s). Empregue as opcións equivalentes -n ou -c\n" #~ "na súa vez." #~ msgid "`%s' option is obsolete; use `%s-%c %.*s'" #~ msgstr "a opción \"%s\" é obsoleta; empregue \"%s-%c %.*s\"" #~ msgid "%s: is so large that it is not representable" #~ msgstr "%s: é tan grande que non é representable" #~ msgid "%s is larger than the maximum file size on this system" #~ msgstr "%s é maior có tamaño máximo dos ficheiros neste sistema" #~ msgid "%s: invalid maximum number of unchanged stats between opens" #~ msgstr "%s: número máximo de datos non cambiados entre aperturas incorrecto" #~ msgid "%s: invalid maximum number of consecutive size changes" #~ msgstr "%s: número máximo de cambios de tamaño consecutivos incorrecto" #~ msgid "%s: invalid PID" #~ msgstr "%s: PID incorrecto" #~ msgid "%s: invalid number of seconds" #~ msgstr "%s: número de segundos incorrecto" #~ msgid "warning: --retry is useful only when following by name" #~ msgstr "aviso: --retry é útil só cando vai seguido por name" #~ msgid "warning: PID ignored; --pid=PID is useful only when following" #~ msgstr "aviso: PID ignorado; --pid=PID é útil só cando segue" #~ msgid "warning: --pid=PID is not supported on this system" #~ msgstr "aviso: --pid=PID non é soportado neste sistema" #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... SET1 [SET2]\n" #~ msgstr "Uso: %s [OPCIÓN]... CONXUNTO1 [CONXUNTO2]\n" #~ msgid "" #~ "Translate, squeeze, and/or delete characters from standard input,\n" #~ "writing to standard output.\n" #~ "\n" #~ " -c, --complement first complement SET1\n" #~ " -d, --delete delete characters in SET1, do not translate\n" #~ " -s, --squeeze-repeats replace each input sequence of a repeated " #~ "character\n" #~ " that is listed in SET1 with a single " #~ "occurrence\n" #~ " of that character\n" #~ " -t, --truncate-set1 first truncate SET1 to length of SET2\n" #~ msgstr "" #~ "Traducir, comprimir, e/ou borrar caracteres da entrada estándar,\n" #~ "escribindo na saída estándar.\n" #~ "\n" #~ " -c, --complement complementar antes o CONXUNTO1\n" #~ " -d, --delete borra-los caracteres do CONXUNTO1, non " #~ "traducilos\n" #~ " -s, --squeeze-repeats cambiar cada secuencia de caracteres repetidos\n" #~ " listados no CONXUNTO1 por unha soa aparición\n" #~ " dese carácter\n" #~ " -t, --truncate-set1 truncar antes o CONXUNTO1 á lonxitude do " #~ "CONXUNTO2\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "SETs are specified as strings of characters. Most represent themselves.\n" #~ "Interpreted sequences are:\n" #~ "\n" #~ " \\NNN character with octal value NNN (1 to 3 octal digits)\n" #~ " \\\\ backslash\n" #~ " \\a audible BEL\n" #~ " \\b backspace\n" #~ " \\f form feed\n" #~ " \\n new line\n" #~ " \\r return\n" #~ " \\t horizontal tab\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "Os CONXuntos especifícanse coma cadeas de caracteres. A maioría " #~ "represéntanse\n" #~ "a si mesmos. As secuencias interpretadas son:\n" #~ "\n" #~ " \\NNN carácter co valor octal NNN (1 a 3 díxitos octais)\n" #~ " \\\\ barra invertida\n" #~ " \\a campá audible\n" #~ " \\b retroceso dun carácter\n" #~ " \\f salto de páxina\n" #~ " \\n salto de liña\n" #~ " \\r retorno de carro\n" #~ " \\t tabulación horizontal\n" #~ msgid "" #~ " \\v vertical tab\n" #~ " CHAR1-CHAR2 all characters from CHAR1 to CHAR2 in ascending order\n" #~ " [CHAR*] in SET2, copies of CHAR until length of SET1\n" #~ " [CHAR*REPEAT] REPEAT copies of CHAR, REPEAT octal if starting with 0\n" #~ " [:alnum:] all letters and digits\n" #~ " [:alpha:] all letters\n" #~ " [:blank:] all horizontal whitespace\n" #~ " [:cntrl:] all control characters\n" #~ " [:digit:] all digits\n" #~ msgstr "" #~ " \\v tabulación vertical\n" #~ " CAR1-CAR2 tódolos caracteres entre CAR1 e CAR2 en orde " #~ "ascendente\n" #~ " [CAR*] en CONX2, copias do CARácter ata a lonxitude de CONX1\n" #~ " [CAR*REPET] REPETir copias do CARácter, REPET é octal se comeza por " #~ "0\n" #~ " [:alnum:] tódalas letras e díxitos\n" #~ " [:alpha:] tódalas letras\n" #~ " [:blank:] tódolos espacios en branco horizontais\n" #~ " [:cntrl:] tódolos caracteres de control\n" #~ " [:digit:] tódolos díxitos\n" #~ msgid "" #~ " [:graph:] all printable characters, not including space\n" #~ " [:lower:] all lower case letters\n" #~ " [:print:] all printable characters, including space\n" #~ " [:punct:] all punctuation characters\n" #~ " [:space:] all horizontal or vertical whitespace\n" #~ " [:upper:] all upper case letters\n" #~ " [:xdigit:] all hexadecimal digits\n" #~ " [=CHAR=] all characters which are equivalent to CHAR\n" #~ msgstr "" #~ " [:graph:] tódolos caracteres imprimibles, sen incluí-los " #~ "espacios\n" #~ " [:lower:] tódalas letras minúsculas\n" #~ " [:print:] tódolos caracteres imprimibles, incluíndo os espacios\n" #~ " [:punct:] tódolos caracteres de puntuación\n" #~ " [:space:] tódolos espacios en branco horizontais e verticais\n" #~ " [:upper:] tódalas letras maiúsculas\n" #~ " [:xdigit:] tódolos díxitos hexadecimais\n" #~ " [=CAR=] tódolos caracteres equivalentes a CAR\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "Translation occurs if -d is not given and both SET1 and SET2 appear.\n" #~ "-t may be used only when translating. SET2 is extended to length of\n" #~ "SET1 by repeating its last character as necessary. " #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "A traducción ocorre se non se dá -d e CONX1 e CONX2 aparecen. -t pódese\n" #~ "empregar só ao traducir. CONX2 esténdese ata a lonxitude de CONX1 " #~ "repetindo\n" #~ "o seu derradeiro carácter tanto como sexa necesario. " #~ msgid "" #~ "Excess characters\n" #~ "of SET2 are ignored. Only [:lower:] and [:upper:] are guaranteed to\n" #~ "expand in ascending order; used in SET2 while translating, they may\n" #~ "only be used in pairs to specify case conversion. " #~ msgstr "" #~ "Os caracteres sobrantes\n" #~ "de CONX1 ignóranse. Só se garante que [:lower:] e [:upper:] se expanden " #~ "en\n" #~ "orde ascendente; empregado en CONX2 ao traducir, só se poden empregar en\n" #~ "parellas para especifica-la conversión de maiúsculas a minúsculas e\n" #~ "viceversa. " #~ msgid "" #~ "-s uses SET1 if not\n" #~ "translating nor deleting; else squeezing uses SET2 and occurs after\n" #~ "translation or deletion.\n" #~ msgstr "" #~ " -s emprega CONX1 se non está traducindo ou borrando; noutro caso\n" #~ "ao encoller emprégase CONX2 e ocorre trala traducción ou borrado.\n" #~ msgid "" #~ "warning: the ambiguous octal escape \\%c%c%c is being\n" #~ "\tinterpreted as the 2-byte sequence \\0%c%c, `%c'" #~ msgstr "" #~ "aviso: a secuencia de escape octal ambigua \\%c%c%c é\n" #~ "\tinterpretada coma a secuencia de 2 bytes \\0%c%c, \"%c\"" #~ msgid "invalid backslash escape at end of string" #~ msgstr "secuencia de escape incorrecta na fin da cadea" #~ msgid "invalid backslash escape `\\%c'" #~ msgstr "secuencia de escape \"\\%c\" incorrecta" #~ msgid "range-endpoints of `%s-%s' are in reverse collating sequence order" #~ msgstr "os estremos do rango \"%s-%s\" están en orde inversa" #~ msgid "invalid repeat count `%s' in [c*n] construct" #~ msgstr "número de repeticións \"%s\" incorrecto na construcción [c*n]" #~ msgid "missing character class name `[::]'" #~ msgstr "falta o nome da clase de caracteres \"[::]\"" #~ msgid "missing equivalence class character `[==]'" #~ msgstr "falta o carácter da clase de equivalencias \"[==]\"" #~ msgid "invalid character class `%s'" #~ msgstr "clase de caracteres \"%s\" incorrecta" #~ msgid "%s: equivalence class operand must be a single character" #~ msgstr "%s: o operando de clases de equivalencia debe ser un só carácter" #~ msgid "the [c*] repeat construct may not appear in string1" #~ msgstr "a construcción de repetición [c*] non pode aparecer na cadea1" #~ msgid "only one [c*] repeat construct may appear in string2" #~ msgstr "só pode aparecer una construcción de repetición [c*] na cadea2" #~ msgid "[=c=] expressions may not appear in string2 when translating" #~ msgstr "as expresións [=c=] non poden aparecer na cadea2 ao traducir" #~ msgid "when not truncating set1, string2 must be non-empty" #~ msgstr "cando non se trunca o conxunto1, a cadea2 non debe estar baleira" #~ msgid "" #~ "when translating with complemented character classes,\n" #~ "string2 must map all characters in the domain to one" #~ msgstr "" #~ "cando se traduce con clases de caracteres complementarias,\n" #~ "a cadea2 debe facer corresponder tódolos caracteres do dominio nun só" #~ msgid "" #~ "when translating, the only character classes that may appear in\n" #~ "string2 are `upper' and `lower'" #~ msgstr "" #~ "cando se traduce, as únicas clases de caracteres que poden aparecer\n" #~ "na cadea2 son \"upper\" e \"lower\"" #~ msgid "the [c*] construct may appear in string2 only when translating" #~ msgstr "a construcción [c*] pode aparecer na cadea2 só cando se traduce" #~ msgid "two strings must be given when translating" #~ msgstr "deben proporcionarse dúas cadeas para traducir" #~ msgid "two strings must be given when both deleting and squeezing repeats" #~ msgstr "" #~ "deben proporcionarse dúas cadeas para borrar e comprimir repeticións" #~ msgid "only one string may be given when deleting without squeezing repeats" #~ msgstr "" #~ "debe proporcionarse só unha cadea para borrar sen comprimir repeticións" #~ msgid "at least one string must be given when squeezing repeats" #~ msgstr "debe proporcionarse alomenos unha cadea para comprimir repeticións" #~ msgid "misaligned [:upper:] and/or [:lower:] construct" #~ msgstr "construcción [:upper:] e/ou [:lower:] mal aliñada" #~ msgid "" #~ "invalid identity mapping; when translating, any [:lower:] or [:upper:]\n" #~ "construct in string1 must be aligned with a corresponding construct\n" #~ "([:upper:] or [:lower:], respectively) in string2" #~ msgstr "" #~ "correspondencia de identidades incorrecta; ao traducir, toda " #~ "construcción\n" #~ "[:lower:] ou [:upper:] da cadea1 debe aliñarse cunha construcción que\n" #~ "corresponda ([:upper:] ou [:lower:], respectivamente) na cadea2" #~ msgid "" #~ "Usage: %s [OPTION] [FILE]\n" #~ "Write totally ordered list consistent with the partial ordering in FILE.\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Uso: %s [OPCIÓN] [FICHEIRO]\n" #~ "Escribir unha lista totalmente ordeada consistente coa ordeación parcial\n" #~ "do FICHEIRO. Se non se indica un FICHEIRO, ou cando o FICHEIRO é -, lese\n" #~ "da entrada estándar.\n" #~ msgid "%s: input contains a loop:" #~ msgstr "%s: a entrada contén un lazo:" #~ msgid "only one argument may be specified" #~ msgstr "só se pode especificar un argumento" #~ msgid "" #~ "Convert spaces in each FILE to tabs, writing to standard output.\n" #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Converte-los espacios de cada FICHEIRO a tabulacións, gravando na saída\n" #~ "estándar. Sen un FICHEIRO ou cando o FICHEIRO é -, lese da entrada " #~ "estándar.\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -a, --all convert all whitespace, instead of initial " #~ "whitespace\n" #~ " -t, --tabs=NUMBER have tabs NUMBER characters apart instead of 8\n" #~ " -t, --tabs=LIST use comma separated list of explicit tab positions\n" #~ msgstr "" #~ " -a, --all converter tódolos espacios, no canto de só os " #~ "iniciais\n" #~ " -t, --tabs=NÚMERO tabulacións de NÚMERO caracteres no canto de 8\n" #~ " -t, --tabs=LISTA empregar unha lista de posicións separadas por " #~ "comas\n" #~ msgid "`-LIST' option is obsolete; use `--first-only -t LIST'" #~ msgstr "a opción \"-LISTA\" é obsoleta; empregue \"--first-only -t LISTA\"" #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [INPUT [OUTPUT]]\n" #~ msgstr "Uso: %s [OPCIÓN]... [ENTRADA [SAÍDA]]\n" #~ msgid "" #~ "Discard all but one of successive identical lines from INPUT (or\n" #~ "standard input), writing to OUTPUT (or standard output).\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Descartar tódalas liñas idénticas da ENTRADA (ou entrada estándar) agás " #~ "unha,\n" #~ "gravando na SAÍDA (ou saída estándar).\n" #~ "\n" #~ msgid "" #~ " -c, --count prefix lines by the number of occurrences\n" #~ " -d, --repeated only print duplicate lines\n" #~ msgstr "" #~ " -c, --count preceder cada liña co número de aparicións\n" #~ " -d, --repeated amosar só as liñas duplicadas\n" #~ msgid "" #~ " -D, --all-repeated[=delimit-method] print all duplicate lines\n" #~ " delimit-method={none(default),prepend,separate}\n" #~ " Delimiting is done with blank lines.\n" #~ " -f, --skip-fields=N avoid comparing the first N fields\n" #~ " -i, --ignore-case ignore differences in case when comparing\n" #~ " -s, --skip-chars=N avoid comparing the first N characters\n" #~ " -u, --unique only print unique lines\n" #~ msgstr "" #~ " -D, --all-repeated[=método] amosar tódalas liñas duplicadas\n" #~ " método={none(por defecto),prepend,separate}\n" #~ " (ningún, anteceder, separar)\n" #~ " A delimitación faise con liñas en branco.\n" #~ " -f, --skip-fields=N evitar compara-los primeiros N campos\n" #~ " -i, --ignore-case ignora-las diferencias entre maiúsculas-" #~ "minúsculas\n" #~ " ao comparar\n" #~ " -s, --skip­chars=N evitar compara-los primeiros N caracteres\n" #~ " -u, --unique amosar só as liñas únicas\n" #~ msgid " -w, --check-chars=N compare no more than N characters in lines\n" #~ msgstr "" #~ " -w, --check-chars=N non comparar máis de N caracteres en cada liña\n" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "A field is a run of whitespace, then non-whitespace characters.\n" #~ "Fields are skipped before chars.\n" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "Un campo é un grupo de espacios seguidos de varios caracteres.\n" #~ "Os campos omítense antes dos caracteres.\n" #~ msgid "error reading %s" #~ msgstr "erro lendo %s" #~ msgid "error writing %s" #~ msgstr "erro escribindo %s" #~ msgid "extra operand `%s'" #~ msgstr "operando \"%s\" extra" #~ msgid "invalid number of fields to skip" #~ msgstr "número de campos a omitir non válido" #~ msgid "invalid number of bytes to skip" #~ msgstr "número de bytes a omitir non válido" #~ msgid "invalid number of bytes to compare" #~ msgstr "número de bytes a comparar non válido" #~ msgid "`-%lu' option is obsolete; use `-f %lu'" #~ msgstr "a opción \"-%lu\" é obsoleta; empregue \"-f %lu\"" #~ msgid "printing all duplicated lines and repeat counts is meaningless" #~ msgstr "" #~ "amosar tódalas liñas duplicadas e a conta de repeticións non ten sentido" #~ msgid "Paul Rubin and David MacKenzie" #~ msgstr "Paul Rubin e David MacKenzie" #~ msgid "" #~ "Print byte, word, and newline counts for each FILE, and a total line if\n" #~ "more than one FILE is specified. With no FILE, or when FILE is -,\n" #~ "read standard input.\n" #~ " -c, --bytes print the byte counts\n" #~ " -m, --chars print the character counts\n" #~ " -l, --lines print the newline counts\n" #~ msgstr "" #~ "Escribi-lo número de bytes, palabras e liñas de cada FICHEIRO, e unha " #~ "liña\n" #~ "cos totais se se indica máis dun FICHEIRO. Se non se indica un FICHEIRO, " #~ "ou\n" #~ "se o FICHEIRO é -, lese da entrada estándar.\n" #~ " -c, --bytes escribi-lo número de bytes\n" #~ " -m, --chars escribi-lo número de caracteres\n" #~ " -l, --lines escribi-lo número de saltos de liña\n" #~ msgid "" #~ " -L, --max-line-length print the length of the longest line\n" #~ " -w, --words print the word counts\n" #~ msgstr "" #~ " -L, --max-line-length escribi-la lonxitude da liña máis longa\n" #~ " -w, --words escribi-lo número de palabras\n" #~ msgid "total" #~ msgstr "total" #~ msgid "cannot chmod %s" #~ msgstr "non se poden cambia-los permisos de `%s'" #~ msgid "virtual memory exhausted" #~ msgstr "memoria virtual esgotada" #~ msgid "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc." #~ msgstr "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc." #~ msgid "Memory exhausted" #~ msgstr "Memoria esgotada" #~ msgid "" #~ "Print CRC checksum and byte counts of each FILE.\n" #~ "\n" #~ " --help display this help and exit\n" #~ " --version output version information and exit\n" #~ msgstr "" #~ "Visualiza-la conta de comprobación CRC e o número de bytes de cada " #~ "FICHEIRO.\n" #~ "\n" #~ " --help amosar esta axuda e saír\n" #~ " --version amosar información sobre a versión e saír\n" #~ msgid "" #~ "Output pieces of FILE separated by PATTERN(s) to files `xx01', " #~ "`xx02', ...,\n" #~ "and output byte counts of each piece to standard output.\n" #~ "\n" #~ " -b, --suffix-format=FORMAT use sprintf FORMAT instead of %%d\n" #~ " -f, --prefix=PREFIX use PREFIX instead of `xx'\n" #~ " -k, --keep-files do not remove output files on errors\n" #~ " -n, --digits=DIGITS use specified number of digits instead of 2\n" #~ " -s, --quiet, --silent do not print counts of output file sizes\n" #~ " -z, --elide-empty-files remove empty output files\n" #~ " --help display this help and exit\n" #~ " --version output version information and exit\n" #~ "\n" #~ "Read standard input if FILE is -. Each PATTERN may be:\n" #~ "\n" #~ " INTEGER copy up to but not including specified line number\n" #~ " /REGEXP/[OFFSET] copy up to but not including a matching line\n" #~ " %%REGEXP%%[OFFSET] skip to, but not including a matching line\n" #~ " {INTEGER} repeat the previous pattern specified number of " #~ "times\n" #~ " {*} repeat the previous pattern as many times as " #~ "possible\n" #~ "\n" #~ "A line OFFSET is a required `+' or `-' followed by a positive integer.\n" #~ msgstr "" #~ "Extraer anacos de FICHEIRO separados por PATRÓN(s) aos ficheiros `xx01',\n" #~ "`xx02', ..., e escribi-lo tamaño de cada anaco na saída estándar.\n" #~ "\n" #~ " -b, --suffix-format=FORMATO usa-lo FORMATO de sprintf na vez de %%d\n" #~ " -f, --prefix=PREFIXO usa-lo PREFIXO na vez de `xx'\n" #~ " -k, --keep-files non borra-los ficheiros de saida se hai " #~ "erros\n" #~ " -n, --digits=DIXITOS usa-lo número de díxitos indicado na vez de " #~ "2\n" #~ " -s, --quiet, --silent non visualiza-lo tamaño dos ficheiros de " #~ "said