# Galician translation of kcmbackground. # Copyright (C) 2000 Anxo Forxán. # Anxo Forxán , 2000. # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: kcmbackground\n" "POT-Creation-Date: 2002-04-11 02:23+0200\n" "PO-Revision-Date: 2000-09-27 12:00+0200\n" "Last-Translator: Anxo Forxán Language-Team: " "Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: backgnd.cpp:137 msgid "Desktop" msgstr "Escritorio" #: backgnd.cpp:146 #, fuzzy msgid "&Common background" msgstr "Fondo &Común" #: backgnd.cpp:149 msgid "" "Choose the desktop whose background you want to modify. If you want the same " "background settings to be applied to all desktops, check the \"Common " "Background\" option, and this list will be disabled." msgstr "" "Elixa o escritorio do que quere modificar o fondo. Se quere que as mesmas " "propiedades de fondo sexan aplicadas a todos os escritorios, marque a opción " "\"Fondo Común\", e esta lista será desactivada." #: backgnd.cpp:153 msgid "" "Check this option if you want to have the same background settings for all " "desktops. If this option is not checked, the background settings can be " "customized for each desktop." msgstr "" "Marque esta opción se quere as mesmas propiedades de fondo para todos os " "escritorios. Si esta opción non está marcada, as propiedades do fondo poden " "ser configuradas para cada escritorio." #: backgnd.cpp:167 msgid "" "In this monitor, you can preview how your settings will look like on a \"real" "\" desktop." msgstr "" #: backgnd.cpp:175 msgid "&Background" msgstr "&Fondo" #: backgnd.cpp:180 bgdialogs.cpp:680 msgid "&Mode:" msgstr "&Modo:" #: backgnd.cpp:193 msgid "" "You can select the manner in which the background is painted. The choices " "are:
 • Flat: Use a solid color (\"Color 1\").
 • " "
 • Pattern: Use a two-color pattern. Click \"Setup\" to choose the " "pattern.
 • Gradients: Blend two colors using a predefined " "gradient (horizontal, vertical, etc.).
 • Program: Use an " "application which paints the background, for example, with a day/night map " "of the world that is refreshed periodically. Click \"Setup\" to select and " "configure the program.
" msgstr "" "Pódese elixir o xeito no que se pintará o fondo. As opcións son: " "
 • Monocromo: Usar unha cor sólida (\"Cor 1\").
 • " "
 • Patrón: Usar dous patróns de cor. Prema \"Configurar\" para " "elixir o patrón.
 • Gradientes: Mesturar dúas cores usando " "un gradiente predefinido (horizontal, vertical, etc.).
 • Programa:" " Usar unha aplicación para pintar o fondo, por exemplo, con un mapa día/" "noite do mundo que se actualice periodicamente. Prema \"Configurar\" para " "seleccionar e configurar o programa.
" #: backgnd.cpp:204 msgid "Color &1:" msgstr "Cor &1:" #: backgnd.cpp:212 msgid "Click to choose a color." msgstr "Prema para elixir unha cor." #: backgnd.cpp:214 msgid "Color &2:" msgstr "Cor &2:" #: backgnd.cpp:222 msgid "" "Click to choose a second color. If the background mode does not require a " "second color, this button is disabled." msgstr "" "Prema para elixir unha segunda cor. Se o modo de fondo non require unha " "segunda cor, este botón estará dessactivado." #: backgnd.cpp:225 #, fuzzy msgid "&Setup..." msgstr "&Configurar" #: backgnd.cpp:228 msgid "" "If the background mode you selected has additional options to configure, " "click here." msgstr "" "Se o modo de fondo que seleccionou ten opcións adicionais para configurar," "prema aquí." #: backgnd.cpp:233 msgid "&Wallpaper" msgstr "&Póster" #: backgnd.cpp:242 #, fuzzy msgid "" "If you check this option, you can choose a set of graphic files to be used " "as wallpaper, one at a time, for an interval ranging from 1 minute to 4 " "hours. You can also choose to have the graphics selected at random or in the " "order you specified them." msgstr "" "Se marca esta opción, pode elixir un conxunto de ficheiros de gráficos para " "usalos como póster, un de cada vez, durante un intervalo entre 5 minutos e " "catro horas. Pódese elixir poñer estos gráficos aleatoriamente ou na orde " "que especifique." #: backgnd.cpp:249 #, fuzzy msgid "&No wallpaper" msgstr "Sen Póster" #: backgnd.cpp:250 #, fuzzy msgid "&Single wallpaper" msgstr "Seleccionar Póster" #: backgnd.cpp:251 #, fuzzy msgid "&Multiple wallpapers" msgstr "&Póster" #: backgnd.cpp:253 msgid "M&ode:" msgstr "M&odo:" #: backgnd.cpp:260 #, fuzzy msgid "" "You can have a wallpaper (based on a graphic) on top of your background. You " "can choose one of the following methods for displaying the wallpaper: " "
 • Centered: Center the graphic on the desktop.
 • " "
 • Tiled: Tile the graphic beginning at the top left of the " "desktop, so the background is totally covered up.
 • Center Tiled:" " Center the graphic on the desktop, and then tile around it so that the " "background is totally covered up.
 • Centered Maxpect: " "Magnify the graphic without distorting it until it fills either the width or " "height of the desktop, and then center it on the desktop.
 • " "
 • Scaled: Magnify the graphic, distorting it if necessary, until " "the entire desktop is covered.
 • Centered Auto Fit: If the " "wallpaper fits the desktop, this mode works like Centered. If the wallpaper " "is larger than the desktop, it's scalled down to fit while keeping the " "aspect ratio.
" msgstr "" "Pódese ter un póster (baseado nun gráfico) por riba do seu fondo. Pódese " "elixir un dos seguintes métodos para visualizar o póster: " "
 • Centrado: Centra o gráfico no escritorio.
 • " "
 • Mosaico: Pon o gráfico en mosaico empezando pola parte superior " "esquerda do escritorio de tal xeito que o fondo queda totalmente cuberto.
 • Mosaico centrado: Centra o gráfico no escritorio con " "mosaico arredor del e así o fondo queda totalmente cuberto.
 • " "
 • Centrado Maximizado: Agranda o gráfico sen distorsionalo ata " "encher o alto ou o ancho do escritorio e despois centrao no escritorio.
 • " "
 • Escalado:Agranda o gráfico, distorsionándoo se é necesario, ata " "cubrir todo o fondo." #: backgnd.cpp:278 msgid "&Wallpaper:" msgstr "&Póster:" #: backgnd.cpp:287 msgid "Click to choose the graphic you want to use as wallpaper." msgstr "Prema para elixir o gráfico que quere usar como póster." #: backgnd.cpp:290 bgdialogs.cpp:562 #, fuzzy msgid "&Browse..." msgstr "Na&vegar" #: backgnd.cpp:293 msgid "" "If the graphic you want is not in a standard directory, you can still find " "it by clicking here." msgstr "" "Si o gráfico que quere non está nun directorio estándar, pode atopalo " "premendo aquí." #: backgnd.cpp:296 #, fuzzy msgid "S&etup Multiple..." msgstr "Con&figurar" #: backgnd.cpp:300 msgid "" "Click here to select graphics to be used for wallpaper, and to configure " "other options." msgstr "" "Prema aquí para seleccionar os gráficos que serán usados como póster e para " "configurar outras opcións." #: backgnd.cpp:305 msgid "&Advanced" msgstr "&Avanzado" #: backgnd.cpp:311 msgid "B&lending:" msgstr "Mes&turar:" #: backgnd.cpp:320 #, fuzzy msgid "" "If you have selected to use wallpaper, you can choose various methods of " "blending the background colors and patterns with the wallpaper. The default " "option, \"No Blending\", means that the wallpaper simply obscures the " "background below." msgstr "" "Se seleccionou un póster, pode elixir varios métodos para mesturar as cores " "de fondo e os patróns co póster. A opción por defecto, \"Non mesturar\", " "quere dicir que o póster simplemente escurece o fondo que fica debaixo." #: backgnd.cpp:327 msgid "B&alance:" msgstr "B&alance:" #: backgnd.cpp:335 msgid "" "You can use this slider to control the degree of blending. You can " "experiment by moving the slider and looking at the effects in the preview " "image above." msgstr "" "Pódese usar este control deslizante para controlar o grao de mestura. Pódese " "experimentar movendo o control e vendo os efectos na previsualización de " "enriba." #: backgnd.cpp:338 msgid "&Reverse" msgstr "&Inverter" #: backgnd.cpp:343 msgid "" "For some types of blending, you can reverse the background and wallpaper " "layers by checking this option." msgstr "" "Para algúns tipos de mestura, pode trocar as capas do fondo e do póster " "marcando esta opción." #: backgnd.cpp:346 #, fuzzy msgid "&Limit pixmap cache" msgstr "&Limitar o Caché de mapa de pixels" #: backgnd.cpp:347 #, fuzzy msgid "" "Checking this box limits the amount of memory that KDE will use to save " "pixmap (raster graphics). It is advisable to do this, especially if you do " "not have a lot of memory." msgstr "" "Marcando esta opción, limítase a cantidade de memoria que o KDE usará " "paragardar o mapa de pixels. Esto é útil especialmente se non se ten moita " "memoria dispoñible." #: backgnd.cpp:352 #, fuzzy msgid "Cache &size:" msgstr "T&amaño do caché" #: backgnd.cpp:357 #, fuzzy msgid " KB" msgstr " Kb" #: backgnd.cpp:362 msgid "" "In this box you can enter how much memory KDE should use for caching pixmaps " "for faster access." msgstr "" "Neste cadro pode indicar a cantidade de memoria que o KDE usará para a caché " "do mapa de pixels para un acceso máis rápido" #: backgnd.cpp:395 msgid "" "_: Simple Color\n" "Flat" msgstr "Monocromo" #: backgnd.cpp:396 bgdialogs.cpp:363 msgid "Pattern" msgstr "Patrón" #: backgnd.cpp:397 msgid "Background Program" msgstr "Programa de Fondo" #: backgnd.cpp:398 msgid "Horizontal Gradient" msgstr "Gradiente Horizontal" #: backgnd.cpp:399 msgid "Vertical Gradient" msgstr "Gradiente Vertical" #: backgnd.cpp:400 msgid "Pyramid Gradient" msgstr "Gradiente de Pirámide" #: backgnd.cpp:401 msgid "Pipecross Gradient" msgstr "Gradiente Cruzado" #: backgnd.cpp:402 msgid "Elliptic Gradient" msgstr "Gradiente Elíptico" #: backgnd.cpp:405 msgid "No Blending" msgstr "Non mesturar" #: backgnd.cpp:406 msgid "Horizontal Blending" msgstr "Mestura Horizontal" #: backgnd.cpp:407 msgid "Vertical Blending" msgstr "Mestura Vertical" #: backgnd.cpp:408 msgid "Pyramid Blending" msgstr "Mestura Piramidal" #: backgnd.cpp:409 msgid "Pipecross Blending" msgstr "Mestura Cruzada" #: backgnd.cpp:410 msgid "Elliptic Blending" msgstr "Mestura Elíptica" #: backgnd.cpp:411 msgid "Intensity Blending" msgstr "Intensidade de Mestura" #: backgnd.cpp:412 msgid "Saturate Blending" msgstr "Saturación de Mestura" #: backgnd.cpp:413 msgid "Contrast Blending" msgstr "Contraste da mestura" #: backgnd.cpp:414 msgid "Hue Shift Blending" msgstr "Fundido de Cores" #: backgnd.cpp:426 msgid "Centered" msgstr "Centrado" #: backgnd.cpp:427 msgid "Tiled" msgstr "En mosaico" #: backgnd.cpp:428 msgid "Center Tiled" msgstr "Mosaico Centrado" #: backgnd.cpp:429 msgid "Centered Maxpect" msgstr "Centrado Maximizado" #: backgnd.cpp:430 #, fuzzy msgid "Tiled Maxpect" msgstr "Centrado Maximizado" #: backgnd.cpp:431 msgid "Scaled" msgstr "Escalado" #: backgnd.cpp:432 #, fuzzy msgid "Centered Auto Fit" msgstr "Centrado" #: backgnd.cpp:953 msgid "Select Wallpaper" msgstr "Seleccionar Póster" #: backgnd.cpp:958 msgid "Currently only local wallpapers are allowed." msgstr "Actualmente só se pemiten pósters locais." #: backgnd.cpp:1056 #, fuzzy msgid "" "

  Background

  This module allows you to control the appearance of the " "virtual desktops. KDE offers a variety of options for customization, " "including the ability to specify different settings for each virtual " "desktop, or a common background for all of them.

  The appearance of the " "desktop results from the combination of its background colors and patterns, " "and optionally, wallpaper, which is based on the image from a graphic file." "

  The background can be made up of a single color, or a pair of colors " "which can be blended in a variety of patterns. Wallpaper is also " "customizable, with options for tiling and stretching images. The wallpaper " "can be overlaid opaquely, or blended in different ways with the background " "colors and patterns.

  KDE allows you to have the wallpaper change " "automatically at specified intervals of time. You can also replace the " "background with a program that updates the desktop dynamically. For example, " "the \"kdeworld\" program shows a day/night map of the world which is updated " "periodically." msgstr "" "

  Fondo

  . Este módulo permite controlar a apariencia dos escritorios " "virtuais. O KDE ofrece unha variedade de opcións para a súa configuración, " "como a capacidade de especificar diferentes configuracións para cada " "escritorio virtual, ou un fondo común para todos eles.

  A aparencia dos " "escritorios resulta da combinación das cores de fondo e dos patróns e, " "opcionalmente, do póster, que está baseado na imaxe dun ficheiro gráfico.

  " "O fondo pode estar feito dunha soa cor ou dunha parella de cores que poden " "estar mesturados seguindo unha variedade de patróns. O póster é tamén " "configurable, con opcións para mosaico e alongamento da imaxe. O póster pode " "ser sobreposto ou mesturado de distintas maneiras coas cores e os patróns de " "fondo.

  O KDE permite mudar o póster de fondo automaticamente a intervalos " "de tempo especificados. Tamén se pode substituír o fondo con un programa que " "actualice o escritorio dinamicamente. Por exemplo, o programa \"kdeworld\" " "amosa un mapa do día e da noite no mundo que se actualiza periodicamente." #: bgdialogs.cpp:47 #, fuzzy msgid "Select Background Program" msgstr "Programa de Fondo" #: bgdialogs.cpp:53 #, fuzzy msgid "Select Background Program:" msgstr "Programa de Fondo" #: bgdialogs.cpp:60 msgid "Program" msgstr "Programa" #: bgdialogs.cpp:61 bgdialogs.cpp:364 msgid "Comment" msgstr "Comentario" #: bgdialogs.cpp:62 msgid "Refresh" msgstr "Actualizar" #: bgdialogs.cpp:85 bgdialogs.cpp:387 bgdialogs.cpp:703 #, fuzzy msgid "&Add..." msgstr "Eng&adir" #: bgdialogs.cpp:91 bgdialogs.cpp:393 #, fuzzy msgid "&Modify..." msgstr "&Modificar" #: bgdialogs.cpp:137 msgid "%1 min." msgstr "%1 min." #: bgdialogs.cpp:172 #, fuzzy msgid "" "Unable to remove the program! The program is global and can only be removed " "by the System Administrator." msgstr "" "!Non se pode borrar o programa! O programa é global\n" "e só o pode borrar o Administrador do Sistema.\n" #: bgdialogs.cpp:174 #, fuzzy msgid "Cannot remove program" msgstr "Non se pode borrar o programa" #: bgdialogs.cpp:178 msgid "Are you sure you want to remove the program `%1'?" msgstr "¿Está seguro que quere borrar o programa `%1'?" #: bgdialogs.cpp:229 #, fuzzy msgid "Configure Background Program" msgstr "Programa de Fondo" #: bgdialogs.cpp:237 bgdialogs.cpp:543 #, fuzzy msgid "&Name:" msgstr "&Nome" #: bgdialogs.cpp:243 bgdialogs.cpp:549 #, fuzzy msgid "&Comment:" msgstr "&Comentario" #: bgdialogs.cpp:249 #, fuzzy msgid "&Command:" msgstr "&Comando" #: bgdialogs.cpp:255 #, fuzzy msgid "&Preview cmd:" msgstr "&Previsualizar cmd" #: bgdialogs.cpp:261 #, fuzzy msgid "&Executable:" msgstr "&Executable" #: bgdialogs.cpp:267 #, fuzzy msgid "&Refresh time:" msgstr "Tempo de &Actualización" #: bgdialogs.cpp:272 bgdialogs.cpp:676 msgid " minutes" msgstr " minutos" #: bgdialogs.cpp:279 msgid "New Command" msgstr "Novo Comando" #: bgdialogs.cpp:282 msgid "New Command <%1>" msgstr "Novo Comando <%1>" #: bgdialogs.cpp:309 bgdialogs.cpp:604 msgid "" "You did not fill in the `Name' field.\n" "This is a required field." msgstr "" "Non encheu o campo `Nome'.\n" "É un campo obrigatorio." #: bgdialogs.cpp:317 msgid "" "There is already a program with the name `%1'.\n" "Do you want to overwrite it?" msgstr "" "Xa existe un programa co nome `%1'.\n" "¿Quere sobrescribilo?" #: bgdialogs.cpp:324 msgid "" "You did not fill in the `Executable' field.\n" "This is a required field." msgstr "" "Non encheu o campo `Executable'.\n" "É un campo obrigatorio." #: bgdialogs.cpp:329 msgid "" "You did not fill in the `Command' field.\n" "This is a required field." msgstr "" "Non encheu o campo `Comando'.\n" "É un campo obrigatorio." #: bgdialogs.cpp:350 #, fuzzy msgid "Select Background Pattern" msgstr "Programa de Fondo" #: bgdialogs.cpp:356 #, fuzzy msgid "Select Pattern:" msgstr "Novo Patrón" #: bgdialogs.cpp:365 #, fuzzy msgid "Preview" msgstr "&Previsualizar cmd" #: bgdialogs.cpp:482 #, fuzzy msgid "" "Unable to remove the pattern! The pattern is global and can only be removed " "by the System Administrator." msgstr "" "¡Non se pode borrar o patrón! O patrón é global\n" "e só o pode borrar o Administrador do Sistema.\n" #: bgdialogs.cpp:484 #, fuzzy msgid "Cannot remove pattern" msgstr "Non se pode borrar o Patrón" #: bgdialogs.cpp:488 msgid "Are you sure you want to remove the pattern `%1'?" msgstr "¿Está seguro que quere borrar o patrón `%1'?" #: bgdialogs.cpp:536 #, fuzzy msgid "Configure Background Pattern" msgstr "Fondo &Común" #: bgdialogs.cpp:555 #, fuzzy msgid "&Image:" msgstr "&Imaxe" #: bgdialogs.cpp:568 msgid "New Pattern" msgstr "Novo Patrón" #: bgdialogs.cpp:571 msgid "New Pattern <%1>" msgstr "Novo Patrón <%1>" #: bgdialogs.cpp:612 msgid "" "There is already a pattern with the name `%1'.\n" "Do you want to overwrite it?" msgstr "" "Xa existe un patrón co nome `%1'.\n" "¿Quere sobrescribilo?" #: bgdialogs.cpp:619 msgid "" "You did not fill in the `Image' field.\n" "This is a required field." msgstr "" "Non encheu o campo `Imaxe'.\n" "É un campo obrigatorio." #: bgdialogs.cpp:659 #, fuzzy msgid "Configure Wallpapers" msgstr "Seleccionar Póster" #: bgdialogs.cpp:671 #, fuzzy msgid "&Interval:" msgstr "&Intervalo" #: bgdialogs.cpp:682 msgid "In Order" msgstr "Por orden" #: bgdialogs.cpp:683 msgid "Random" msgstr "Aleatorio" #: bgdialogs.cpp:689 msgid "You can select files and directories below:" msgstr "Pode seleccionar os ficheiros e directorios de abaixo:" #: bgdialogs.cpp:717 msgid "Select" msgstr "Seleccionar" #~ msgid "The programs below are available:" #~ msgstr "Están dispoñibles os programas de abaixo" #~ msgid "" #~ "You can fill out the form below to create or modify a desktop paint " #~ "program" #~ msgstr "" #~ "Pode encher o formulario de abaixo para crear ou modificar un programa " #~ "para ofondo do escritorio" #~ msgid "The patterns below are available:" #~ msgstr "Os patróns de abaixo están dispoñibles:" #~ msgid "" #~ "You can fill out the form below to create or modify a desktop pattern" #~ msgstr "" #~ "Pode encher o formulario de abaixo para crear ou modificar un patrón de " #~ "escritorio" #~ msgid "&Modify" #~ msgstr "&Modificar" #, fuzzy #~ msgid "&Preview" #~ msgstr "&Previsualizar cmd" #~ msgid "" #~ "_: some nonsense string as example string\n" #~ "abcdefgh" #~ msgstr "abcdefgh" #~ msgid "&Mode" #~ msgstr "&Modo" #~ msgid "M&ultiple:" #~ msgstr "Mú<iple:"