# Galician translation of kcmkonq. # Copyright (C) 2000 Jesús Bravo Álvarez. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # # First Version: 2000-11-04 13:52+0100 # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: kcmkonq\n" "POT-Creation-Date: 2002-04-20 02:19+0200\n" "PO-Revision-Date: 2000-11-26 15:59+0100\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: behaviour.cpp:70 msgid "&Open directories in separate windows" msgstr "&Abrir directorios en fiestras separadas" #: behaviour.cpp:71 msgid "" "If this option is checked, Konqueror will open a new window when you open a " "directory, rather than showing that directory's contents in the current " "window." msgstr "" "Se esta opción está activada, o Konqueror abrirá unha nova fiestra ó entrar " "nun directorio, en troques de usar a fiestra actual para amosar os contidos " "dese directorio." #: behaviour.cpp:80 msgid "&Show network operations in a single window" msgstr "&Amosar as operacións de rede nunha única fiestra" #: behaviour.cpp:84 msgid "" "Checking this option will group the progress information for all network " "file transfers into a single window with a list. When the option is not " "checked, all transfers appear in a separate window." msgstr "" "Se esta opción está activada, a información da evolución de tódalas " "transferencias de ficheiros de rede agruparanse nunha única fiestra en forma " "de lista. Se a opción non está marcada, cada transferencia aparecerá nunha " "fiestra separada." #: behaviour.cpp:93 msgid "&Show file tips" msgstr "" #: behaviour.cpp:97 msgid "" "Here you can control if, when moving the mouse over a file, you want to see " "a small popup window with additional information about that file" msgstr "" #: behaviour.cpp:100 msgid "Number of file tip entries:" msgstr "" #: behaviour.cpp:111 msgid "" "If you move the mouse over a file, you usually see a small popup window that " "shows some additional information about that file. Here, you can set how " "many items of information are displayed" msgstr "" #: behaviour.cpp:120 #, fuzzy msgid "Home &URL:" msgstr "URL Inicial:" #: behaviour.cpp:128 #, fuzzy msgid "" "This is the URL (e.g. a directory or a web page) where Konqueror will jump " "to when the \"Home\" button is pressed. Usually a 'tilde' (~)." msgstr "" "Este é o URL (p.ex un directorio ou unha páxina web) para onde irá o " "konqueror ó premer o botón \"Inicio\". Normalmente un (~)." #: behaviour.cpp:135 msgid "" "With this option activated, only one instance of Konqueror will exist in the " "memory of your computer at any moment, no matter how many browsing windows " "you open, thus reducing resource requirements.

Be aware that this also " "means that, if something goes wrong, all your browsing windows will be " "closed simultaneously." msgstr "" #: behaviour.cpp:141 msgid "" "With this option activated, only one instance of Konqueror will exist in the " "memory of your computer at any moment, no matter how many local browsing " "windows you open, thus reducing resource requirements.

Be aware that this " "also means that, if something goes wrong, all your local browsing windows " "will be closed simultaneously" msgstr "" #: behaviour.cpp:147 msgid "" "With this option activated, only one instance of Konqueror will exist in the " "memory of your computer at any moment, no matter how many web browsing " "windows you open, thus reducing resource requirements.

Be aware that this " "also means that, if something goes wrong, all your web browsing windows will " "be closed simultaneously" msgstr "" #: behaviour.cpp:154 msgid "Minimize Memory Usage" msgstr "" #: behaviour.cpp:158 msgid "&Never" msgstr "" #: behaviour.cpp:159 msgid "" "Disables the minimization of memory usage and allows you to make each " "browsing activity independent from the others" msgstr "" #: behaviour.cpp:162 msgid "For &local browsing only (recommended)" msgstr "" #: behaviour.cpp:165 msgid "For &web browsing only" msgstr "" #: behaviour.cpp:168 msgid "Alwa&ys (use with care)" msgstr "" #: desktop.cpp:64 msgid "N&umber of desktops: " msgstr "" #: desktop.cpp:69 msgid "" "Here you can set how many virtual desktops you want on your KDE desktop. " "Move the slider to change the value." msgstr "" #: desktop.cpp:88 desktop.cpp:89 #, fuzzy msgid "Desktop %1:" msgstr "&Escritorio" #: desktop.cpp:92 desktop.cpp:93 desktop.cpp:94 desktop.cpp:95 #, c-format msgid "Here you can enter the name for desktop %1" msgstr "" #: desktop.cpp:155 desktop.cpp:173 #, fuzzy, c-format msgid "Desktop %1" msgstr "&Escritorio" #: desktop.cpp:164 msgid "" "

Desktop Number & Names

In this module, you can configure how many " "virtual desktops you want and how these should be labelled." msgstr "" #: fontopts.cpp:57 #, fuzzy msgid "&Standard font:" msgstr "Fonte Estándar" #: fontopts.cpp:61 msgid "This is the font used to display text in Konqueror windows." msgstr "Esta é a fonte usada para escribir texto nas fiestras do Konqueror." #: fontopts.cpp:72 msgid "Font si&ze:" msgstr "" #: fontopts.cpp:80 #, fuzzy msgid "This is the font size used to display text in Konqueror windows." msgstr "Esta é a fonte usada para escribir texto nas fiestras do Konqueror." #: fontopts.cpp:87 #, fuzzy msgid "Normal te&xt color:" msgstr "Cor do Texto Normal:" #: fontopts.cpp:91 msgid "This is the color used to display text in Konqueror windows." msgstr "Esta é a cor usada para escribir texto nas fiestras do Konqueror." #: fontopts.cpp:118 #, fuzzy msgid "&Text background color:" msgstr "Cor do Fondo do &Texto:" #: fontopts.cpp:126 msgid "This is the color used behind the text for the icons on the desktop." msgstr "Esta é a cor usada no fondo do texto nas iconas do escritorio." #: fontopts.cpp:137 msgid "&Word-wrap icon text" msgstr "&Axustar liñas de texto das iconas" #: fontopts.cpp:141 msgid "" "Checking this option will wrap long filenames to multiple lines, rather than " "showing only the part of the filename that fits on a single line.

Hint: " "if you uncheck this option, you can still see the word-wrapped filename by " "pausing the mouse pointer over the icon." msgstr "" "Se esta opción está activada, os nomes de ficheiro longos dividiranse en " "múltiples liñas, en vez de amosarse soamente a parte do nome que cabe nunha " "única liña.

Consello: se desactiva esta opción, pode ver o nome completo " "do ficheiro mantendo o punteiro do rato por riba da icona." #: fontopts.cpp:150 msgid "&Underline filenames" msgstr "&Subliñar nomes de ficheiro" #: fontopts.cpp:154 msgid "" "Checking this option will result in filenames being underlined, so that they " "look like links on a web page. Note: to complete the analogy, make sure that " "single click activation is enabled in the mouse control module." msgstr "" "Se esta opción está activada, os nomes dos ficheiros serán subliñados, de " "xeito que parezan ligazóns nunha páxina web. Nota: para completar a " "analoxía, asegúrese de que está habilitada a activación cun único clic no " "módulo de control do rato." #: fontopts.cpp:163 msgid "Display filesizes in b&ytes" msgstr "" #: fontopts.cpp:167 msgid "" "Checking this option will result in filesizes being displayed in bytes. " "Otherwise filesizes are converted to kilobytes or megabytes if appropriate." msgstr "" #: main.cpp:67 msgid "&Behavior" msgstr "&Comportamento" #: main.cpp:71 main.cpp:166 #, fuzzy msgid "A&ppearance" msgstr "&Aparencia" #: main.cpp:75 msgid "&Trash" msgstr "&Lixo" #: main.cpp:79 msgid "Pre&views" msgstr "" #: main.cpp:119 #, fuzzy msgid "" "

File Manager

In this module, you can configure various aspects of " "Konqueror's file manager functionality. Please note that the Konqueror's web " "browser functionality has its own configuration module.

The configuration " "options for the file manager are organized under three tabs as described " "below:

Behavior

This tab contains global options for Konqueror, " "such as the directory tree's reaction to changes in adjoining views, whether " "directories are opened in new windows, etc.

Appearance

This tab " "contains options customizing the appearance of Konqueror windows, such as " "the font and color of text, background color, etc.

Trash

This tab " "contains options for customizing the behavior of Konqueror when you \"delete" "\" a file.

Previews

This tab contains options for the file previews " "in Konqueror." msgstr "" "

Xestor de Ficheiros

Neste módulo, pode configurar varios aspectos " "da funcionalidade do xestor de ficheiros Konqueror. Teña en conta que a " "funcionalidade de navegación web ten o seu propio módulo de configuración." "

As opcións de configuración do xestor de ficheiros están organizadas en " "catro pestanas como se describe embaixo:

Comportamento

Esta pestana " "contén as opcións globais do Konqueror, como a reacción da árbore de " "directorios cando hai cambios nas vistas adxacentes, se os directorios se " "abren en fiestras separadas, etc.

Aparencia

Esta pestana contén " "opcións para personalizar a aparencia das fiestras do Konqueror, como a " "fonte e a cor do texto, a cor de fondo, etc.

Lixo

Esta pestana " "contén as opcións para personalizar o comportamento do Konqueror cando " "\"borra\" un ficheiro.

Outros

Esta pestana contén un par de opcións " "diversas." #: main.cpp:162 #, fuzzy msgid "D&esktop" msgstr "&Escritorio" #: main.cpp:170 msgid "&Number of Desktops" msgstr "" #: main.cpp:174 msgid "&Paths" msgstr "" #: main.cpp:233 msgid "" "

Desktop

\n" "This module allows you to choose various options\n" "for your desktop, including the way in which icons are arranged, the\n" "location of your desktop directory, and the pop-up menus associated\n" "with clicks of the middle and right mouse buttons on the desktop.\n" "Use the \"Whats This?\" (Shift+F1) to get help on specific options." msgstr "" "

Escritorio

\n" "Este módulo permítelle escoller varias opcións para o seu escritorio,\n" "incluíndo o xeito como se ordenan as iconas, a localización do\n" "directorio do escritorio, e os menús que aparecen ó premer os botóns\n" "esquerdo e dereito do rato no escritorio. Use o \"¿Que é isto?\"\n" "(Shift+F1) para obter axuda sobre opcións específicas." #: previews.cpp:46 msgid "Allow previews on protocols:" msgstr "" #: previews.cpp:77 msgid "" "This option makes it possible to choose when the file previews and smart " "folder icons in the File Manager should be activated.\n" "In the list of protocols that appear, select which ones are fast enough for " "you to allow previews to be generated." msgstr "" #: previews.cpp:82 msgid "Maximum file size:" msgstr "" #: previews.cpp:85 msgid "MB" msgstr "" #: previews.cpp:91 msgid "Increase size of previews relative to icons" msgstr "" #: previews.cpp:143 msgid "" "

Preview Options

Here you can modify the behavior of Konqueror when " "it shows the files in a directory.

The list of protocols:

check the " "protocols over which previews should be shown, uncheck those over which they " "shouldn't. For instance, you might want to show previews over SMB if the " "local network is fast enough, but you might disable it for FTP if you often " "visit very slow FTP sites with large images.

Maximum File Size:

" "select the maximum file size for which previews should be generated. For " "instance, if set to 1 MB (the default), no preview will be generated for " "files bigger than 1 MB, for speed reasons." msgstr "" #: rootopts.cpp:66 msgid "Sound Files" msgstr "" #: rootopts.cpp:104 msgid "Misc Options" msgstr "" #: rootopts.cpp:115 #, fuzzy msgid "Enable desktop &menu" msgstr "Activar &Menú do Escritorio" #: rootopts.cpp:117 #, fuzzy msgid "" "Check this option if you want the desktop popup menus to appear at the top " "of the screen in the style of Macintosh. This setting is independent of the " "global top-level menu setting that applies to KDE applications." msgstr "" "Marque esta opción se quere que os menús do escritorio aparezan na parte " "superior da pantalla, ó estilo do Macintosh. Esta opción é independente da " "opción global dos menú superiores, que é para as aplicacións de KDE." #: rootopts.cpp:122 #, fuzzy msgid "Enable &icons on desktop" msgstr "Activar &Menú do Escritorio" #: rootopts.cpp:124 msgid "" "Uncheck this option if you do not want to have icons on the desktop. Without " "icons the desktop will be somewhat faster but you will no longer be able to " "drag files to the desktop." msgstr "" #: rootopts.cpp:129 #, fuzzy msgid "Align icons &vertically on desktop" msgstr "Aliñar Iconas &Verticalmente no Escritorio" #: rootopts.cpp:131 msgid "" "Check this option if you want the icons on the desktop to be aligned " "vertically (in columns). If you leave this option unchecked, desktop icons " "are aligned horizontally.

Note that you can drag icons wherever you want " "to on the desktop. When you choose \"Arrange Icons\" from the Desktop menu, " "icons will be arranged horizontally or vertically." msgstr "" "Marque esta opción se quere que as iconas do escritorio se aliñen " "verticalmente (en columnas). Se deixa esta opción sen marcar, as iconas " "aliñaranse horizontalmente.

Teña en conta que pode arrastrar as iconas a " "onde vostede queira no escritorio. Cando seleccione \"Ordenar Iconas\" no " "menú de escritorio, as iconas aliñaranse horizontal ou verticalmente." #: rootopts.cpp:138 #, fuzzy msgid "Show h&idden files on desktop" msgstr "Amosar Ficheiros &Agochados no Escritorio" #: rootopts.cpp:140 msgid "" "If you check this option, any files in your desktop directory that begin " "with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration " "information, and remain hidden from view.

For example, files which are " "named \".directory\" are plain text files which contain information for " "Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in " "which files should be sorted, etc. You should not change or delete these " "files unless you know what you are doing!" msgstr "" "Se marca esta opción, amosaranse os ficheiros do directorio do escritorio " "que comecen cun punto (.). Normalmente, eses ficheiros conteñen información " "de configuración, e mantéñense agochados da vista.

Por exemplo, os " "ficheiros chamados \".directory\" son ficheiros de texto que conteñen " "información para o Konqueror, como a icona que se ten que usar ó visualizar " "un directorio, a orde en que se mostran os ficheiros, etc. ¡Non debería " "modificar ou borrar estes ficheiros a menos que saiba o que está a facer!" #: rootopts.cpp:150 msgid "Pr&ograms in desktop window" msgstr "" #: rootopts.cpp:152 msgid "" "Check this option if you want to run X11 programs that draw into the desktop " "such as xsnow, xpenguin or xmountain. If you have problems with applications " "like netscape that check the root window for running instances, disable this " "option." msgstr "" #: rootopts.cpp:159 msgid "Show Previews for:" msgstr "" #: rootopts.cpp:160 msgid "Select for which types of files you want to enable preview images" msgstr "" #: rootopts.cpp:166 #, fuzzy msgid "Clicks on the Desktop" msgstr "Clics no escritorio" #: rootopts.cpp:171 #, fuzzy msgid "Left button:" msgstr "Botón &Esquerdo" #: rootopts.cpp:172 msgid "" "You can choose what happens when you click the left button of your pointing " "device on the desktop:" msgstr "" #: rootopts.cpp:175 #, fuzzy msgid "Right button:" msgstr "Botón &Dereito" #: rootopts.cpp:176 msgid "" "You can choose what happens when you click the right button of your pointing " "device on the desktop:" msgstr "" #: rootopts.cpp:191 rootopts.cpp:236 #, fuzzy msgid "" "

 • No action: as you might guess, nothing happens!
 • " "
 • Window list menu: a menu showing all windows on all virtual " "desktops pops up. You can click on the desktop name to switch to that " "desktop, or on a window name to shift focus to that window, switching " "desktops if necessary, and restoring the window if it is hidden. Hidden or " "minimized windows are represented with their names in parentheses.
 • " "
 • Desktop menu: a context menu for the desktop pops up. Among " "other things, this menu has options for configuring the display, locking the " "screen, and logging out of KDE.
 • Application menu: the \"K" "\" menu pops up. This might be useful for quickly accessing applications if " "you like to keep the panel (also known as \"Kicker\") hidden from view.
" msgstr "" "Pode escoller o que acontece cando preme co botón esquerdo do seu " "dispositivo apuntador no escritorio:
 • Ningunha acción: como " "pode adiviñar, ¡non acontece nada!
 • Menú da lista de fiestras: aparece un menú coas fiestras de tódolos escritorios virtuais. Pode " "premer no nome do escritorio para ir para el, ou nun nome de fiestra para " "darlle o foco, mudando de escritorio se é necesario, e restaurando a fiestra " "se está agochada. As fiestras minimizadas ou agochadas represéntanse co seu " "nome entre parénteses.
 • Menú de Escritorio: aparece un menú " "de contexto para o escritorio. Entre outras cousas, este menú ten opcións " "para configurar a visualización, bloquear a pantalla, e saír de KDE.
 • " "
 • Menú de Aplicacións: aparece o menú \"K\". Isto pode ser útil " "para acceder rapidamente ás aplicacións no caso de que queira manter o panel " "(tamén coñecido como \"Kicker\") agochado da vista.
" #: rootopts.cpp:207 #, fuzzy msgid "Middle button:" msgstr "Botón &Central" #: rootopts.cpp:212 msgid "" "You can choose what happens when you click the middle button of your " "pointing device on the desktop:
 • No action: as you might " "guess, nothing happens!
 • Window list menu: a menu showing " "all windows on all virtual desktops pops up. You can click on the desktop " "name to switch to that desktop, or on a window name to shift focus to that " "window, switching desktops if necessary, and restoring the window if it is " "hidden. Hidden or minimized windows are represented with their names in " "parentheses.
 • Desktop menu: a context menu for the desktop " "pops up. Among other things, this menu has options for configuring the " "display, locking the screen, and logging out of KDE.
 • " "
 • Application menu: the \"K\" menu pops up. This might be useful " "for quickly accessing applications if you like to keep the panel (also known " "as \"Kicker\") hidden from view.
" msgstr "" "Pode escoller o que acontece cando preme co botón central do seu dispositivo " "apuntador no escritorio:
 • Ningunha acción: como pode " "adiviñar, ¡non acontece nada!
 • Menú da lista de fiestras: " "aparece un menú coas fiestras de tódolos escritorios virtuais. Pode premer " "no nome do escritorio para ir para el, ou nun nome de fiestra para darlle o " "foco, mudando de escritorio se é necesario, e restaurando a fiestra se está " "agochada. As fiestras minimizadas ou agochadas represéntanse co seu nome " "entre parénteses.
 • Menú de Escritorio: aparece un menú de " "contexto para o escritorio. Entre outras cousas, este menú ten opcións para " "configurar a visualización, bloquear a pantalla, e saír de KDE.
 • " "
 • Menú de Aplicacións: aparece o menú \"K\". Isto pode ser útil " "para acceder rapidamente ás aplicacións no caso de que queira manter o panel " "(tamén coñecido como \"Kicker\") agochado da vista.
" #: rootopts.cpp:260 #, fuzzy msgid "No Action" msgstr "Ningunha acción" #: rootopts.cpp:261 msgid "Window List Menu" msgstr "Menú da Lista de Fiestras" #: rootopts.cpp:262 msgid "Desktop Menu" msgstr "Menú de Escritorio" #: rootopts.cpp:263 msgid "Application Menu" msgstr "Menú de Aplicacións" #: rootopts.cpp:264 #, fuzzy msgid "Custom Menu 1" msgstr "Menú de Escritorio" #: rootopts.cpp:265 #, fuzzy msgid "Custom Menu 2" msgstr "Menú de Escritorio" #: rootopts.cpp:369 #, fuzzy msgid "" "

Desktop

\n" "This module allows you to choose various options\n" "for your desktop, including the way in which icons are arranged and\n" "the pop-up menus associated with clicks of the middle and right mouse\n" "buttons on the desktop.\n" "Use the \"Whats This?\" (Shift+F1) to get help on specific options." msgstr "" "

Escritorio

\n" "Este módulo permítelle escoller varias opcións para o seu escritorio,\n" "incluíndo o xeito como se ordenan as iconas, a localización do\n" "directorio do escritorio, e os menús que aparecen ó premer os botóns\n" "esquerdo e dereito do rato no escritorio. Use o \"¿Que é isto?\"\n" "(Shift+F1) para obter axuda sobre opcións específicas." #: rootopts.cpp:398 #, fuzzy msgid "Des&ktop path:" msgstr "&Directorio do escritorio:" #: rootopts.cpp:405 msgid "" "This directory contains all the files which you see on your desktop. You can " "change the location of this directory if you want to, and the contents will " "move automatically to the new location as well." msgstr "" "Este directorio contén tódolos ficheiros que pode ver no seu escritorio. " "Pode cambiar a localización deste directorio se o desexa, e os contidos " "serán automaticamente movidos ó novo lugar." #: rootopts.cpp:411 msgid "&Trash path:" msgstr "Directorio do &Lixo:" #: rootopts.cpp:418 msgid "" "This directory contains deleted files (until you empty the trashcan). You " "can change the location of this directory if you want to, and the contents " "will move automatically to the new location as well." msgstr "" "Este directorio contén os ficheiros borrados (ata que baleire o colector de " "lixo). Pode cambiar a localización deste directorio se o desexa, e os " "contidos serán automaticamente movidos ó novo lugar." #: rootopts.cpp:426 #, fuzzy msgid "A&utostart path:" msgstr "Directorio do &Autoinicio:" #: rootopts.cpp:433 msgid "" "This directory contains applications or links to applications (shortcuts) " "that you want to have started automatically whenever KDE starts. You can " "change the location of this directory if you want to, and the contents will " "move automatically to the new location as well." msgstr "" "Este directorio contén as aplicacións ou as ligazóns (atallos) ás " "aplicacións que desexa executar automaticamente ó iniciar KDE. Pode cambiar " "a localización deste directorio se o desexa, e os contidos serán " "automaticamente movidos ó novo lugar." #: rootopts.cpp:442 #, fuzzy msgid "D&ocuments path:" msgstr "Directorio do &Autoinicio:" #: rootopts.cpp:449 msgid "" "This directory will be used by default to load or save documents from or to." msgstr "" #: rootopts.cpp:474 rootopts.cpp:537 rootopts.cpp:576 #, fuzzy msgid "Trash" msgstr "&Lixo" #: rootopts.cpp:561 rootopts.cpp:588 #, fuzzy msgid "Autostart" msgstr "Directorio do &Autoinicio:" #: rootopts.cpp:565 #, fuzzy msgid "Desktop" msgstr "&Escritorio" #: rootopts.cpp:619 msgid "" "The path for '%1' has been changed.\n" "Do you want me to move the files from '%2' to '%3'?" msgstr "" #: rootopts.cpp:620 #, fuzzy msgid "Confirmation required" msgstr "Pedir confirmación para:" #: rootopts.cpp:654 #, fuzzy msgid "" "

Desktop

\n" "This module allows you to choose where files on your desktop\n" "are being stored.\n" "Use the \"Whats This?\" (Shift+F1) to get help on specific options." msgstr "" "

Escritorio

\n" "Este módulo permítelle escoller varias opcións para o seu escritorio,\n" "incluíndo o xeito como se ordenan as iconas, a localización do\n" "directorio do escritorio, e os menús que aparecen ó premer os botóns\n" "esquerdo e dereito do rato no escritorio. Use o \"¿Que é isto?\"\n" "(Shift+F1) para obter axuda sobre opcións específicas." #: trashopts.cpp:48 #, fuzzy msgid "Ask Confirmation for" msgstr "Pedir confirmación para:" #: trashopts.cpp:50 msgid "" "This option tells Konqueror whether to ask for a confirmation when you " "\"delete\" a file.
 • Move To Trash: moves the file to your " "trash directory, from where it can be recovered very easily.
 • " "
 • Delete: simply deletes the file.
 • Shred: not " "only deletes the file, but overwrites the area on the disk where the file is " "stored, making recovery impossible. You should not remove confirmation for " "this method unless you routinely work with very confidential information.
" msgstr "" "Esta opción indícalle ó Konqueror se ten que pedir confirmación ó \"borrar\" " "un ficheiro.
 • Mover para o Lixo: move o ficheiro para o " "directorio do lixo, onde se pode recuperar doadamente.
 • Borrar: simplemente borra o ficheiro.
 • Destruír: non só borra o " "ficheiro, tamén sobrescribe a área do disco onde está gardado, facendo que a " "súa recuperación sexa imposible. Non debería quitar a confirmación para este " "método a menos que habitualmente traballe con información moi confidencial.
" #: trashopts.cpp:63 #, fuzzy msgid "Move to trash" msgstr "Mover para o Lixo" #: trashopts.cpp:67 msgid "Shred" msgstr "Destruír" #: trashopts.cpp:101 #, fuzzy msgid "" "

Trash Options

Here you can modify the behavior of Konqueror when " "you want to delete a file.

On delete:

This option determines what " "Konqueror will do with a file you chose to delete (e.g. in a context menu)." "
 • Move To Trash will move the file to the trash directory, " "instead of deleting it, so you can easily recover it.
 • Delete will simply delete the file.
 • Shred will not only delete " "the file, but will first overwrite it with different bit patterns. This " "makes recovery impossible. Use it, if you're keeping very sensitive data." "

  Confirm destructive actions

  Check this box if you want Konqueror to " "ask \"Are you sure?\" before doing any destructive action (e.g. delete or " "shred)." msgstr "" "

  Opcións do Lixo

  Aquí pode modificar o comportamento do Konqueror " "cando quere borrar un ficheiro.

  Ó borrar:

  Esta opción determina o que " "fará o Konqueror cun ficheiro que vostede solicite borrar (p.ex, nun menú de " "contexto).
  • Mover para o Lixo moverá o ficheiro para a " "carpeta do lixo, no canto de borralo, de xeito que poida recuperalo " "doadamente.
  • Borrar simplemente borrará o ficheiro.
  • Destruír non só borrará o ficheiro, tamén o sobrescribirá " "con diferentes patróns de bits. Isto fai que a súa recuperación sexa " "imposible. Úseo se está manexando datos moi confidenciais.

   Confirmar " "accións destructivas

   Marque esta opción se quere que o Konqueror lle " "pregunte \"¿Está seguro?\" antes de facer calquera acción destructiva (p.ex, " "borrar ou destruír)." #, fuzzy #~ msgid "Desktop%1:" #~ msgstr "&Escritorio" #~ msgid "&Desktop" #~ msgstr "&Escritorio" #~ msgid "" #~ "This option allows you to roughly control the size of text in Konqueror " #~ "windows." #~ msgstr "" #~ "Esta opción permítelle controlar dun xeito aproximado o tamaño do texto " #~ "nas fiestras do Konqueror." #~ msgid "Small" #~ msgstr "Pequeno" #~ msgid "Medium" #~ msgstr "Medio" #~ msgid "Large" #~ msgstr "Grande" #~ msgid "&Other" #~ msgstr "&Outros" #~ msgid "Preferred Programs" #~ msgstr "Programas Favoritos" #~ msgid "Terminal program:" #~ msgstr "Programa de terminal:" #~ msgid "" #~ "Enter the name of your favourite terminal program here, for example, " #~ "konsole or xterm. This program will be used when you open a terminal " #~ "window from Konqueror by selecting \"Open Terminal ...\", or by using the " #~ "Ctrl+T shortcut." #~ msgstr "" #~ "Introduza aquí o nome do seu programa de terminal favorito, por exemplo, " #~ "konsole ou xterm. Este programa usarase cando abra unha fiestra de " #~ "terminal dende o Konqueror, seleccionando \"Abrir Terminal ...\", ou " #~ "usando o atallo Ctrl+T." #~ msgid "" #~ "Note that changing a path automatically moves the contents of the " #~ "directory.\n" #~ "Moving them manually is not necessary." #~ msgstr "" #~ "Advirta que ó cambiar un directorio móvense automaticamente os seus " #~ "contidos.\n" #~ "Non é necesario movelos manualmente." #, fuzzy #~ msgid "Enable &active desktop borders" #~ msgstr "Activar &Menú do Escritorio" #, fuzzy #~ msgid "&Desktop switch delay:" #~ msgstr "&Directorio do escritorio:" #, fuzzy #~ msgid "" #~ "Check this option if you want to enable the text preview for text files " #~ "on the desktop" #~ msgstr "Esta é a cor usada no fondo do texto nas iconas do escritorio." #~ msgid "" #~ "You can choose what happens when you click the right button of your " #~ "pointing device on the desktop:
   • No action: as you might " #~ "guess, nothing happens!
   • Window list menu: a menu " #~ "showing all windows on all virtual desktops pops up. You can click on the " #~ "desktop name to switch to that desktop, or on a window name to shift " #~ "focus to that window, switching desktops if necessary, and restoring the " #~ "window if it is hidden. Hidden or minimized windows are represented with " #~ "their names in parentheses.
   • Desktop menu: a context " #~ "menu for the desktop pops up. Among other things, this menu has options " #~ "for configuring the display, locking the screen, and logging out of KDE.
   • Application menu: the \"K\" menu pops up. This might be " #~ "useful for quickly accessing applications if you like to keep the panel " #~ "(also known as \"Kicker\") hidden from view.
   " #~ msgstr "" #~ "Pode escoller o que acontece cando preme co botón dereito do seu " #~ "dispositivo apuntador no escritorio:
   • Ningunha acción: " #~ "como pode adiviñar, ¡non acontece nada!
   • Menú da lista de " #~ "fiestras: aparece un menú coas fiestras de tódolos escritorios " #~ "virtuais. Pode premer no nome do escritorio para ir para el, ou nun nome " #~ "de fiestra para darlle o foco, mudando de escritorio se é necesario, e " #~ "restaurando a fiestra se está agochada. As fiestras minimizadas ou " #~ "agochadas represéntanse co seu nome entre parénteses.
   • Menú " #~ "de Escritorio: aparece un menú de contexto para o escritorio. Entre " #~ "outras cousas, este menú ten opcións para configurar a visualización, " #~ "bloquear a pantalla, e saír de KDE.
   • Menú de Aplicacións: aparece o menú \"K\". Isto pode ser útil para acceder rapidamente ás " #~ "aplicacións no caso de que queira manter o panel (tamén coñecido como " #~ "\"Kicker\") agochado da vista.
   "