# Galician translation of nsplugin. # Copyright (C) 2000 Jesús Bravo Álvarez. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # # First Version: 2000-09-25 23:11+0200 # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: nsplugin\n" "POT-Creation-Date: 2002-01-24 02:53+0100\n" "PO-Revision-Date: 2000-09-29 17:55+0200\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: _translatorinfo.cpp:1 msgid "" "_: NAME OF TRANSLATORS\n" "Your names" msgstr "" #: _translatorinfo.cpp:3 msgid "" "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n" "Your emails" msgstr "" #: plugin_part.cpp:109 #, fuzzy msgid "plugin" msgstr "Plugin" #: plugin_part.cpp:199 #, fuzzy, c-format msgid "Loading Netscape plugin for %1" msgstr "Plugins de Netscape" #: plugin_part.cpp:209 msgid "Unable to load Netscape plugin for " msgstr "" #: pluginscan.cpp:144 #, fuzzy msgid "Netscape plugin mimeinfo" msgstr "Plugins de Netscape" #: pluginscan.cpp:178 msgid "Unnamed plugin" msgstr "" #: pluginscan.cpp:425 pluginscan.cpp:428 #, fuzzy msgid "Netscape plugin viewer" msgstr "Plugins de Netscape" #: pluginscan.cpp:466 #, fuzzy msgid "nspluginscan" msgstr "Exploración de Plugins" #: rc.cpp:1 #, fuzzy msgid "Netscape Plugin Config" msgstr "Plugins de Netscape" #: rc.cpp:2 #, fuzzy msgid "Scan" msgstr "&Explorar" #: rc.cpp:3 #, fuzzy msgid "&Scan for New Plugins" msgstr "Buscando plugins" #: rc.cpp:4 msgid "Click here to scan for newly installed netscape plugins now." msgstr "" "Prema aquí para examinar agora os novos plugins de netscape instalados." #: rc.cpp:5 #, fuzzy msgid "Scan for new plugins at &KDE startup" msgstr "Explora-los novos plugins ó iniciar KDE" #: rc.cpp:6 #, fuzzy msgid "" "If this option is enabled, KDE will look for new netscape plugins everytime " "it starts up. This makes it easier for you if you often install new plugins, " "but it may also slow down KDE startup. You might want to disable this " "option, especially if you seldom install plugins." msgstr "" "Se esta opción está activa, KDE buscará novos plugins de netscape cada vez " "que se inicie. Isto fai a tarefa máis doada se instala a miúdo novos " "plugins, pero tamén pode facer máis lento o arrinque de KDE. Polo tanto, se " "instala plugins en rara ocasión, normalmente quererá desactivar esta opción." #: rc.cpp:7 msgid "Scan Directories" msgstr "" #: rc.cpp:9 msgid "&New" msgstr "" #: rc.cpp:10 msgid "&Down" msgstr "" #: rc.cpp:11 msgid "&Up" msgstr "" #: rc.cpp:12 msgid "..." msgstr "" #: rc.cpp:13 #, fuzzy msgid "Plugins" msgstr "Plugin" #: rc.cpp:15 msgid "Value" msgstr "Valor" #: rc.cpp:16 #, fuzzy msgid "Here you can see a list of the netscape plugins KDE has found." msgstr "" "Aquí pode ver unha lista dos plugins de netscape que atopou KDE, canda os " "tipos mime asociados." #: rc.cpp:17 msgid "Use &artsdsp to pipe plugin sound through aRts" msgstr "" #: control/nsconfig.cpp:138 msgid "" "Do you want to apply your changes before the scan? Otherwise the changes " "will be lost." msgstr "" #: control/nsconfig.cpp:147 msgid "Scanning for plugins" msgstr "Buscando plugins" #: control/nsconfig.cpp:155 #, fuzzy msgid "" "The nspluginscan executable can't be found. Netscape plugins won't be " "scanned." msgstr "" "Non se atopou o executable nspluginscan. Non se explorarán os plugins do " "netscape." #: control/nsconfig.cpp:193 msgid "" "

Netscape Plugins

The Konqueror web browser can use netscape plugins " "to show special content, just like the Navigator does. Please note that how " "you have to install netscape plugins may depend on your distribution. A " "typical place to install them is for example '/opt/netscape/plugins'." msgstr "" "

Plugins do Netscape

O navegador web Konqueror pode usa-los plugins " "do netscape para visualizar contidos especiais, do mesmo xeito que o " "Navigator. Advirta que o modo de instala-los plugins do netscape pode " "depender da súa distribución. Un lugar típico para instalalos é por exemplo " "'/opt/netscape/plugins'." #: control/nsconfig.cpp:315 msgid "Select plugin scan directory" msgstr "" #: control/nsconfig.cpp:400 msgid "Netscape Plugins" msgstr "Plugins de Netscape" #: control/nsconfig.cpp:423 msgid "Plugin" msgstr "Plugin" #: control/nsconfig.cpp:440 msgid "MIME type" msgstr "Tipo MIME" #: control/nsconfig.cpp:445 msgid "Description" msgstr "Descrición" #: control/nsconfig.cpp:450 msgid "Suffixes" msgstr "Sufixos" #: viewer/nsplugin.cpp:471 #, c-format msgid "Requesting %1" msgstr "" #: viewer/viewer.cpp:224 msgid "" "There was an error connecting to the Desktop communications server. Please " "make sure that the 'dcopserver' process has been started, and then try again." msgstr "" #: viewer/viewer.cpp:228 msgid "Error connecting to DCOP server" msgstr "" #~ msgid "Registered Plugins" #~ msgstr "Plugins Rexistrados"