# Galician translation of KDE's passwords. # Copyright (C) 2000 Jesús Bravo Álvarez. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # # First Version: 2000-09-29 21:38+0200 # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: passwords\n" "POT-Creation-Date: 2002-04-11 02:23+0200\n" "PO-Revision-Date: 2000-10-12 16:01+0200\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: passwords.cpp:46 #, fuzzy msgid "Echo Characters as" msgstr "Mostrar caracteres como" #: passwords.cpp:48 msgid "" "You can select the type of visual feedback given when you enter a password " "in kdesu. Choose one of the following options:

  • 1 star: " "each character you type is shown as an asterisk (*) symbol.
  • 3 " "stars: three asterisks are shown for each character you type.
  • " "
  • no echo: there is no visual feedback at all, so nothing on your " "screen shows how many characters are in your password.
" msgstr "" "Aquí pode seleccionar a representación visual que aparece ó introducir un " "contrasinal no kdesu. Escolla unha das seguintes opcións:

  • 1 " "estrela: por cada carácter que escriba aparecerá un asterisco (*).
  • " "
  • 3 estrelas: por cada carácter inserido aparecerán 3 asteriscos." "
  • silencioso: non hai ningunha representación visual, polo " "que nada indica na pantalla o número de caracteres que hai no contrasinal.
" #: passwords.cpp:55 #, fuzzy msgid "&1 star" msgstr "1 estrela" #: passwords.cpp:56 #, fuzzy msgid "&3 stars" msgstr "3 estrelas" #: passwords.cpp:57 #, fuzzy msgid "&No echo" msgstr "silencioso" #: passwords.cpp:62 msgid "&Remember passwords" msgstr "&Lembrar contrasinais" #: passwords.cpp:63 #, fuzzy msgid "" "If this option is checked, kdesu will remember your passwords for the " "specified amount of time. Until then, you won't have to enter your password " "again. Keep in mind that this option is insecure and may enable others to " "damage your system.

Please do not use this option if you are " "working in an insecure environment, for example, on a workstation that is " "located in a publicly accessible area.

This option does not affect " "passwords explicitly set in other applications, for example, your email " "account password in KMail." msgstr "" "Se esta opción está activada, o kdesu lembrará os seus contrasinais durante " "o tempo especificado. Mentres este non se esgote, non terá que introducir de " "novo o contrasinal. Teña en conta que esta opción é insegura e pode permitir " "a outros usuarios dana-lo seu sistema.

Non use esta opción se " "está a traballar nun ambiente inseguro, por exemplo, nunha estación de " "traballo que estea localizada nunha área de acceso público.

Esta opción " "non afecta ós contrasinais propios doutras aplicacións, como o da súa conta " "de correo no KMail." #: passwords.cpp:74 #, fuzzy msgid "&Timeout:" msgstr "&Duración" #: passwords.cpp:79 msgid "" "You can specify how long kdesu will remember your passwords. A short timeout " "is more secure than a long timeout." msgstr "" "Pode especificar canto tempo quere que o kdesu lembre os contrasinais. Unha " "duración curta é máis segura que unha longa." #: passwords.cpp:86 msgid " minutes" msgstr " minutos" #: passwords.cpp:202 msgid "" "

Passwords

This module gives you options for configuring the way in " "which the \"kdesu\" program treats passwords. Kdesu will ask you for a " "password when you try to carry out some privileged actions, such as changing " "the date/time stored in your system clock, or adding new users on your " "computer.

You can configure the type of visual feedback given when you " "type a password, and whether kdesu should remember passwords for some time " "after you have given them.

Note that these settings affect only " "kdesu. This means that the behavior of passwords in KMail and other programs " "cannot be configured here." msgstr "" "

Contrasinais

Este modulo dalle opcións para configura-lo xeito en " "que o programa \"kdesu\" trata os contrasinais. Kdesu pediralle un " "contrasinal cando teña que realizar algunhas accións privilexiadas, como " "muda-la data/hora gardada no reloxo do sistema, ou engadir novos usuarios no " "seu ordenador.

Pode configura-lo tipo de representación visual que " "aparece cando introduce un contrasinal, e se o kdesu ten que lembralos " "durante algún tempo despois de inserilos.

Teña en conta que estas opcións " "afectan soamente ó kdesu. Isto significa que non se pode configurar " "aquí o comportamento dos contrasinais noutros programas como o KMail."